تأثیر آموزش معکوس بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان در درس انسان و محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه‌ریزی درسی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب

2 علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 گروه آموزشی رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

با ظهور فناوری‌های جدید، آموزش معکوس اهمیت قابل‌توجهی پیداکرده است. این مقاله با هدف بررسی میزان تأثیر آموزش معکوس بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان در درس انسان و محیط زیست در سال ‌تحصیلی 99-98 انجام شد. این مطالعه به‌صورت نیمه‌آزمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه 2 شهر ری بود که 60 نفر از دانش‌آموزان پایه یازدهم یک مدرسه در دسترس، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در دو کلاس 30 نفری در دو گروه «آزمایش» و «کنترل» جایگزین گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی شوفلی و بکر (2006) به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای هر دو گروه استفاده گردید. برای تجزیه‌وتحلیل، از تحلیل کواریانس با نرم‌افزار Spss24 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که آموزش معکوس 25% از درگیری تحصیلی دانش‌آموزان را در درس انسان و محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا پیشنهاد می‌گردد که معلمان این درس می‌توانند با بهره‌گیری از آموزش‌های نوین از جمله تدریس معکوس، پسماندها را مدیریت نمایند.       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Th Effects of Flipped Teaching and Students' Academic Engagement in the Lesson on Humanities and Environment

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Omrani 1
  • Fereshteh Afkari 2
  • mostafa Ghaderi 3
1 Curriculum Group, Humanity Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Education, Humanities Islamic Azad University North Tehran Branch,Tehran, Iran
3 Faculty member of Curriculum studies in Tabatabaie University
چکیده [English]

With the advent of cutting-edge technologies, flipped teaching has become of great importance. This study examined the impact of the flipped teaching method on the academic engagement of female high school students in humanities and the environment lesson. The research was conducted in District 2 of Rey city, Iran, during the 2020-2021 academic year. A quasi-experimental design was employed, with one school selected using simple available sampling. Sixty 11th grade students were randomly assigned to an experimental group and a control group. Descriptive and inferential statistics, including the Levin test, were used to analyze the data. The findings revealed that flipped teaching significantly improved the academic engagement of female students, leading to a 25% increase in their engagement. It is recommended that teachers, especially those in humanities and environment fields, participate in workshops to acquire effective flipped teaching strategies. This will help prepare students to contribute to a healthy environment through modern waste management and recycling using innovative teaching methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic engagement
  • flipped classroom
  • flipped learning
  • flipped teaching
  • human and environment
اسماعیلی‌فر، محمدصادق؛ تقوایی یزدی، مریم؛ نیازآذری، کیومرث (1395). «تاثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دوره ابتدایی»، مطالعات علوم انسانی، دوره 2، شماره 7، شماره پیاپی 14، ص 26-21.
آهن‌جان، حسین (1397). «تأثیر آموزش به شیوه پادکستینگ بر پیشرفت تحصیلی، انگیزش و خودکارآمدی دانش‌آموزان ابتدایی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی. تهران، ایران.
آهن‌جان، حسین (1399). «پادکستینگ: آموزشی اثربخش»، چاپ اول، انتشارات سراچه دل، تهران، ایران.
بهمنی، مصطفی؛ صفایی‌موحد، سعید؛ حکیم‌زاده، رضوان؛ عطاران، محمد؛ علوی‌مقدم، سیدبهنام (1396). «بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس»، پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، دوره 8، شماره 2، ص 49-35. doi:10.22059/japr.2017.63706
پالمر، جوی (2002). «آموزش محیط زیست در قرن بیست‌ویکم»، ترجمه محمدعلی خورشیددوست، انتشارات سمت، تهران.
حیدری، طوبی؛ کریمیان، نورالسادات؛ حیدری، زهرا؛ امیری رفاهانی، لیلا (1388). «مقایسه تأثیر تدریس به روش سخنرانی با بازخورد و سخنرانی به روش سنتی بر میزان یادگیری و کیفیت تدریس». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، دوره 12، شماره 4، ص 43-34.
حیدری ساربان، وکیل؛ صائب، شراره (1398). «بررسی دیدگاه دانش‌آموزان پیرامون حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مشگین شهر)»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 (2)، صفحه 266-255.
درتاج، فریبا؛ رجبیان ده‌زیره، مریم (1397). «تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر درگیری تحصیلی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور»، دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، دوره ششم، شماره دهم، صفحه 150-131. doi:10.22084/j.psychogy.2018.14205.1632.
دهقان‌زاده، شادی؛ جعفرآقایی، فاطمه؛ خردادی آستانه، حمید (1397). «تأثیر به کارگیری روش آموزشی کلاس درس معکوس بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 18 (6)، 49-38.
سلطانی، زهرا؛ حسینی، سکینه (1393). «آموزش، بنیادی ترین شیوه در حفاظت محیط زیست»، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، تهران، 347942.
سیف، علی‌اکبر (1391). «روانشناسی پرورشی». نشر دوران، تهران.
صفری، محمود (1399). «مدیریت اثربخش کلاس درس»، چاپ اول، انتشارات سراچه دل، تهران، ایران.
عظیمی، کلثوم؛ بهمنی، رقیه (1396). «مقایسه تأثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدرس متداول بر یادگیری دانش آموزان متوسطه اول در درس ریاضی»، مجموعه مقالات کنفرانس پانزدهم آموزش ریاضی ایران.
قدم‌پور، عزت‌اله؛ میرزائی‌فر، داود؛ سبزیان، سعیده (1393). «بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان‌های شهر اصفهان (پیش‌بینی افت تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی)»، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره سی وچهارم، سال دهم، زمستان 1393، صص 247-233.
کاویانی، الهام؛ مصطفایی، سیدمحمدرضا؛ خاکره، فتانه (1394). بررسی تأثیر رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی، تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان، نشریه پژوهش در آموزش، 5 (5)، 69-52.
کریمی، حاچی؛ میرزایی، نسیم؛ امینی، دنیا (1394). «نقش دانش‌آموزان به‌عنوان همیار سبز، ایده‌ای نو در حفاظت از محیط زیست»، همایش بین‌المللی جغرافیا و توسعه پایدار، تهران.
مبصرملکی، سمیه؛ کیان، مرجان (1397). «تأثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کار و فناوری»، نشریه تدریس‌پژوهی، 6 (2)، 43-25.
نظری‌پور، آنیتا؛ لایی، سوسن (1399). «بررسی تأثیر یادگیری معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری»، مطالعات ناتوانی، دوره 10، شماره 7، 1-7.
یوسف‌وند، مهدی؛ قدم‌پور، عزت‌اله؛ صادقی، مسعود؛ غلامرضایی، سیمین (۱۳۹۸). نقش خوش‌بینی‎تحصیلی، مکان کنترل (درونی ـ بیرونی) و درگیری تحصیلی (شناختی ـ رفتاری ـ انگیزشی) در پیش‎بینی تاب‌آوری تحصیلی، پژوهش‌های نوین روان‌شناختی ، شماره 55، ص 276-253.
یوسف‌وند، مهدی؛ صادقی، مسعود؛ غلامرضایی، سیمین؛ قدم‌‌پور، عزت‌اله (1398). «ارائه مدل علی تاب‌آوری تحصیلی بر اساس منبع کنترل (با واسطه‌گری درگیری تحصیلی): کاربرد تحلیل مسیر»، شماره 47، صفحه 38-13.
Abeysekera, L., & Dawson, P., (2015). “Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research”. Higher Education Research and Development 34(1):1-14.
Baepler, P., Walker, J. D., & Driessen, M. (2014). “It's not about seat time: Blending, flipping, and efficiency in active learning classrooms”. Computers and Education, 78, 227-236. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.06.006.
Betihavas, v., Bridgman, H., Kornhaber, R., Merylin C., (2016). The evidence for 'flipping out': A systematic review of the flipped classroom in nursing education, Nurse Education Today, Volume 38, Pages 15-21. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.12.010.
Brown, H. D. (2007). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. White Plains, NY: Pearson-Longman.
Cheon, S. H., & Reeve, J. (2014). “A classroom-based intervention to help teachers decrease students’‎ amotivation”. Contemporary Educational Psychology, 3, 24-37.
Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). “Competence, autonomy and relatedness: a motivational analysis of self-system processes”. In M. Gunnar, & L. A. Sroufe (Eds.), Minnesota symposium on child psychology: Self- processes in development (pp. 43-77). Chicago: University of Chicago Press.
Europass Teacher Academy| Flipped classroom; 2020 |url= https://www.teacheracademy.eu/course/flipped-classroom.
Finn, J. D.  (1998). “Parental Engagement that makes a difference”. Educational leadership, 55(8), 20-24.
Fredricks, J.; Blumenfeld, P. and Paris, A. (2004). “School engagement: Potential of the concept, state of the evidence”. Review of Educational Research, 74(1), 59-109. https://doi.org/10.3102/00346543074001059.
Fung, F.;   Tan, C., Y.; Chen, G. (2018). Student engagement and mathematics achievement: Unraveling main and interactive effects, Psychology in the Schools, DOI:10.1002/pits.22139.
Huberty, C. J. (2002). A history of effect size indices. Educational and Psychological measurement, 62(2), 227-240.
Kang, N. (2015). The comparison between regular and flipped classrooms for EFL Korean adult learners. Multimedia- Assisted Language Learning, 18(3), 41-72.
Kim, C., Park, S. W., Cozart, J., & Lee, H. (2015). From motivation to engagement: The role of effort regulation of virtual high school students in mathematics courses. Journal of Educational Technology & Society, 18 (4), 261.
McNally, B., Chipperfield, J., Dorsett, P., Del Fabbro, L., Frommolt, V., Goetz, S., ... & Roiko, A. (2016). Flipped classroom experiences: student preferences and flip strategy in a higher education context. Higher Education. 1-18.
Melissa Bond (2020). “Facilitating student engagement through the flipped learning approach in K-12: A systematic review”, Computers & Education, Volume 151, 103819, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103819.
Palmer. A., J. (2002). Environmental Education in the 21st Century: Theory, Practice, Progress and Promise, 2nd Edited, Routledge, London & New York.
Ravindran B, Greene B. A, Debacker T. K. (2005). “Predicting preservice teachers' cognitive engagement with goals and epistemological beliefs.” The Journal of Educational Research; 98 (4): 222-33. [DOI:10.3200/JOER.98.4.222-233].
Reeve, J. (2012). A self-determination theory perspective on student engagement. In S. Christenson, A. L. Reschly, & C. Wylie (Eds.), Handbook of research on student engagement (pp. 421-439). New York: Springer.
Skinner, E. A., Kinderman, T. A., & Furrer, C. (2009). A motivational perspective on engagement and disaffection: Conceptualization and assessment of children’s‎ behavioral‎ and‎ emotional‎ participation‎in‎ academic activities in the classroom. Educational and Psychological Measurement, 69, 493-525.
Skinner, E. A., Pitzer, J., & Brule, H. (2014). The role of emotion in engagement, coping, and the development of motivational resilience. In R. Pekrun, & L. Linnenbrink-Garcia (Eds.), International handbook of emotions in education (pp. 331-347). New York: Routledge.
Sohrabi, B., & Iraj, H. (2016). “Implementing flipped classroom using digital media: A comparison of two demographically different groups perceptions”, Computers in Human Behavior, DOI:10.1016/j.chb.2016.02.056.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Zamzami, Zainuddin (2018). Students' learning performance and perceived motivation in gamified flipped-class instruction, Computers & Education Volume 126, Pages 75-88. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.003.