الگوی جاری آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم در دوره ابتدایی(ارائه الگو با رویکرد نظریه داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

2 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی وضع موجود آموزش قرآن کریم در دوره ابتدایی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش داده‌ بنیاد انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل کلیه کارگزاران دخیل در برنامه ‌درسی آموزش قرآن کریم در مقطع ابتدایی بودند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک ‌محور انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته با دوازده نفر از معلمان مقطع ابتدایی، هشت نفر از دانش‌آموزان، پنج نفر از والدین دانش‌آموزان، شهر زاهدان جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری استفاده شد. برای بررسی اصالت و اطمینان‌پذیری از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج در قالب مدل پارادیمی شامل گسست آموزشی در برنامه آموزش قرآن کریم به عنوان مقوله‏ی محوری و شرایط علی (نگاه غیر کارشناسی به برنامه‌درسی قرآن کریم)، عوامل زمینه‌ای (عوامل محیطی – زمینه‌ای)، شرایط تسهیل‌گر(حمایت بُعد رفتاری)، شرایط محدودکننده (چالش‌های درون سازمانی و برون‌سازمانی)، راهبردها (بهسازی سازمانی و فرآیند آموزشی) و پیامد (بی‌انگیزگی و عدم یادگیری مهارت قرآنی) سازمان یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The current model of reciting and reciting the Holy Quran in elementary school

نویسندگان [English]

  • Rasul safarzai 1
  • Hosein Momenimamouei 2
  • Ahmad Akbari 3
  • tuRAJ Falah Mehne 4
1 Doctoral student of Curriculum Planning, Torbet Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbet Heydarieh, Iran.
2 Associate Professor of Curriculum Planning, Torbat Heydarieh Branch, Islamic Azad University (Responsible Author)
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, ashhad, Islamic Azad University, Bardskan
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Torbet Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbet Heydarieh, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the current situation of teaching the Holy Quran in the elementary school. This research was conducted with a qualitative approach and data-based method. The participants in the research included all agents involved in the curriculum of teaching the Holy Qur'an at the primary level, who were selected through purposeful sampling of the criterion-oriented type. Data were collected through semi-structured interviews with twelve primary school teachers, eight students, and five students' parents in Zahedan city. In order to analyze the data, the coding method was used. Lincoln and Cuban criteria were used to check authenticity and reliability. The results in the form of a paradigmatic model include the educational gap in the teaching program of the Holy Quran as a central category and causal conditions (a non-expert view of the curriculum of the Holy Quran), contextual factors (environmental-contextual factors), facilitating conditions. (behavioral support), limiting conditions (intra-organizational and extra-organizational challenges), strategies (organizational improvement and educational process) and consequences (lack of motivation and lack of learning Quranic skills) were organized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur'an
  • reciting and reciting
  • elementary level and data theory of the foundation
دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 70
با تمرکز بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی
مهر 1402
صفحه 41-70
  • تاریخ دریافت: 11 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1402