دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، تیر 1402، صفحه 1-300 
فهم گونه‌های تعامل معلم-شاگردی در کلاس‌های درس از منظر نظریه انسان عامل

صفحه 1-36

بهناز بهادری؛ زهرا نیکنام؛ نعمت الله موسی پور؛ خسرو باقری نوع پرست