محتوای برنامه درسی آموزش شایستگی‌های دوست داشتنی‌ترین خویشتن معلمان: مطالعه فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز ، شهر شیراز

2 استادیار دانشگاه شیراز

3 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

4 گروه آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز ، شهر شیراز

5 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب محتوای برنامه درسی آموزش شایستگی‌های دوست داشتنی‌ترین خویشتن برای تربیت معلمان بود.طرح سنتزپژوهی حاضر با رویکرد کیفی و به روش فراترکیب مبتنی بر الگوی سندلوسکی و باروسو انجام شده است. 44 مقاله تحقیقاتی از پایگاه داده‌ها بازیابی شد و از این تعداد 33 مقاله برای اهداف پژوهش استفاده گردید. براساس تحلیل فراترکیب انجام شده، 93 کداولیه، 18 مقوله و 3 بعد شناسایی شدند. مؤلفه‌های محتوای برنامه‌درسی دوست‌داشتنی‌ترین خویشتن معلمان در سه بعد نگرشی(خودمختاری،ذهن‌آگاهی یا اکنون زیستی، خودتأییدی و ...) ، مهارتی (تصویرسازی تجربیات، تصویر سازی فردی، اتوبیوگرافی، ...) و دانشی(آشنایی با پیوندهای اجتماعی و راهبردهای داستان سرایی و روایت گویی، راهبردای ارتقاء و توسعه خویشتن،راهبردهای ساخت و بازسازی دانش ، ...) نام‌گذاری گردیدند.درنهایت مبتنی بر یافته‌های پژوهش، یک چارچوب محتوایی برای آموزش شایستگی‌های دوست‌داشتنی‌ترین خویشتن به معلمان استخراج گردید، تا به عنوان یک نقشه راه برای تولید محتوا در برنامه درسی تربیت معلمان مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curriculum content for teaching teachers' best-beloved self competencies: A Meta-Synthesis Study

نویسندگان [English]

 • Maryam Sadat Fakhimpour 1
 • maryam shafiee 2
 • Mehdi Mohammadi 3
 • Babak Shamshiri 4
 • jafar jahani 5
1 Management and Educational planning, Psychology and Educational Sciences Faculty, Shiraz University, Shiraz city
2 faculty of shiraz university
3 faculty member of Shiraz university
4 Primary and preschool education .Faculty of Shiraz
5 Associate proffessor in curriculum studies faculty of education & psychology of shiraz university
چکیده [English]

The purpose of the current research was to present the content framework of the curriculum for teaching the competencies of the best-loved self for the training of teachers. The content of the curriculum of best-loved self-included various skill, attitudinal and knowledge dimensions. The current research is a synthesis research design that was carried out with a qualitative approach, using a meta-synthesis method based on the model of Sandelowski and Barroso.44 research articles were retrieved from the database and 33 of these articles were used for research purposes. Based on meta- synthesis analysis, 93 codes,18 concepts and 3 dimensions were identified. The curriculum content of the teachers' best-loved self in three dimensions , attitudinal dimension (autonomy, mental awareness or present life, self-affirmation and ...), skill-practical (imagination Experiences, personal imagery, autobiography,...)and knowledge dimension( familiarity with social links and storytelling and narrative strategies, strategies self -promotion and development, knowledge construction and reconstruction strategies...) ,were named. Finally, based on the findings of the research, a content framework for teaching the competencies of the best-loved self of teachers was extracted, to be used by planners as a roadmap for content creation in the teacher training curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • teachers' curriculum content
 • the best-loved self
 • teacher training
دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 70
با تمرکز بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی برنامه درسی
مهر 1402
صفحه 177-210
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 12 آذر 1401