طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی موسیقی برای دوره پیش دبستان بر اساس نظریه پرکسیال دیوید الیوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ­تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار گروه نوازندگی موسیقی جهانی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

4 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

علیرغم ارزش ذاتی و کارکردی آموزش موسیقی، هیچ ­الگویی برای برنامه درسی موسیقی دوران پیش­دبستان که به ­نگاه بسیاری از صاحب­نظران مهمترین و حساس­ترین دوره یادگیری موسیقی است، ارائه نشد. هدف مطالعه حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی موسیقی برای دوره پیش­دبستان بر اساس نظریه پرکسیال دیوید الیوت در آموزش موسیقی بود. برای پاسخ به پرسش اول (مختصات الگوی برنامه درسی موسیقی در پیش­دبستان)، از روش اسنادی و برای پاسخ به سوال دوم (اعتباریابی الگو) از روش پیمایشی استفاده شد. در پاسخ به پرسش اول، تمامی نظریه­های موجود در حوزه موضوع پژوهش، در یک فرایند چند­مرحله­ای مورد تحلیل قرار گرفتند و در نهایت نظریه پرکسیال دیوید الیوت انتخاب شد. سپس اصول و هم­گمارده­های  هفت­گانه برنامه درسی موسیقی در دوران پیش­دبستان، در قالب یک الگو تعریف و ترسیم شد. نتایج بخش اعتبارسنجی نشان داد از دیدگاه متخصصین، تمامی اجزا الگوی پیشنهادی، به­شکل مطلوب و قابل ­قبولی طراحی شده است و الگوی تدوین شده برای برنامه درسی موسیقی در دوران پیش­دبستان مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Curriculum Model for Preschool Music Education based on David Elliott's Praxial Theory

نویسندگان [English]

  • Seyyed Amir Ghasemtabar 1
  • effat abbasi 2
  • Ali Bastaninezhad 3
  • Ali Hosseinikah 4
1 farhangian university
2 Assistant of Curriculum Studies, Kharazmi University of Tehran
3 Assistant Professor, Department of World music performance, University of Art, Theran, Iran
4 Assistant Professor of curriculum studies, kharazm'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the intrinsic and functional value of music education, no model was presented for the preschool music curriculum, which is considered by many experts to be the most important and sensitive period of music learning. The aim of the present study was to design and validate a curriculum model for preschool music education based on David Elliott's theory of praxial music education. The survey method was used for answering the first question (characteristics of the model for preschool music education) the documentary research method, and the second question (the validation of the model). In answering the first question, all theories in the research subject domain, in a multi-phase process, these studies were subject to analysis. Finally, the praxial theory of David Elliot was selected. Then, the seven principles and commonplaces of the music curriculum in preschool were defined and drawn in the form of a model. The results of the validation section showed that, from the point of view of experts, all the components of the proposed model are designed in a desirable and acceptable way, and the developed model is suitable for the music curriculum in preschool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • praxial music education approach
  • David Elliott
  • Preschool education
  • curriculum design model
جعفری، محمدتقی. (1392). موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
دواس، د. اِ. (1394). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
صابری، رضا.، کیذوری، امیرحسین.، محبی امین، سکینه.، پورکریمی هاوشکی، مجتبی. (1394). طراحی الگوی برنامه­درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول). مطالعات برنامه­درسی، 10(39)، 153-133.
صادقی فسایی، سهیلا. و عرفان منش، ایمان. (1384). مبانی روش شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی، مورد مطالعه: تاثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی.‎ راهبرد فرهنگ، 8 (29) 91-61.
صیرفی، حبیب اله.، قهرمانی، جعفر،. و طهماسب­زاده شیخلار، داود. (1400). طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه­درسی آموزش موسیقی. مطالعات برنامه­درسی، 16(60)، 175-215.
عبداللهی خوروش، حسین. (1386). تاثیر موسیقی بر اعصاب و روان. اصفهان: انتشارات بادران.
قاسم­تبار، سید نبی­الله. (1395). طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه­درسی موسیقی برای دوره پیش­دبستان ایران. رساله دکتری، منتشر نشده، دانشکده روان­شناسی و علوم­تربیتی، دانشگاه خوارزمی.
گال، مردیت‌دامین.، بورگ، والتر. و گال، جویس. (1393). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. ترجمه زهره خسروی، علیرضا کیامنش، منیجه شهنی‌ییلاق، خسرو باقری، محمد خیر، محمدجعفر پاک‌سرشت، محمود ابوالقاسمی، احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی. تهران: سمت.
گرمابی، حسن علی.، ملکی، حسن.، بهشتی، سعید. و افهمی، رضا. (1394). طراحی و اعتباریابی الگوی بومی برنامه­درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر. مطالعات پیش­دبستان و دبستان، 1(2)، 1-32.
لرکیان، مرجان.، مهرمحمدی، محمود.، ملکی، حسن. و مفیدی، فرخنده. (1390). طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه­درسی هنر دوره ابتدایی ایران. مطالعات برنامه­درسی، 6 (21)، 163-123.
مهرمحمدی، محمود. و امینی، محمد. (1380). طراحی الگوی مطلوب تربیت­هنری در دوره ابتدایی. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 11 (39)، 245-219.
Alperson, P. (1991). What Should One Expect from a Philosophy of Music Education? Journal of Aesthetic Education, 25 (3),  pp. 215-242.
Barrett, M. S., Flynn, L. M., Brown, J. E., & Welch, G. F. (2019). Beliefs and values about music in early childhood education and care: Perspectives from practitioners. Frontiers in Psychology, 10,724–724.
Bowman, W. D. (2002). Why do humans value music? Philosophy of Music Education Review, 10(1), 55–63.
Bowman, W. D. (2005).  The Limits and Grounds of Musical Praxialism. In D. J. Elliott (Eds.), Praxial music education: Reflections and dialogues. (pp. 52–78). New York: Oxford University Press.
Campbell, P. S., & Scott-Kassner, C. (2014). Music in childhood: From preschool through elementary grades. New York: Schirmer Books.
Conrad, D. (2006). American music education: A struggle for time and curriculum. Phi Kappa Phi Forum, 86, 31-34.
Crawford, R. (2014) A multidimensional/non-linear teaching and learning model: teaching and learning music in an authentic and holistic context, Music Education Research, 16:1, 50-69.
Dolloff, L. (2005). Elementary Music Education: Building cultures and Practices. In D.J. Elliott (Ed.), Praxial Music Education: Reflections and Dialogues. (pp. 281–296). New York: Oxford University Press.
Dunphy, E. (2010). Assessing early learning through formative assessment: key issues and considerations. Irish Educational Studies, 29 (1), 41-56.
Eisner, E. W. (1990). Discipline-Based Art Education: Conceptions and Misconceptions. Educational Theory, 40 (4), 423-30.
Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven, CT: Yale University Press.
Eisner. E. W. (2001). Music Education Six Months after the Turn of the Century. Arts Education Policy Review, 102:3, 20-24.
Elliott, D. J. & Silverman, M. (2012). Why music matters: philosophical and cultural foundations. In R. R. Macdonald., G. Kreutz and L. Mitchell (Eds.), Music, Health, and Wellbeing (pp. 25-39). New York, NY: Oxford University Press.
Elliott, D. J. (1990). Music as culture: Toward a multicultural concept of arts education. The Journal of Aesthetic Education, 24(1), 147–166.
Elliott, D. J. (1991). Music as Knowledge. Journal of Aesthetic Education: Special Invitational Issue on The Philosophy of Music and Music Education, 25(3), 21-40.
Elliott, D. J.­ (1995). Music matters: A new philosophy of music education. New York: Oxford University Press.
Elliott, D. J. (2005b). Musical Understanding, Musical Works, and Emotional Expression: Implications for education. Educational Philosophy and Theory, 37 (1), 93-103.
Elliott, D. J. (2009). Curriculum as Professional Action. In T. A. Regelski. & J. Terry Gates (Eds.), Music Education for Changing Times: Guiding Visions for Practice. (pp. 163–174). New York: Springer.
Elliott, D. J. (2015). On the Nature and Significance of Music. Retrieved 15 August, 2015 from:http://www.davidelliottmusic.com/music-matters/on-the-nature-and-significance-of-music/
Elliott, D. J. (Ed.). (2005a). Praxial music education: Reflections and dialogues. New York: Oxford University Press.
Gardner, H. (1990). Art education and human development (Vol. 3). Getty Publications.
Goble, j. s. (Ed.). (2010). What’s So Important About Music Education?. New York: Rutledge.
Hallam, S. (2015). The power of music. International Music Education Research Centre (Imerc) Press.
Hentschke, L. & Oliveira, A. (1999). Music curriculum development and evaluation based on Swanwick’s theory. International Journal of Music Education. 34, 14-29.
Jorgensen, E. R. (2011). Pictures of music education.  Bloomington: Indiana University Press.
Kirby, A. L., Dahbi, M., Surrain, S., Rowe, M. L., & Luk, G. (2022). Music Uses in Preschool Classrooms in the US: A Multiple-Methods Study. Early Childhood Education Journal, 1-15.
Leung, C. C. (2004). Curriculum and culture: a model for content selection and teaching approaches in music. British Journal of Music Education, 21, pp 25-39.
Lincoln, Y., & Guba, E. (1995). A qualitative research: Naturalistic Inquiry. Singapore: SAGE Publications, Inc.
Markea, G. G. (2003).  Evaluation in Music Education in Greece. Educate, 3 (1). 39-45.
Mccarthy, M. &  Goble, S. J. (2005). The Praxial Philosophy in Historical Perspective. In D. J. Elliott (Eds.), Praxial music education: Reflections and dialogues. (pp. 19–51). New York: Oxford University Press.
Patchen, J. (1996). Overview of Discipline-Based Music Education. Music Educators Journal, 83 (2), 19-24.
Regeleski, T. M. (2005). Music and music education: Theory and praxis for ‘making a difference’. Educational Philosophy and Theory, 37, 1, 7-27.
Regelski T. A. (1998). Critical theory and praxis: professionalizing music education.
Regelski, T. A. (2006). Music appreciation as praxis. Music Education Research, 8(2), 281-310.
Reimer, B. (1970). A philosophy of music education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.