اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترمحمد جوادی پور

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه تهران

javadipour846yahoo.com
09122175105

سردبیر

دکتر فرهاد سراجی

برنامه ریزی درسی استاد مطالعات برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

fserajigmail.com
۰۹۱۲۴۹۷۶۶۹۷

اعضای هیات تحریریه

دکتر یوسف ادیب

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه تبریز

yousef_adibyahoo.com
09143065873

دکتر صمد ایزدی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار دانشگاه مازندران

s.izadiumz.ac.ir
09113140174

دکتر حسین جعفری ثانی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

hsunyum.ac.ir
09155029910

دکتر محمد عطاران

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه مالایا مالزی

attaran_myahoo.com
09121483528

دکتر کورش فتحی واجارگاه

مطالعات برنامه درسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

kouroshfathihotmail.com
09121480486

دکتر علیرضا کیامنش

آموزش استاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران

drarkiagmail.com
09126074640

دکتر زهرا گویا

آموزش ریاضی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

zahra_gooyayahoo.com
09122249724

دکترمحمدجواد لیاقت دار

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه اصفهان

mjavad_liaghatdaryahoo.com
09131130372

دکتر حسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران

malekiatu.ac.ir
09122110958

دکتر محمود مهرمحمدی

مطالعات برنامه درسی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

mehrmohammadi_tmuhotmail.com

مدیر داخلی

دکتر رضوان صفیان

برنامه ریزی درسی دکتری برنامه ریزی درسی

icsa_iryahoo.com