ارزیابی عملکرد حرفه ای نو معلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه مدیران و معاونین مدارس ابتدایی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی. آموزگار شاغل در آموزش و پرورش اصفهان

2 گروه آموزش علوم تربیتی. دانشگاه فرهنگیان. تهران. ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد حرفه‌ای نو معلمان مدارس ابتدایی استان اصفهان به روش توصیفی–پیمایشی بود. جامعه آماری 533 دانش‌آموخته دانشگاه فرهنگیان بود. 255 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای مبتنی بر منطقه تدریس انتخاب و عملکرد آن‌ها توسط مدیران و معاونین ارزیابی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که بر اساس مدل قهرمانی فرد و سید عباس‌زاده (1397) تنظیم شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 8/0 تأیید شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد، عملکرد حرفه‌ای نو معلمان در مؤلفه‌های محیط یادگیری، رهبری، دانش و مهارت‌های برنامه‌ریزی و طراحی، دانش و مهارت‌های تدریس، نظارت و ارزشیابی، استفاده از فناوری، مسئولیت‌های قانونی، اخلاقی و دانش و مهارت‌های توسعة حرفه‌ای از حد متوسط بالاتر بود؛ اما با وضعیت مطلوب فاصله داشت. لذا آموزش دانشجومعلمان و همچنین آموزش نومعلمان در سال های اولیه خدمت نیازمند بذل توجه به استانداردهای تدریس کیفی و اثربخش می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of professional performance of Farhangian University graduate novice teachers from the perspective of principals and deputies of primary schools in Isfahan province.

نویسندگان [English]

  • ameneh soorani yancheshmeh 1
  • afsaneh kalbasi 2
  • sayed mahdi mirhadi 2
1 Master of Primary Education, Isfahan education teacher.
2 Department of Educational Sciences. Farhangian University of Tehran. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the professional performance of novice teachers in Isfahan province by descriptive-survey method. The statistical population was 533 novice teachers in Isfahan province. 255 people were selected by random stratified sampling method. The research tool was a questionnaire based on Gharemani Fard and Seyyed Abbaszadeh's model (2017). The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed with Cronbach's alpha coefficient higher than 0.8. Data analysis was done using descriptive and inferential statistics .The results showed that the average professional performance of novice teachers, in all nine components of the learning environment, classroom leadership, teaching planning and design knowledge and skills, teaching knowledge and skills and presentation Opportunities for learning, monitoring and evaluation and feedback in the classroom, knowledge and skills of using technology in the classroom, legal, ethical and professional responsibilities and knowledge and skills of professional growth and development of the teacher were above average; But it was far from ideal. The training of student teachers in Farhangian University as well as the training of novice teachers in the early years of service requires paying attention to quality and effective teaching standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional performance appraisal
  • novice teachers
  • Farhangian University
دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 70
با تمرکز بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی
مهر 1402
صفحه 265-302
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 تیر 1402