مطالعه چندموردی شایستگی های مشترک دانش‌آموزان در برنامه درسی نیوزلند، هنگ‌کنگ، ایرلند شمالی و فنلاند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

در این عصرِ به‌سرعت در حال تغییر، دانش‌آموزان برای زیست عزت‌مند باید به شایستگی‌هایی خاص مجهز شوند. تا کنون در ایران پژوهشی به‌منظور شناسایی این شایستگی‌ها انجام نشده است. این پژوهش به شناسایی و مقایسه برنامه‌ درسی چهار کشور می‌پردازد تا با شناسایی شایستگی‌هایی موجود در برنامه درسی آنان، بخشی از پشتوانه لازم برای سیاستگذاران برنامه‌ درسی فراهم شود. پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و به روش مطالعه چندموردی انجام شد. برنامه‌های درسی مکتوب کشورهای نیوزلند، هنگ‌کنگ، ایرلند شمالی و فنلاند مطالعه و گزاره‌های مرتبط با شایستگی‌های مشترک استخراج و به‌صورت توصیفی ارائه شدند. یافته‌ها نشان داد در این برنامه‌های درسی، پنج شایستگی تفکر، برقراری ارتباط با دیگران، خودمدیریتی، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و همکاری به‌عنوان شایستگی مشترک در نظر گرفته شده‌اند. در تمام این برنامه‌ها به تفکر انتقادی و خلاق، توجه شده است. خودمدیریتی در تمام این کشورها دربرگیرنده تدوین اهداف شخصی و برنامه‌ریزی برای تحقق آن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competencies in Curriculum of New Zealand, Hong Kong, Northern Ireland, and Finland: A Multiple Case Study

نویسنده [English]

  • Fatemeh Ahmadi
Organization for Educational Research and Planning
چکیده [English]

Students should be equipped with competencies appropriate to this ever-changing era in order to live with dignity in this rapidly changing age. This study identifies and compares the competency frameworks of four developed countries including New Zealand, Hong Kong, Northern Ireland, and Finland to provide some of the necessary evidence for decision makers and curriculum designers. The research was conducted using qualitative approach and multiple case study method. For this purpose, the written curriculum documents of the education system of the mentioned countries were studied and statements related to common competencies were extracted and presented descriptively. The findings showed that the five competencies of thinking, communication, self-management, using information and communication technology, and collaboration were considered as core competencies. The critical and creative thinking was explicitly addressed in all four curricula. Furthermore, self-management in all of these countries involved setting personal goals and planning to achieve them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core Competencies
  • Curriculum
  • Multiple Case Study
احمدیان، مینا؛ ملکی، حسن؛ موسی پور، نعمت الله، اسکندری، حسین؛ صادقی، علیرضا (1400). طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی آموزش مهارتهای ارتباط فردی و اجتماعی در دوره دوم ابتدایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 16 (62). 82-47.
توکل، محمد؛ لاریجانی، مهسا (1396). بررسی پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دانش‌آموزان و فرایند ادغام آن در مدارس: مطالعه موردی دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران. نشریه پژوهش در نظام های آموزشی. 11 (37). 36-11.
حسنی، رفیق؛ اسماعیلی، رضا (1400). تبیین میزان توجه به مولفه‌های شهروند جهانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و کاربست آن در نظام تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 16 (63). 228-199.
لطفی عظیمی، افسانه؛ افروز، غلامعلی؛ درتاج،فریبرز؛ نعمت طاوسی، محترم (1394). نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان. نشریه پژوهش در نظام های آموزشی9 (31) ، 18-1.
مشهدی، حمیدرضا (1401). مطالعه تطبیقی برنامه درسی کشورهای منتخب با تأکید بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجو معلمان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 17 (64). 124-95.
 
Ashraf, K. A. (2018). The relationship between Jordanian students’ 21st century skills (Cs21) and academic achievement in science. Journal of Turkish Science Education, 15 (2), 82-94.‏
Council for the Curriculum, Examinations & Assessment (2019a). Thinking Skills and Personal Capabilities for key stage 1& 2. Belfast: Council for the Curriculum, Examinations & Assessment. Retrieved. from https://ccea.org.uk/learning-resources/thinking-skills-personal-capabilities/planning-infusion
Council for the Curriculum, Examinations & Assessment (2019b). Thinking Skills and Personal Capabilities for key stage 3. Belfast: Council for the Curriculum, Examinations & Assessment. Retrieved. from https://ccea.org.uk/learning-resources/thinking-skills-personal-capabilities/planning-infusion
Council for the Curriculum, Examinations & Assessment (2020). The Statutory Curriculum at Key Stage 3. Rationale and Detail. Belfast: Council for the Curriculum, Examinations & Assessment. Retrieved from https://ccea.org.uk/key-stage-3
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Boston: Pearson Education.
Curriculum Development Council (2017). General Studies Curriculum Guide for Primary Schools (Primary 1 – Primary 6). Hong Kong: Curriculum Development Council.
Curriculum Development Council (2017). Secondary Education Curriculum Guide (Secondary 1 – Secondary 6). Hong Kong: Curriculum Development Council.
Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. 21st century skills: Rethinking how students learn, 20 (2010), 51-76.‏
Dey, Ian (1993). Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientist, New York: Routledge.
Erstad O., Voogt J. (2018) The Twenty-First Century Curriculum: Issues and Challenges. In: Voogt J., Knezek G., Christensen R., Lai KW. (eds) Second Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71054-91
Finnish national board of education (2016). National Core Curriculum for Basic Education. Helsinki: Finnish national board of education.
Finnish national board of education (2016). National Core Curriculum for General Upper Secondary School. Helsinki: Finnish national board of education.
Frank, J. L. (2020). School-Based Practices for the 21st Century: Noncognitive Factors in Student Learning and Psychosocial Outcomes. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 7 (1), 44-51.‏
Frankel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
Freire, Paulo (1974). Pedagogy of the Oppressed, Translated by Myra Bergman Ramos, New York: The Continuum Publishing Corporation
 
Merriam, Sh. B. (2009). Qualitative Research: A guide to design and implementation (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
New Zealand Government (2020). The New Zealand Curriculum Online: Key Competencies. Retrieved from https://nzcurriculum.tki.org.nz/Key-competencies May 2021.
Ministry of Education (2017). The New Zealand Curriculum Framework for English-medium teaching and learning in years 1–13. Wellington: Ministry of Education. Retrieved from https://www.education.govt.nz/school/ June 2018
Mitchell, H., & Swarbrick, N. (2018). Revisiting values and ethical standpoints in early years education. In Alexander, E., Briggs, M., Gilson, C., Lake, G., Mitchell, H., & Swarbrick, N. (eds). Professional Dialogues in the Early Years: Rediscovering early years pedagogy and principles. Albans: Critical Publishing
 
Naidoo, B. M. M., James, A., & Proches, C. G.)2020). COVID-19–A Catalyst for 21st Century Learning in SA Schools.‏ University of KwaZulu-Natal, 8 (25). Retrieved from https://ndabaonline.ukzn.ac.za/UkzndabaStory/Vol8-Issue28/COVID19%20A%20Catalyst%20for%2021st%20Century%20Learning%20in%20SA%20Schools
OECD (2019). OECD future of education and skills 2030. OECD learning compass 2030. A series of concept notes. Retrieved from http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf [Google Scholar]
Ontario Ministry of Education. (2016). Towards defining 21st century competencies for Ontario: 21st century competencies foundation document for discussion. Toronto, Ontario, Canada. Retrieved from http://www.edugains.ca/resources21CL/21stCenturyLearning/21CL_21stCenturyCompetencies.pdf
Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (Eds.). (2003). Key competencies for a successful life and well-functioning society. Boston: Hogrefe & Huber Publishing.‏
Rychen, D. S. E., & Salganik, L. H. E. (2001). Defining and selecting key competencies. Boston: Hogrefe & Huber Publishing.‏
Saleh, S. E. (2019). Critical thinking as a 21st century skill: conceptions, implementation and challenges in the EFL classroom. European Journal of Foreign Language Teaching, 4 (1), 1-16.
Salvia, E. (2009). Measuring Skills for 21st-Century Learning. Phi Delta Kappan, 90 (9), 630–634. 
Videnovic, M., & Karadimce, A. (2018). Introduction of 21st Century Skills in Primary Schools: Case Study Macedonia. In The 15th International Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2018). (142-147).‏
Von Davier, A. A., & Halpin, P. F. (2013). Collaborative problem-solving and the assessment of cognitive skills: Psychometric considerations. Research Reports: Educational Testing Service. http://dx.doi.org/10.1002/j.2333-8504.2013.tb02348.x
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage publication.