الگوی شایستگی‌های برنامه‌درسی دوره کارشناسی مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان: مرورسیستماتیک براساس مدل رایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت، ایران

2 دانشیار مطالعات برنامه درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت، ایران

3 استادیار مطالعات برنامه درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی الگوی شایستگی­های برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن مرور سیستماتیک براساس مدل رایت و همکاران (2007) است. جامعه پژوهش، متشکل از 326 مقاله درباره شایستگی­های مشاوران است که بین سال های 2010 تا 2022 میلادی در مجلات علمی معتبر ارائه شده­اند. نمونه پژوهش شامل36 مقاله است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده­ها انتخاب شده­اند. داده­های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده­اند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده­ها، شایستگی­های مشاوران در 3 بُعد و 20 عامل طبقه­بندی شدند. این ابعاد شامل شایستگی فردی (مشتمل بر ویژگی شخصیتی، تعهد دینی، هوش عاطفی، آراستگی، توان سازش، مهارت­های ادراکی، مسئولیت­پذیر فردی، انگیزش، مهارت‏های ارتباطی)، شایستگی­های حرفه­ای (مشتمل بر عوامل؛ تخصص حرفه­ای، آشنایی با نقش­های حرفه­ای، مدیریت فرآیند مشاوره، توجه به توسعه حرفه­ای، مؤلفه­های سازمانی حرفه­ای، مدیریت دانش پداگوژیک، تعهد حرفه­ای، اخلاق حرفه­ای، مهارت­های تشخیصی) و شایستگی­های اجتماعی- فرهنگی (مشتمل بر عوامل؛ بینش فرهنگی و توجه به هنجارهای اجتماعی) می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competency Model of Counseling and Guidance Undergraduate Course at Teacher Training University: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Naser Shirkavand 1
  • Hossin Momenimahmouei 2
  • Hossein Sahebdel 3
  • Assadollah Zangui 3
1 PhD Student in Curriculum Studies, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch, Torbat, Iran
2 Associate Professor of Curriculum Studies, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch, Torbat, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Curriculum Studies, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch, Torbat, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the competency model of the undergraduate curriculum of Teacher Training University. The approach for the present study was qualitative and the method was a systematic review based on the model of Wright et al. (2007). The research community consisted of 326 articles on the competencies of consultants published in prestigious scientific journals between 2010 and 2022. The research corpus included 36 articles that were purposefully collected and selected based on thematic monitoring of data. The research data were collected from qualitative analysis of the studied documents. Based on the data analysis, consultants' competencies were classified into 3 dimensions and 20 factors.These dimensions included individual competencies (including personality traits, religious commitment, emotional intelligence, beauty, adaptability, perceptual skills, personal responsibility, motivation, communication skills), professional competencies (including factors Professional expertise, familiarity with professional plans, consulting process management, attention to professional development, professional organizational components, pedagogical knowledge management, professional commitment, professional ethics, skills and socio-cultural competencies (including factors; cultural insight and attention to social norms).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • curriculum
  • counseling and guidance
اسلامی، آزاده (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی مشاوران مدرسه با استفاده از رویکرد ویکور فازی مورد مطالعه شهرستان یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردکان.
ترک­زاده، جعفر، صادقیان سورگی، مهدی، مرزوقی، رحمت الله و جهانی، جعفر (1398). مشکل­شناسی دانش­آموختگان دانشگاه فرهنگیان با رویکرد پاسخگویی به محیط (مطالعه موردی پردیس­های استان چهارمحال بختیاری). تعلیم و تربیت، 137، 31-50.
چوپانی، موسی (1395). بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هشت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر رشد اجتماعی کودکان 5-6 سال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
خدیوی، اسدالله، سیدکلان، سیدمحمد، حسن­پور، توفیق، احمدی، حسن و تره­بار، حافظ (1397). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی پردیس­های استان اردبیل). آموزش و ارزشیابی، 11 (42)، 161-185.
دهقانان، حامد، رحمان سرشت، حسین، خاشعی ورنامخواستی، وحید و وکیلی، محمد (1399). کاوشی بر شایستگی­های مشاوران مدیریت و سازمان. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 10 (3)، 47-67.
شفیع­آبادی، عبدالله (1394). روش­ها و فنون مشاوره. چ پانزده، تهران: کتاب فکر نو.
عزیزی، محمد و حاتمی، فاطمه (1394). شناسایی شایستگی­های مورد نیاز مشاوران کسب و کار. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7 (25)، 102-119.
غلام­پور، میثم، پورشافعی، هادی، فراستخواه، مقصود و آیتی، محسن (1399). مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت. مطالعات برنامه درسی، 15 (58)، 145-174.
فاطمی­نژاد، نجم الدین، حکیم­زاده، رضوان (1390). بررسی تطبیقی برنامه­های ارتقای صلاحیت­های حرفه­ای معلمان و مشاوران در ایران و ژاپن. تهران: پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت.
فتحی، معصومه، سعیدی­پور، اسماعیل،ابراهیمی قوامی، صغری و دلاور، علی (1397). موفقیت برنامه­های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی­های حرفه­ای معلمی. مطالعات برنامه درسی ایران، 12 (50)، 139-166.
فولادی، عزت­اله، تاجیک اسمعیلی، عزیز الله، کسایی اصفهانی، عبدالرحیم، زهراکار، کیانوش (1399). تدوین استانداردهای ملی مشاوره مدرسه. پژوهش­های تربیتی، 41 (2)، 46-74.
قنبری، مهدی، نیکخواه، محمد و نیکبخت، بهاره (1396). آسیب­شناسی کاروزی دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه آمیخته. نظریه و عمل، 5 (10)، 33-64.
کرمی، مرتضی، چوپانی، موسی (1397). ادراک مشاوران از مؤلفه های مهارتی شایستگی مشاوران: یک مطالعه کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت. 7 (3)، 263-278.
کرمی، مرتضی، چوپانی، موسی (1398). تبیین ابعاد شخصیتی شایستگی مشاوران موفق: یک مطالعه کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 8 (2)، 154-169.
وجدانی همت، مهدی و کلانترهرمزی، آتوسا (1400). بررسی ادراک مشاوران مدرسه از نقش حرفه­ای­شان. مجله علوم تربیتی اهواز، 11 (2)، 105-136.
وکیلی، محمد، دهقانان، حامد، رحمان سرشت، حسین، خاشعی ورنامخواستی، علی (1400). مدلی برای شایستگی­های مشاور استراتژی سازمان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 101 (30)، 44-67.
Amanda, D. R., Nedeljko, G., Nikki Elston, C. Y., Chang, A. D., & Kan, G. (2018). Addressing the social and emotional needs of refugee adolescents in schools: Learning from the experiences of school counselors. Journal of Child and Adolescent Counseling, 4 (1), 81-100.
Astramovich, R.L. (2017). Program Evaluation Interest and Skills of School Counselors. Professional School Counseling, 20 (1), 54-64.
Bastemur, S & Uçar, S. (2022). Mixed Method Research on Effective Psychological Counselor Characteristics and Empowerment Needs of Turkish School Counselors. Participatory Educational Research, 9 (1), 1-21.
Baştemur, S., & Uçar, S. (2022). Mixed Method Research on Effective Psychological Counselor Characteristics and Empowerment Needs of Turkish School Counselors. Participatory Educational Research (PER), 19 (1), 1-21.
Boland, A., Cherry, M., Dickson, R. (2014). Doing a systematic review: a student’s guide. London: Sage.
Bronnenmayer M. (2016). W. "Success factors of management consulting", Review Management Science, 10: 1-34.
Corey G (2012). Theory and Practice in Counseling and Psychotherapy. 9th ed. USA: Cengage Learning.
Cottle, W. C., & Lewis, J.R. (2006). Personality characteristics of counselors. Journal of Counseling Psychology. 27-30.
Day-Vines, N, Julia, B., Jennifer, R., Dana, B. (2022). Grappling with Race: A National Study of the Broaching Attitudes and Behavior of School Counselors, Clinical Mental Health Counselors, and Counselor Trainees. Journal of Multicultural Counseling and Development, 50 (1), 25-36.
Dewey, J. (1897). My pedagogic creed (1897). School Journal, 54 (3), 77-80.
Diba Vajari M, Shafia Abadi A, Esmaeeli M, Karami A. (2012). Comparison of the multicultural counseling competencies of Tehran’s counselors with different ethnicity in dimensions of knowledge, awareness and skill. Journal of Research in Psychological Health; 6 (3): 40-9.
Duslak, M., & Geier, B. (2016). Communication factors as predictors of relationship
quality: A national study of principals and school counselors
. Professional School
Counseling, 20, 115-126.
Hellstén, M., & Reid, A. (2008). Researching international pedagogies: Sustainable practice for teaching and learning in higher education. Springer Science + Business Media.
Isom, E,. Dowda, R,. Olt, PH. (2022). The Learning Intensive: Examining the Counseling Skills Acquisition between Hybrid Instructional Formats. International Journal for the Advancement of Counselling, 44 (1), 112-125.
Kee Low, Poi. (2015). Stakeholders’ Perceptions of School counselling in Singapore. Australian Journal of Guidance and Counselling, 25 (2), 200- 216.
Kettunen, J., Lee, J., Vuorinen, R. (2020). Exploring Finnish Guidance Counselors' Conceptions of Career Management Skills. SAGE Open, 10 (4), 1-10.
Kim, M. (2012). Cultivating Teachers’ Morality and the Pedagogy of Emotional Rationality. Australian Journal of Teacher Education, 38 (1), 11-26.
Kudrinskaia, I. V., Kidinov, A. V., Kabkova, E. P., Mechkovskaya, O. A., Mudrak, S. A., Novikov, S. B., & Agadzhanova, E. R. (2020). The problem of career guidance of the youth in domestic pedagogical theory and practice. EurAsian Journal of BioSciences, 14 (2), 3815-3821.
Lawrence, A; Stone, C. (2019). Principals' Perceptions of Transformed School Counselors. NASSP Bulletin, 103 (2), 132-157.
Leung K, Trevena L, (2016). Waters D. Development of a competency framework for evidence-based practice in nursing. Nurse Educ Today; 39: 189-96.
Mehmet, K. (2021). Examination of Prospective Psychological Counselors' Therapeutic Alliance Skills with Their Attachment Styles and Self-Regulation Skills. Educational Research and Reviews, 16 (3), 72-97.
Merrill, V. (2020). Counselors' Role in a Changing, Diverse Society. Revised. Elementary Education; 5 (1), 1-17.
Merrill-Washington, V. (2020). School Counselors: Risk of Accumulated Stress. Online Submission, 8, 1-13.
Mesarosova M, Mesaroa P. (2012). Learning to learn competency and its relationship to cognitive competencies of university students. Procedia Soc Behav Sci; 46: 4273-8.
Michael, S. O. (2015). In search of universal principles of higher education management and applicability to Moldavian higher education system. International Journal of Educational Management, 18 (2), 118-137.
Moffet, J. (2015). Twelve tips for “flipping” the classroom. Medical Teacher, 37 (4), 331-336.
Nelson, Mark. D. (2011). The school counselors guide. Routledge, New York, London.
Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. Retrieved October 2, 2014, from http://sprouts.aisnet.org/10-26.
Olsen, J., Foxx, SP., Flowers C. (2020). A Confirmatory Factor Analysis of the School Counselor Knowledge and Skills Survey for Multi-Tiered Systems of Support. The Professional Counselor, 10 (3), 376-392.
Prashar, A. (2015). Assessing the flipped classroom in operations management: A pilot study. Journal of Education for Business, 90 (3), 126-38.
Prochaska JO, Norcross JC. (2014). Systems of Psychotherapy: A Transtheoretical. 8th ed. Australia, Stamford: Cengage Learning.
Rahayu, Sri. Ulfatin, Nurul. Wiyono, Bambang Budi. Imron, Ali. Wajdi, Muh Barid Nizarudin. (2018). The Professional Competency Teachers Mediate the influence of Teacher Innovation and Emotional Intelligence on School Security. Journal of Social Studies Education Research, 9 (2) , 210-227.
Ramaswami A, Huang JC, Dreher GF. (2014). Mentoring across cultures: The role of gender and marital status in Taiwan and the U.S. J Bus Res; 67 (12): 2542-9.
Rector-Aranda, A. (2018). Critically compassionate intellectualism in teacher education: The contributions of relational-cultural theory. Journal of Teacher Education, 70 (4), 388-400
Schubert, W. H. (2013). On the Need to Live Educational Foundations. Critical Questions in Education, 4 (2), 91-104
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57. 1-22.
Solansky ST. (2010). The evaluation of two key leadership development program components: Leadership skills assessment and leadership mentoring. Leadersh Q; 21 (4): 675-81.
Waalkes, Pl, Woodruff, E., DeCino, DA, Haugen, J. (2021). School Counselors' Conceptualizations of Their Students. Journal of School Counseling, 19 (28), 1-33.
Weinberg FJ, Locander WB. (2014). Advancing workplace spiritual development: A dyadic mentoring approach. Leadersh Q; 25 (2): 391-408.
Weinberg, F. G., & Locander, W. B. (2014). Advancing workplace spiritual development: A dyadic mentoring approach. Journal of The Leadership Quarterly, 25, 391–408.
Zur, O. (2013). Boundaries in psychotherapy: Ethical and clinical explorations. Washington, DC: American psychological Association.
Zyromski, B., Hudson, T. D., Baker, E., & Granello, D. H. (2018). Guidance counselors or school counselors: How the name of the profession influences perceptions of competence. Professional School Counseling, 22 (1). 1-10.