پیوندهای مفید

انجمن مطالعات برنامه درسی


پژوهش در برنامه ریزی درسی


دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی


دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی