اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:

الف) کمک به بسط، توسعه و ترویج دانش برنامه درسی در کشور،

ب) کمک به ارتقاء سطح دانش و آگاهی مدیران و سیاست‎گذاران در این حوزه،

ج) توسعه سازمان‎یافته دامنه تعاملات بین‎المللی صاحب نظران داخل و خارج کشور،

د) کمک به احراز جایگاه و هویت تخصصی ـ حرفه‎ای مناسب برای صاحب نظران و محققان این رشته در کشور.

    

مهم‎ترین سیاست‎های اجرایی نشریه:

 برای تحقق اهداف مذکور، تحت سه عنوان «اهتمام به نقد آثار»، «تمرکز بر ملاک‎های علمی برای داوری مقالات» و «اعلام محورها و زمینه‏ های حایز اولویت برای تولید مقاله» اعلام شدند. 

 

اولویت ها(حوزه های) نشریه در جذب مقالات:   

 اولویت‎های نگارشی نشریه تحت سه عنوان کلی و بیست و پنج عنوان فرعی معرفی شده‎اند؛

 

عناوین اصلی :

ـ اولویت‎های مرتبط با قلمرو برنامه درسی

ـ اولویت‎های مرتبط با ساحت‎های متفاوت تربیت

ـ اولویت‎های مرتبط با جریان‎ها یا مسایل و معضلات اجتماعی

 

عناوین فرعی:

الف: اولویت­های مرتبط با قلمرو برنامه درسی

-         ماهیت و چیستی قلمرو برنامه درسی 

-         رویکردهای جدید در طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی

-         نقد و بررسی دیدگاه‌ها و نظریه‌های مطرح در حوزه برنامه درسی 

-         تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران و جهان

-         رویکردهای پژوهش در برنامه درسی

-         تمرکززدایی از نظام برنامه‌ریزی درسی و راهبردهای افزایش مشارکت در تصمیم‌گیریها.

-         رویکردها، مسائل و راه‌حل‌های ناظر به اجرا، تغییر و اصلاح برنامه درسی

-         شناسایی حوزه‌های یادگیری مغفول در برنامه درسی(null Curriculum) 

-         شناسایی آثار پنهان برنامه درسی بر یادگیرندگان

-         رویکردها، مسائل و راه‌حل‌های ناظر به ارزشیابی از آموخته‌های یادگیرندگان 

-          انواع برنامه‌های درسی

 

ب: اولویت‌های مربوط به ساحت‌های متفاوت تربیت

-         پرورش روحیه پرسشگری

-         پرورش خلاقیت

-         پرورش روحیه علمی

-         پرورش حس زیباشناسی

-         پرورش قابلیت‌های مدنی/ شهروندی

-         پرورش قابلیت‌های میان فرهنگی

-         پرورش تفکر نقاد

-         پرورش دین باوری (معنویت)

-         پرورش هویت‌های چندگانه

 

ج: اولویت‌های مرتبط با جریان‌ها یا مسائل و معضلات اجتماعی

-         نهضت‌های فکری- فلسفی جدید و برنامة درسی

-         محیط زیست و برنامه درسی 

-         جهانی شدن، بین‌المللی شدن و برنامة درسی  

-         فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامة درسی 

-         دمکراسی و برنامه درسی

-         توسعه اقتصادی و برنامه درسی