مؤلفه‌ها و اهداف آموزشی بازی‌های بومی- محلی در راستای یادگیری و توسعه مهارت های دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

3 دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌ها و اهداف آموزشی بازی‌های بومی- محلی، با روش کیفی بر پایه نتایج تحقیقات مرتبط انجام شده است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتز پژوهی است که در آن پژوهش‌های مرتبط به صورت نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شده‌اند. جامعه مورد مطالعه مقالات مرتبط به بازی‌های بومی- محلی از سال 2006 تاکنون بوده است و از 120 مقاله به دست آمده به روش هدفمند، بر اساس اشباع داده‌ای 39 تحقیق غربالگری و انتخاب شده‌اند. ابتدا پایه‌های نظری و مضامین اصلی استخراج، کدگذاری و طبقه بندی شدند. نتایج نشانگر مدل مفهومی است که دارای سه منطق حاکم بر اهداف بازی‌های بومی – محلی شامل توجه به همه ابعاد و تحول انسان، انسجام بین وحدت ملی و آموزش چند فرهنگی، فردی و اجتماعی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components and Educational Goals of Local Games for Learning and Developing Students’ Skills

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nourian 1
  • Fatemeh Yousefi 2
  • Morteza samiei zafarghandi 3
1 Faculty Member of Azad University South Tehran Branch
2 PhD Student in Curriculum Planning, Islamic Azad University, South Tehran Branch,
3 Associate Professor, Faculty Member of the Institute for Educational Studies
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the components and educational goals of local indigenous games with a qualitative method based on the results of related research. The research approach was qualitative and its method was traditional research in which the research is classified into the forms system selection and clear analysis. The study corpus included articles related to local indigenous games since 2006. From 120 articles collected in a targeted manner, 39 articles were selected based on data saturation. The beginning of the theory and the main themes of employment were coded and classified. The results showed that the conceptual model included categories related to learning component which had three logics governing the goals of indigenous-local games included pay attention to all dimension and human evolution, coherence between national unity and multicultural, individual and social education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play
  • Components of local games
  • Goals of local games
  • Educational games
اکبری، حکیمه. (1385). تأثیر بازی‌های بومی محلی بر رشد مهارت‌های بنیادی کودکان پسر 7 تا 9 سال، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ص 36.
ایمانی، نفیسه (1395). بررسی کیفیت ارزش‌های جند فرهنگی در فضای آموزشی: مطالعه موردی یک دبستان دخترانه. فصلنامه مطالعات درسی، دوره 11، شماره 43 - شماره پیاپی 43، زمستان 1395، صفحه 99-124
رضایی، مریم، امام جمعه، محمد رضا، احمدی، غلامعلی، عصاره علیرضا، نیکنام، زهرا (2021). طراحی الگوی مفهومی برنامه‌ درسی تلفیقی استم (علوم، فناوری، مهندسی، ریاضی) در دوره ابتدایی کشور ایران. فصلنامه مطالعات درسی، دوره 15، شماره 59 - شماره پیاپی 59، با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی، زمستان 1399، صفحه 63-92
امینی، محمد. (1391). تبیین برنامه درسی چند فرهنگی و چگونگی اجرای آن در نظام برنامه ریزی درسی ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. شماره 7 (26): 32-11
احمدی، هادی. (1391). شناسایی بازی‌های بومی- محلی و امکان بهره گیری از آن‌ها در ساعت ورزش مدارس ابتدایی شهر کاکی استان بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی.
بهشتی، سعید و منطقی، یگانه. (1390). «بررسی نقش بازی در تربیت کودک از دیدگاه قرآن و سنت معصومین (ع)»، اندیشه‌های نوین تربیتی، 7 (3)، 114-91.
توکل،رضا. خواجوی، ژاله. (1393) کتاب راهنمای معلم بازی‌های آموزشی و تربیتی دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای پایه اول، دوم، سوم . نشر، اداره کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
حمیدیان جهرمی، نادر، رضائیان، فیروز، حقیقت، شهربانو . (1391). تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر رشد ادراک بصری حرکتی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آمادگی و سال اول ابتدایی شهر شیراز، دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان، مدیر آموزشگاه باغچه بان.
جوشقانی، سعید. (1397). تحلیل بازیهای بومی محلی "بررسی موردی بازی زو دانشجو دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال سوم، شماره دو)پیاپی ده (، تیر 7931، جلد یک.
جعفری، علیرضا جعفری، فریبا (1389). بازی درمانی با تأکید بر اختلال نقص توجه و بیش فعالی" ADHD "، ابهر: دانشگاه آزاد اسلامی.
روحی، میترا. (1392) بنیاد پداگوژی بازی‌های بومی و محلی ایرانی و اهمیت آن‌ها در گسترش ابعاد جسمانی و روانی دانش‌آموزان دوره ابتدایی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره پنجم، شماره 14، بهار، 83-66.
رئیس دانا، فرخ لقا (1381). روانشناسی تربیتی: نظریه و کاربست. تهران، انتشارات روان.
صادقی، علی رضا. (1391). چندفرهنگی و نسبت آن با آموزش. ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی. شماره (28) 4: 38-34.
طلایی، ابراهیم، بزرگ، حمیده. (1394). تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی پیش از دبستان (مبتنی بر سنتز پژوهی شواهد تجربی معاصر)، فصلنامه تعلیم و تربیت، ش 122 . صص: 117-91.
عمرانی پور، علی، محمد مرادی، اصغر. (1390). تحلیلی بر ویژگی‌های محیط در نظریه شخصیت اریکسون، آرمان شهر، شماره، 7 پاییز و زمستان، صص،50-41.
گروه نویسندگان، مصباح یزدی، محمد تقی. (1390)، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه)، چاپ دوم.
قاسم تبار، سید نبی الله. (۱۳۹۷). نظریه رشد و تحول شناختی پیاژه و کاربرد آن در برنامه درسی پیش از دبستان. مجله رشد پیش دبستانی.
کیهان، جواد. (1395). تحلیل جایگاه آموزش و پرورش چندفرهنگی در محتوای برنامه درسی علوم اجتماعی و فارسی دوره ابتدایی به روشِ آنتروپیشانون، دانشگاه فرهنگیان، دوفصلنامه علمی-پژوهشی، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 1394، تاریخ چاپ: تابستان 1397.
نظر ویسی، حامد، محمدی تلوار، هیوا و اختر، غزاله. (1391). نقش بازی‌های بومی و محلی و سنتی در شناخت و پرورش استعدادهای ورزشی، دومین ملی استعدادیابی ورزشی مقالات پوستر.
نوریان، محمد. (1395). تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی ایران، چاپ چهارم، نشر گویش.
مقدم، ترکمان. (1386) پیشگیری و درمان اختلالات روانی،عاطفی، اجتماعی و جسمی از راه بازی، چاپ اول، تهران: انتشارات خدمات آموزشی کودکان.
مرتضایی منش، فاطمه، رهبر منش، کمال، کیانی، مصطفی. (1394). تبیین رابطه کیفیت فضای باز مسکن و میزان اضطراب کودکان بر مبنای نظریه رشد اریکسون، مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی در تهران، مجله هویت شهر، شماره بیست وهفتم، سال دهم، پاییز، صص98-85.
محمدی، آزاد، محمدی، صمد، پروین، احسان. (1392). برنامه درسی چند فرهنگی، بایدی گمشده در نظام آموزش متمرکز ایران. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آموزش چندفرهنگی. ارومیه: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران واحد استان آذربایجان غربی.
Anning, A., Edwards, A. (2006). Promoting children’s learning from birth to five: Developing the new early year’s professional. Maidenhead: Open University Press.
Azlina W., Zulkiflee AS (2012). .Apilot study: The impact of outdoor play spaces on kindergarten children. Procedia Soc Behav Sci. 2012; 38:275-83
Aypay, A. (2016). Investigating the role of traditional children’s games in teaching ten universal values in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 283-300, http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.62.14.
Askarian, M., (2006), the status of ethnic cultures in citizenship education, Journal of Research, Institute for Educational Research
Bento G, Dias G. The importance of outdoor play for young children's healthy development. Porto Biomed J. 2017; 2 (5):157-60.
Boyle, S. (2011). Teaching Toolkit: An Introduction to Games based learning. UCD Dublin, Ireland: UCD.Teaching and Learning/ Resources. Retrieved from https://www.ucd.ie/t4cms/UCDTLT0044.pdf.pdf.
 Berti, F. (2014). Phd Thesis: Traditional Games and Toys as a Tool of Intercultural Education. Discovering the Shared Space of Play. University of Tübingen - Academia.eduuni-tuebingen1.academia.edu.
Dansky, J. L. (1999). Play. In M. Runco & S. Pritzker (Eds.), Encyclopedia of creativity (pp. 393-408). San Diego: Academic Press.
DeVries, R. (2006). Games with rules. In D.P. Fromberg and D. Bergen (Eds) Play from birth to twelve, 2nd Ed. Abingdon, Oxon: Routledge.
Dworetzky, L. (2010). The influence of a pre-school program on the acquisition of social and Indian and Alien Sports Culture, Suresh Kumar, Ph.D. Associate Professor, Satyawati College (Evening), University of Delhi, Delhi-110052 (India) neelamlau@gmail.com
Fromberg, D.P., Bergen, D. (2006). Introduction. In D.P. Fromberg and D. Bergen (Eds) Play from birth to twelve: Contexts, perspectives and meanings. New York: Routledge.
Horton, A. (2019).Title of thesis Collaborative Game Development with Indigenous Communities; a Theoretical. Model for Ethnocultural Empathy. Thesis Supervisor Miikka JunnilaGame Design and Production Media Lab Helsinki.School of Arts, Design and Architecture.Aalto University
Karpov, Y. V. (2005). The neo-Vygotskian Approach to Child Development. Cambridge: Cambridge University.Press.
Krummel, A. (2013). Multicultural Teaching Models to Educate Pre-Service Teachers: Reflections, Service-Learning and Mentoring. Current Issues in Education. Vol. 16 (1): 1-8.
Mahjor, R.)2009. (The psychology of the game, Tehran: growth. [Persian]
Neuliep, J.W. (2012). Intercultural communication: A contextual approach (5thEd.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Gallahue. DL., Ozmun .JC. (2011). Understanding Motor Development: Infants, children, adolescents, adults.7th edition. New York: McGraw-Hill .P: 300-373.
Gutchess, A. H. & Indeck, A. (2009). Cultural influences on memory.Progress in Brain Research, 178, 137–150.
Pring, R. (2000). Philosophy of educational research, London: Continuum.
Ring, N. A., Ritchie, K., Mandava, L., & Jepson, R. (2011). A guide to synthesising qualitative research for researchers undertaking health technology assessments and systematic reviews. Available from: http://www.nhshealthquality.org/nhsqis/8837.
Russ, S. W. (2004). Play in child development and psychotherapy: Toward empirically supported practice. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Singer, D. G., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (2006). Play=learning: How play motivates and enhances children’s cognitive and social-emotional growth. New York, NY: Oxford University Press.
Smith, P. K., Pellegrini, A. (2013). Learning through play. Encyclopedia on Early Childhood Development, June, 1-6. Retrieved February 5, 2016 from http://Www.Child-Encyclopedia.Com/Pages/Pdf/Smith-Pellegriniangxp2.Pdf.
Thompson, D., Meldrum. K. & Sellwood, J. (2014). It is not just a game”: Connecting with Culture through Traditional Indigenous Games. American Journal of Educational Research, 2014, Vol. 2, No. 11, 1015-1022
Wang, Q. (2008). On the cultural constitution of collective memory. Memory, Special issue 16 (3), 305-317.
White J. . (2013)Playing and learning outdoors: Making provision for high quality experiences in the outdoor environment with children 3–7. 2nd ed. London.
Zirawaga, V., Idowu Olusanya, A & Maduku, T. (2017).Gaming in Education: Using Games as a Support Tool to Teach History. Journal of Education and Practice .ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.8, No.15.