طراحی الگوی مناسب برنامه درسی دوره پیش دبستانی در ایران مبتنی بر نظریه زیست بوم شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

2 استاد گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مناسب برنامه درسی دوره پیش دبستانی در ایران مبتنی بر نظریه زیست بوم شناختی برونفن برنر انجام شده است. تحقیق حاضر اکتشافی و مبتنی بر استراتژی پژوهشی کیفی بود. بطوریکه با استفاده از روش تحلیل محتوای قیاسی، ابعاد و مولفه های موثر بر طراحی این الگو بررسی و برنامه درسی مناسب ارائه شد. حوزه پژوهش تحقیق، مشتمل بر بررسی کلیه مقالات علمی معتبر و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری بود. یافته ها نشان داد، در شکل دهی الگوی تحقیق، ابعاد: مدیریت کلان حاکمیتی،توجه به آگاه سازی خانواده ها،تناسب بخشی برنامه های دوره پیش دبستانی با فرهنگ جامعه،امکانات آموزشی، بکارگیری شیوه های خلاقانه تدریس، جامعیت محتوای آموزشی و توجه به محیط آموزشی تاثیرگذارند. سپس مبتنی بر عناصر برنامه درسی کلاین، الگوی برنامه درسی دوره پیش دبستانی در ایران مبتنی بر نظریه زیست بوم شناختی برونفن برنر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and validation of preschool curriculum in Iran based on Bronfenbrenner's Ecological Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pahanhandepour 1
  • seyyed Ahmad hashemi 2
  • Mukhtar Ranjbar 3
  • Abbas Gholtash 4
1 Phd student of Curriculum Planning, Lamard Branch, Islamic Azad University, Lamard, Iran
2 Associate Professor, Department of Curriculum, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.
3 Assistant Professor, Management Department, Lamard Unit, Islamic Azad University, Lamard, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of designing a suitable model for preschool curriculum in Iran based on Bronfenbrenner's bio-ecological theory. The current research was exploratory and based on a qualitative research strategy. By using the comparative content analysis method, the dimensions and components affecting the design of this model were examined and a suitable curriculum was presented. The scope of the research included the review of all valid scientific articles and using the purposeful sampling method until reaching theoretical saturation. The findings of research showed that, in shaping of the research model, dimensions: macro-governance management, attention to informing families, proportionality of preschool programs with society's culture, educational opportunities, use of creative teaching methods, comprehensiveness of educational content and attention to the educational environment is effective. Then, based on the elements of Klein's curriculum, the model of preschool curriculum in Iran based on Bronfenbrenner's bio-ecological theory was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • preschool
  • Bronfenbrenner's bio-ecological theory
دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 70
با تمرکز بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی
مهر 1402
صفحه 105-130
  • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1402