بررسی جایگاه تجارب زیسته قومیتی در برنامه درسی پنهان دوره متوسطه اول ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشیار گروه روش های تربیتی و مشاوره، دانشکده روش های تربیتی و مشاوره، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران مرکز ; ایران

چکیده

با توجه به چندفرهنگی بودن جامعة ایران و تکثر تجارب زیسته قومیتی، نقش تاثیر گذار آموزش و پرورش در ایجاد وفاق و همبستگی ملی در دانش آموزان فرهنگ های مختلف غیر قابل انکار است.هدف این پژوهش بررسی جایگاه تجارب زیسته قومیتی در برنامه درسی پنهان دوره متوسطه اول ایران بود.روش نمونه گیری هدفمند بوده و روش کیفی از نوع پدیدارشناسی میباشد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 20 دبیر و30 دانش آموز از اقوام فارس، آذری، کُرد، لُر و گیلک در دبیرستانی از تهران بودند.در تحلیل داده ها مطابق روش اسمیت، مضامین اصلی شامل(یکسان سازی فرهنگی و توجه به فرهنگ مسلط، تفکرات سطحی نسبت به فرهنگ اقوام، نابرابری آموزشی، بیگانگی با تنوع فرهنگی، غفلت در همزیستی مسالمت آمیز) ظاهر شد. برای اطمینان از صحت یافته ها از سه سوسازی و ارجاع مجدد داده ها به مشارکت کنندگان استفاده شد.براساس یافته های این پژوهش می توان اذعان داشت که جایگاه تجارب زیسته قومیتی در برنامه درسی پنهان دوره متوسطه اول نامطلوب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the place of lived ethnic experiences in the hidden curriculum of Iran's first high school

نویسندگان [English]

  • farzaneh pakdaman 1
  • Mehdi Davaei 2
  • Ali Akbar Khosravi Babadi 3
  • hamidreza rezazadehbahadoran 4
1 PhD Student, Department of Education and Counseling, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Education and Counseling, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Training and Counseling, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Methods and Counseling, Faculty of Educational Methods and Counseling, Islamic Azad University, Tehran Center;
چکیده [English]

Given the multicultural nature of Iranian society, and the multiplicity of lived ethnic experiences, the effective role of education in creating national harmony and solidarity among students of different cultures is undeniable. The purpose of this study was to investigate the place of lived ethnic experiences in the hidden curriculum of the first high school in Iran. The sampling method was purposeful and the qualitative method was phenomenological and the participants in the study included 20 teachers and 30 students from Fars, Azeri, Kurdish, Lor and Gilak in a high school in Tehran. In data analysis based on Smith method, the main themes appeared (cultural homogenization and attention to dominant culture, superficial thoughts about ethnic culture, educational inequality, alienation from cultural diversity, neglect of peaceful coexistence). Three confirmations and data referrals to participants were used to ensure the accuracy of the findings. Based on the findings of this study, it can be acknowledged that the place of lived ethnic experiences in the hidden curriculum of the first high school was unfavorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hidden Curriculum
  • Ethnic Lived Experiences
  • Ethnicity
  • First High School