فهم گونه‌های تعامل معلم-شاگردی در کلاس‌های درس از منظر نظریه انسان عامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه فرهنگیان

4 استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر فهم انواع تعاملات کلاسی معلم-شاگردی از منظر ایده تعلیم و تربیت به مثابه تعامل ناهمتراز است. پژوهش به صورت کیفی و از نوع مطالعه کلاس درس است. پنج کلاس سوم ابتدایی با راهبرد نمونه­گیری هدفمند از نمونه‌های در دسترس از دبستانی پسرانه انتخاب شدند. داده‌ها به صورت میدانی، از طریق مشاهده و ضبط ویدئویی کلاس‌ها جمع‌آوری شد. تعاملات معلم-شاگردی شناسایی شده شامل تعامل مراقبتی، مدیریتی، مشارکتی، مخرب و مهندسی اجتماعی است. از این میان تعامل مراقبتی و مشارکتی با نظریه انسان عامل همسویی داشتند. لازم است بین اهداف معلمان، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای آنان، مدرسه، جامعه و سایر عناصر نظام تعلیم و تربیت تغییراتی هماهنگ ایجاد شود. محیط فیزیکی نامناسب، برخی باورهای سنتی معلمان، والدین و مسئولان مدرسه، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای ناکافی معلمان و برنامه درسی روش‌گرا از موانع عمده ایجاد ارتباط تعاملی نظریه انسان عامل در کلاس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teacher-Student Classrooms Interactions from the Perspective of “Human as an Agent” Theory

نویسندگان [English]

  • behnaz bahadori 1
  • zahra niknam 2
  • nematollah mosapoure 3
  • Khosrow Bagheri Noaparast 4
1 student at kharazmi university
2 kharazmi university
3 farhangiyan university
4 T.U
چکیده [English]

The purpose of this study was understanding the types of teacher-student interactions based on the idea of education as an asymmetrical interaction. The research method was classroom study which was conducted in a large boy’s elementary school, with sixty classrooms. Firstly 5 third grade classes were selected based on purposeful sampling strategy of available samples. The data were collected through observation and video recording of the classes. The identified teacher-student interactions included caring, managerial, participatory, destructive, and functional interaction regarding the society. The caring and participatory classrooms interactions were aligned with the Bagheri’s theory of education. There is a need for coordinated changes between the goals of teachers, their professional skills and science, schools, community, and other elements of the education system. Inappropriate physical environment, some traditional beliefs of teachers, parents and school officials, students and inadequate professional skills of teachers and methodology-oriented curriculum are the main obstacles to the interaction of human theory in class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Interaction
  • Teacher-Student Interaction
  • Classroom study
  • Asymmetrical interaction
احمدپور مبارکه، فاطمه؛ فدایی، محمدرضا و رفیع پور، ابوالفضل (1392). بررسی رابطه بین باورها و مولفه های ساخت و سازگرایی در محیط کلاس درس ریاضی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 10 (36)، 98-87.
اقدسی، سمانه؛ کیامنش، علیرضا؛ مهدوی هزاوه، منصوره و صفرخانی، مریم (1393). تعامل معلم- دانش‌آموز در کلاس درس مدارس موفق و ناموفق: مطالعه ی موردی از مدارس ابتدایی شرکت کننده در آزمون پرلز 2006 و تیمز2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، (193)، 120-93.
باقری، خسرو (1389). درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران: اهداف، مبانی و اصول: جلد1، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
باقری، خسرو (1392الف). الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات مدرسه.
باقری، خسرو (ب1392). آموزاندن «به» و آموختن «از»: تحول در آموزش و پرورش در پرتو عاملیّت و تعامل. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، 3 (2)، 16-5.
پاک سرشت، محمدجعفر (1383). کاوشی درباره روش تدریس در دانشگاه. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 11 (3-4)، 155- 174.
حسنی، محمد (1394). تجارب تربیت اخلاقی کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی در دوره ابتدایی. نوآوری‌های آموزشی، 14 (56)، 7-37.
حسین پور طولازدهی، شهره؛ زین آبادی، حسن رضا؛ علیمردانی، اکرم و فهیمه کرد فیروزجایی (1395). تأملی بر رفتارهای ضد تولیدی معلمان در تدریس: واکاوی نشانگان، ابعاد و ارزیابی وضع موجود در مدارس شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت، 32 (125)، 117-144.
سلطانی بابوکانی شهین, کشتی آرای نرگس (1399). رابطة بین هویت فرهنگی با کیفیت تدریس اساتید دانشگاه. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 17 (64)، 121-133.
عنایتی، ترانه؛ کوهساری، سمیه (1396). بررسی وضعیت سبک‌های تعاملی معلمان ریاضی با دانش‌آموزان. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 10 (39)، 28-13.
کرمی ، فاطمه (1392). قدرت و عاملیت در کلام معلمان انگلیسی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده زبان‌های خارجی. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
گیلانی، مریم (1392). تبیین جایگاه معلم در دیدگاه‌های دانش‌آموز محور در حیطه درونی شدن ارزش‌های اخلاقی و نقد آن بر اساس نظریه اسلامی انسان عامل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه تهران.
مصرآبادی، جواد؛ بدری گرگری، رحیم و واحدی، شهرام (1389). بررسی میزان بی انضباطی های دانش‌آموزان در شرایط اعمال منابع مختلف اقتدار معلم. پژوهشهای نوین روانشناختی، 5 (19)، 157-135.
ملکی، حسن (1396). نظریه‌های یادگیری و آموزش. تهران: آییژ.
موسی پور، نعمت الله (1393). تدریس مؤثر: نماد تمام نمای عملی بودن آموزشگر دانشگاهی. مطالعات برنامه درسی ایران، 8 (32)، 104-67.
موسی پور، نعمت الله (1383). مفهوم تدریس و پرسشهای اساسی آن. گامهای توسعه در آموزش پزشکی، 1 (1)، 56-48.
نیک نام، زهرا؛ مهرمحمدی، محمود (1385). ساخت و سازگرایی دیالکتیکی و ارائه چارچوب نظری مبتنی بر آن برای آموزش علوم. مطالعات برنامه درسی ایران، 1 (2)، 24-54.
 
Bagheri Noaparast, Kh. (2016). Islamic education as asymmetrical democratic interaction. In the Palgrave International Handbook ( pp. 339-354). London: Macmillan.
Beutel, D. (2009). Teachers’ understandings of their relationships with students: pedagogic connectedness. The International Journal of Learning, 16 (3), 507-518.
Eisner, E. (1979). Educational Imagination. New York: Mc Milan.
Erickson, F. (2006). Definition and Analysis of Data from Videotape: Some Research Procedures and Their Rationales. In the Complementary Methods for Research in Education (pp.177-192). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Ervin, M.A. (2019). Perceptions of school culture and their influence on the teacher- student relationship. Unpublished doctoral dissertation, Miami University.
Fenstermacher, G.D., Soltis, J.F. (2004). Approaches to the Teaching. Columbia: Teachers College Press.
Gablinkske, P. B. (2014). A Case Study of Student and Teacher Relationships and the Effect on Student Learning. Doctoral Dissertation, Rhode Island University.
Green, J.L., Joo, J. (2016). Classroom Interaction, Situated Learning. in the Discourse and Education, Encyclopedia of Language and Education (pp.55-70). Switzerland: Springer Nature.
Güleç, S., & Durmuş, N. (2019). Examination of Classroom Management Approaches of Social Studies Teachers. International Education Studies; Vol. 12 (11),139-147.
Jackson, P.W. (1968). Life in Classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Nernere, M. S. (2019). Teachers’ beliefs on teacher-student's interaction in young learners’ English class. Indonesian EFL Journal, vol.5 (2), 113-120.
Moses, L., Rylak, D., Reader, T., Hertz, Ch. & Ogden, M. (2020). Educators’ perspectives on supporting student Agency. Theory into practice, vol.59 (2), 213-222.
Mainhard, T., Oudman, S., Hornstra, L., Bosker, R. Goetz, T. (2018). Student emotions in class: The relative importance of teachers and their interpersonal relations with students. Learning and Instruction, 53, 109-119.
Pennings, H.J.M., Brekelmans, M., Sadler, P., Claessens, L.C.A., van der Want, A.C. Tartwijk, J.V. (2017). Interpersonal adaptation in teacher-student interaction. Learning and Instruction,Vol.55, 1-17.
Pianta, R.C., Hamre, B.K. (2009). Conceptualization, Measurement, and Improvement of Classroom Processes: Standardized Observation Can Leverage Capacity. Educational Researcher, Vol. 38 (2) , 109–119.
Priestley, M., Biesta, G., Philippou, S, Robinson, S. (2016). The Teacher and the Curriculum. in the SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy and Assessment (Vol. 2, pp. 187-202). London: SAGE Publcations Ltd.
Pressley, T., Croyle, H., & Edgar, M. (2020). Different approaches to classroom environments based on teacher experience and effectiveness. psychology in the schools, Vol.57 (4), 1-21.
 Smith, L.M., Geoffrey, W. (1968). The complexities of an urban classroom: an analysis toward a general theory of teaching. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Solheim, K., Ertesvåg, S.K., Berg, G.D. (2018). How teachers can improve their classroom interaction with students: New findings from teachers themselves. Journal of Educational Change,vol.19 (4), 511-538.
Trigwell, K., Prosser, M., Taylor, P. (1994). Qualitative differences in approaches to teaching first year university science. Higher Education, 27, 75–84.
Vaughn, M. (2020). What is Student Agency and Why is it Needed Now More than Ever?. Theory into Practice, vol. 59 (2), 109-118.