دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، بهمن 1402، صفحه 1-292 (با تمرکز بر فناوری و برنامه درسی) 
سناریوهای بدیل برنامه درسی دوره ابتدایی در افق 1415: رویکردی آینده‌نگارانه

صفحه 1-28

10.22034/jcs.2024.166898

الهام یوسفی همدانی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ یاسمین عابدینی؛ محسن طاهری دمنه


شناسایی انواع شایستگی‌ها برای تحقق تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزش و پرورش ایران

صفحه 99-128

10.22034/jcs.2024.161739

پرنیان تقی پور حویزی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ محمود مهرمحمدی؛ سیدعبدالوهاب سماوی


شماره‌های پیشین نشریه

با تمرکز بر فناوری و برنامه درسی
با تمرکز بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی
با تمرکز بر آموزش ابتدایی