کشف و اعتباریابی کاربست مؤلفه های دیدگاه تربیتی رودلف اشتاینر در برنامه درسی دوره ابتدایی: یک مطالعه ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 بخش مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 بخش مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف مقاله کشف و اعتباریابی کاربست مؤلفه‌های دیدگاه تربیتی رودلف اشتاینر در برنامه‌درسی دوره ابتدایی بود که با طرح ترکیبی اکتشافی متوالی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام‌شد. جامعه‌ پژوهشِ بخش کیفی، تمام تألیفاتِ در دسترس اشتاینر با زمینه‌ی تعلیم‌وتربیت و در بخش کمی، متخصصان برنامه‌ریزی درسی بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل در بخش کیفی، شیوه‌ی تحلیل مضمون و در بخش کمی، تحلیل عاملی تأییدی است. نتایج در بخش کیفی حاکی از شناسایی 30مضمون پایه، 6مضمون سازمان‌دهنده و یک مضمون فراگیر بود. مضامین سازمان‌دهنده شامل معرفت‌شناسی، «من» سه‌بعدی، نگاه کل‌گرایانه و تکاملی به انسان، تناظر ابعاد وجودی انسان و هستی، هستی معنوی انسان و سیر تکاملی آگاهی است. بخش کمی نیز اعتبار بالای الگوی پیش‌گفته را نشان داد. بر پایه‌ی رهیافت‌های پژوهش، لزوم اتخاذ نگاه انسان‌شناسانه در تعلیم‌وتربیت، بهره‌گیری از ابعاد و ظرفیت‌های هنر و توجه به جنبه‌های معنوی تربیت انسان در ایجاد هماهنگی با هستی در برنامه‌درسی دوره‌ابتدایی مورد تأیید و حائز اعتبار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detecting and validating the application of the components of Rudolf Steiner's educational perspective in the elementary school curriculum: A Mixed Method Study

نویسندگان [English]

 • Mahdi Saeedi 1
 • mohammad hasan karimi 2
 • Mahboobeh Alborzi 3
 • rahmat allh marzoghi 4
1 Department of Foundations of Education, Faculty of Education and psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Department of Foundations of Education, Faculty of Education and psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Department of Foundations of Education, Faculty of Education and psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
4 Department of Educational Science, Faculty of Education and psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to discover and validate the application of the components of Rudolf Steiner's educational perspective in the primary school curriculum. This study benefits from an exploratory sequential mixed methods design. The research community of the qualitative section has been all of Steiner's available writings in the field of education, and in the quantitative section, were curriculum planning specialists, who were purposefully selected. Thematic analysis was used to analyze the qualitative part data and confirmatory factor analysis was used in the quantitative part. The results of the qualitative part indicated the identification of 30 basic themes, 6 organizing themesand one Global theme. The organizing themes include epistemology, three-dimensional "I", holistic and evolutionary view of humans, the correspondence between the existential dimensions of man and existence, the spiritual existence of man and its importance and the evolutionary process of consciousness. The quantitative part also showed the high validity of the mentioned model. Based on the results, in the curriculum of the elementary school, the anthropological view in education, using the dimensions and capacities of art and paying attention to the spiritual aspects of human education in creating harmony with existence has validity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational perspective
 • Rudolf Steiner
 • curriculum
 • Waldorf schools
 • elementary school
دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 70
با تمرکز بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی
مهر 1402
صفحه 71-104
 • تاریخ دریافت: 24 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 02 تیر 1402