دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، مهر 1402، صفحه 1-300 (جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی) 
بررسی جایگاه تجارب زیسته قومیتی در برنامه درسی پنهان دوره متوسطه اول ایران

فرزانه پاکدامن؛ مهدی دوایی؛ علی اکبر خسروی؛ حمیدرضا رضازاده بهادران


محتوای برنامه درسی آموزش شایستگی‌های دوست داشتنی‌ترین خویشتن معلمان: مطالعه فراترکیب

مریم سادات فخیم پور؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ بابک شمشیری؛ جعفر جهانی


تبیین مؤلفه های معلّم فضیلتمند از منظر دیوید کار

سمیه کیانی؛ محمد حسین حیدری؛ فریدون شریفیان