نواندیشی در شناخت و توسعه مفهومی برنامه درسی نال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

برنامه درسی نال مهمترین مفهوم در رشته برنامه درسی است که اولین بار به وسیله آیزنر (1979) مطرح گردید. آیزنر بر حذفیات برنامه درسی به عنوان برنامه درسی نال تأکید داشته و بقیه ابعاد آن را نادیده گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی ماهیت برنامه درسی نال، انواع، ابعاد، سطوح، و پیامدهای آن با استفاده از روش اسناد پژوهی، مطالعه و تحلیل پژوهش‌های انجام شده در این حوزه است. نتایج این پژوهش نشان داد برنامه درسی نال مفهومی فراتر از برنامه درسی نال مد نظر آیزنر (برنامه درسی محذوف) است و علاوه بر حذفیات برنامه درسی، شامل مواردی است که با حضور خود در برنامه درسی، نقایصی را در تعلیم و تربیت فراگیران ایجاد می‌کند. بر این اساس، هفت نوع برنامه درسی نال: «مغفول، محذوف، منسوخ، محرف، عقیم، مفرط و ممنوعه» شناسایی شد که به شکل عمدی یا غیرعمدی در زمان طراحی، اجرا و یا آموخته شدن برنامه درسی رخ داده و موجب بروز نقص در جریان یادگیری فراگیران شده که اثرات و پیامدهای فردی و اجتماعی نامطلوبی را برجای می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation in Cognition and Conceptual Development of Null Curriculum

نویسندگان [English]

  • parisa Zare 1
  • rahmat allh marzoghi 2
1 Assistant Professor of Educational sciences, Payam noor University, Tehran, Iran
2 , Department of Educational Science Shiraz University, Iran
چکیده [English]

The Null curriculum is the most important concept in the curriculum that was first proposed by Eisner (1979). Eisner emphasized the omissions of the curriculum as the Null curriculum and ignored the rest of its dimensions. The purpose of this study was to identify the nature of the curriculum, types, dimensions, levels, and its consequences using the method of document research and study and analysis of research conducted in this field. The results of this study showed that the Null curriculum is a concept beyond the Null curriculum considered by Eisner, and in addition to the omissions of the curriculum, it includes items that, with their presence, create shortcomings in the education of learners. According to the new perspective, seven types of null curricula were identified: "neglected, omitted, demoded, distorted, sterilized, Overused and, prohibited were formed, which can occur intentionally or unintentionally during the design, implementation or learning of the curriculum. They cause defects and deficiencies in the field of learning the knowledge, value and skills required by learners and leave unpleasant personal and social effects and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • cognition
  • Null curriculum
  • Null concept development
حسینی لرگانی، سیده مریم و همکاران. (1394): مفهوم سازی برنامه درسی زائد و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال پنجم، شماره 9، ص33-9.
رضایی، حبیب الله، یمانی، نیکو. (1396): برنامه درسی پوچ: مغفول یا بی اثر؟، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17 (60)، 570-561.
شاهواری، معصومه، کیان، مرجان، نیکنام، زهرا. (1395): کار و فناوری: تجربه زیسته معلمان، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، سال چهارم، شماره 8، 180-159.
شریعتمداری، علی (1391): جامعه و تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.
شورین الاحسینی، مهناز، فولادی پناه، علی اصغر. (1393): برنامه درسی پنهان، پنهان از دید چه کسی؟ کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21.
صادقی، علیرضا، هواس بیگی، فاطمه. (1395): نقد نظریه رایج برنامه درسی پنهان، ضرورت چرخش پارادایمی از برنامه درسی قصد نشده به برنامه درسی قصد شده، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال دهم، شماره 40، 142-121.
صفایی موحد، سعید. (1395): برنامه درسی مغفول، دانشنامه ایرانی برنامه درسی، محور 11: انواع و سطوح برنامه درسی / برنامه درسی مغفول.
صفری، محمود، قورچیان، نادرقلی. (1396): تحلیلی بر برنامه درسی پوچ در محتوای آموزشی، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال چهاردهم، دوره دوم، شماره 27، 74-66.
فتحی واجارگاه، کورش. (1393): اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی، تهران: علم استادان.
قورچیان، نادرقلی. (1391): برنامه درسی در نظام آموزشی، تهران: انتشارات فراشناختی.
مرزوقی، رحمت اله، کشاورزی، فهیمه و نوروزی، نصرالله (1395): مبنا و معنای برنامه درسی پنهان: نگاهی نو به انواع برنامه‌های درسی، انتشارات آوای نور.
مرزوقی، رحمت اله. (1392): تحلیل و ارزیابی برنامه درسی محذوف، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
ملکان راد، الهه، عین الهی، بهرام. (1384): آشنایی با الفبای برنامه درسی در آموزش پزشکی، تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ملکی، حسن. (1379): برنامه‌ریزی درسی، تهران: پیام اندیشه.
مهرمحمدی، محمود و همکاران. (1390،1381): برنامه درسی، نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها؛ تهران: انتشارات سمت.
مهرمحمدی، محمود. (1387). برنامه درسی پنهان، برنامه درسی پوچ و برنامه درسی پوچ پنهان. در برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: سمت و به نشر.
مهرمحمدی، محمود. (1389): بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه‌های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره یازدهم، شماره 1، ص20-5.
موسی پور، نعمت الله. (1385): مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، مشهد: شرکت به نشر.
موسی پور، نعمت الله. (1391): ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» به کمک برنامه درسی در دوره ابتدایی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 3، ص126-103.
موسی پور، نعمت الله، مهرمحمدی، محمود. (1387): غفلت زدایی از برنامه درسی: بازشناسی مفهوم و ابعاد برنامه درسی ناگفته (مغفول)، دومین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
نعیم، مهدی، رضایی شریف، علی. (1395): اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری زندگی زناشویی و کاهش خشونت خانگی علیه زنان، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، دوره 3، شماره 2، ص32-21.
Adib, Y. , and et al. (2014): Null Curriculum Review IN University Education System in Islamic Republic of IRAN Indian J. Sci. Res. 4 (3): 415-421.
Apple, M. W. (2001): Curriculum studies: The reconceptualization (Curriculum theorizing: The reconceptualists). Troy, NY: Educator’s International Press.
Assemi, A. , and sheikhzade, M. (2013): Intended, Emplemented and Exprimential Null Curriculum, Life Science Journal, 10 (1).
Bernard, Y. , and Sekyi, A. (2012): Status of implementation of the ICT Curriculum in Ghanaian Basic Schools, Journal of Arts and Humanities (JAH), Volume -1, No. -3.
Blimberg, A. and Blumberg, p. (1994): The unwritten curriculum, thousand oaks, CA, Crowin.
Bloom, B. S. (1956): Taxonomy of educational objectives, Handbook I: Cognitive domain. New York, NY: Longman.
Bloom, J. W. (2006): Selected Concepts of Curriculum, Background to Curriculum– Historical Definitions.
Bobbitt, F. (1918): The curriculum. Boston: Houghton Mifflin.
Brady, L. (1995): Curriculum development. Sydney: Prentice Hall.
Chen, Y. -U. H. (2007): The role of culture in an EFL curriculum of the 21st century. Selected Papers from the Sixteenth International Symposium on English Teaching (pp. 119-129). Taipei, Taiwan: Crane.
Coles, C. R. (1985): Curriculum Evaluation in Medical and Healthcare Education . Journal of Medical Education, 19 (22).
Daniel, J. M. (2014): Toward a Multidimensional Concept of Curriculum: Understating Curriculum as Phenomenon, Field and Design, European Journal of Curriculum Studies, Vol. 1, No. 2, 172-177.
Daniel, S. (2003): The eight curricula of multicultural citizenship education. Multicultural Education http://findarticles. com/p/articles/mi_qa3935/ is_200210/ ai_n9097070?tag=artBody;col1.
Daresh, J. C. (2007): Supervision As Proactive Leadership. Long Grove, IL. : Waveland Press, Incorporated.
Dewey, J. (1902): The child and the curriculum. Chicago: University of Chicago Press.
Eisner, E. w. (1979,1994,2002): The Educational Imagination,On the Design and Evaluation of School Programs. Macmillan College Publishing, N. Y.
Eisner, E. w. (1985): The Educational Imagination,On the Design and Evaluation of School Programs. Macmillan College Publishing, N. Y.
Eisner, E. W. (2002): The Arts and the Creation of Mind. Yale University Press, New Haven and London.
Eisner, E. W. (2006): Reimagining schools: The selected works of Elliott Eisner. New York, NY: Routledge.
Flinders, D. J, Noddings, N. , and Thornton, S. J (1986): The Null Curriculum: Its Theoretical Basis and Practical Implications, Curriculum Inquiry, Vol. 16, No1, pp. 33-42.
Gholami, M. , & et al. (2016): A Reflection on Null Curriculum, IIOABJ, Vol. 7 , Suppl 1 ,218–223.
Glattorn ,A. A. (1999): Curriculum Alignment Revisited. Journal Of Curriculum and Supervision, 15 (1), 26-34.
Glickman, C. D. & et al. (2007): Supervision and instructional leadership: A development approach , Pearson, Boston, New York.
Goodlad, J. I. (1994): Teachers for our nation’s schools. New York, NY: Wiley.
Goodlad, J. I. (1998): Educational renewal: Better teachers, better schools. New York, NY: Wiley.
Harelkin Bishopm, M. E. (2013): Soul to Soul Deconstructing Deficit Thinking in the Classroom, A Thesis Submitted to The College of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Education, in the Department of Educational Administration, University of Saskatchewan ,Saskatoon, Canada.
Indiana Department of Education. (2010): Definition of terms. Indiana Accountability System for Academic Progress. Retrieved from http://www. doe. in. gov/asap/definitions. html.
Jackson, L. (2016): Null and Nuller? Laughing About Injustice, from Jon Stewart to John Oliver, PES Yearbook 2016, 182-193, University of Hong Kong.
Johnston, N. D. (2007): Conceptions of Curriculum In CO-operative Education : A Framework for Analisis of The Co-op prepatory Curriculum, Thesis Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy. In the Faculty of Education.
Klein, M. F. (2009): Improving curricula by identifying discrepancies and agreements in curricula, Available from:
Klien, F. (1991):Curriculu Reform in elementary school, New York, Teacher college press.
Kridel, C. (2010): Encyclopedia of curriculum studies, SAGE, Los Angeles, London, New York.
Linda. Eyre. , Richard. (1997): Mengajarkan Nilai-Nilai Kepada Anak. Jakarta: Gramedia.
Longstreet,W. S. and Shane, H. G. (1993): Curriculum for new millennium, Boston, Allyn and Bacon.
Lynch, K. (1989): Hidden Curriculum. Redwood Burn, Trowbridge, Wiltshire.
Marsh, C. (1992): Key concepts for understanding curriculum, London, England: Flamer.
Marsh, C. J. (1997) :Perspectives: Key concepts for understanding curriculum 1. London & Washington, D. C. : The Falmer Press.
Marzooghi, R. (2013): Foundation, principles and emerging development in the contemporary education (in Persian), Taghte Jamshid publication, Shiraz, Iran.
Marzooghi, R. (2015): Curriculum Sciences New and Future Development, Avaye Noor Publication Tehran,Iran.
Marzooghi, R. (2016): Curriculum Typology, International Journal of English Linguistics, vol. 6, No7,166-170.
McGann, K. (2010). IBEC Education and Skills Survey.
Null, W. (2011): Curriculum: From theory to practice. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Orlowski, P. (2011): Teaching about hegemony: Race, class and democracy in the 21st century. New York: Springer.
Pelletier, Kristina. (2008): The Null Curriculum. www. face to face intercultural. com.
Phenix, P. (1962): The disciplines as curriculum content. In A. H. Passow (Ed.), Curriculum crossroads (pp. 227-245). New York, NY: Teachers College Press.
Pinar, W. (2011): The character of curriculum studies: Bildung, Currere, and the recurring question of the subject. New York, NY: Palgrave Macmillan.
Posner, G. (2003): Analyzing the curriculum, 3rd ed, New York: McGraw-Hill Humanities.
Quinn, M. (2010): Null Curriculum. In Encyclopedia of Curriculum Studies. Edited by Craig Kridel, SAGE Publications, London, United Kingdom.
Schubert, W. H. (2008): Curriculum inquiry. In F. M. Connelly, Fang He M. , & Phillion J. (Eds.), The sage handbook of curriculum and instruction (1st ed. , pp. 399-419). LosAngeles: Sage Publications.
Sheikhzadeh, Mostafa. (2013). Intended, applied and null curriculum. Paper presented at The 7th Global Conference of Creative Engagements: Thinking with Children, Oxford, United Kingdom.
Shulman, L. S. (1990): The teacher curriculum encounter. Freeing teachers from the tyranny of texts. New York: State University ofNew York Press.
Smith, A. D. (2017): Null Means Numb: Teaching Black Lives Don’t Matter, Capstone Learning, Diversity, and Urban Studies M. Ed, Peabody College Vanderbilt University.
Taba, H. (1962): Curriculum development: Theory and practice. New York, NY: Harcourt, Brace, & World.
Tanner, D. , & Tanner, L. (1995): Curriculum develop­ment: Theory and practice (3rd ed.). New York: Merrill.
Tyler, R. W. (1957): The curriculum then and now. In Proceedings of the 1956 Invitational Conference on Testing Problems. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Wilson, L. O. (1990, 2004, 2006): Types of curriculum with their definitions, Curriculum course packets ED, 721 & 726.
Wilson, L. O. (2005): What is curriculum? And what are the types of curriculum, Accessible at www. kau. edu.