مروری کیفی بر ویژگی های عناصر اصلی برنامه درسی پروژه محور و اعتبارسنجی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 education department, University of Tabriz, Tabriz, East Azarbayjan

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

4 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

چکیده

مقاله ­حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های عناصر برنامه درسی پروژه­محور، طراحی و اعتباربخشی الگوی آن با رویکرد کیفی و روش پژوهش اسنادی، تحلیل محتوای کیفی و روش تحلیلی-استنتاجی انجام شد. جهت شناسایی و استخراج مضامین برنامه درسی، از اسناد برنامه درسی مبتنی بر پروژه و دیدگاه­های متخصصان برنامه درسی استفاده شد. روش تحلیل داده­ها، توصیف مبانی و تحلیل و استنتاج نظری بود. مضامین ناظر بر اهداف برنامه درسی، بر ارتقا مهارت‌های تفکر و ایجاد یادگیری مادام­العمر و پرورش دانش علمی و عملی همراستا با زندگی واقعی متکی است. در زمینه محتوا بر غنا و فعالیت­محوری و سازماندهی تلفیقی آن؛ در راهبردهای یاددهی-یادگیری بر استفاده از روش­های پژوهش و اکتشاف گروهی و حل­مساله تأکید شد. استفاده از ارزشیابی مستمر و متنوع و روش­های فرآیندمدار، چندگانه و مبتنی بر عملکرد در ارزشیابی مورد توجه این الگو بود. روایی الگوی پیشنهادی با استفاده از فرمول نسبت روایی محتوا و جدول لاوشه مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Review of the Characteristics of the Main Elements of the Project-Based Curriculum and its Validation

نویسندگان [English]

  • akbar saeednia 1
  • Firooz Mahmoodi 2
  • Ali Imanzadeh 3
  • kiumars taghipour 4
1 Tabriz University - Faculty of Education & Psychology
2 education department, University of Tabriz, Tabriz, East Azarbayjan
3 Department of Education, Tabriz University
4 Faculty of Education and Psychology - University of Tabriz
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the characteristics of project-based curriculum elements, design and validation of its model with a qualitative approach and documentary research method, using qualitative content analysis and analytical-inferential method. To identify and extract curriculum themes, project-based curriculum documents and resources and the views of curriculum experts were used. The method of data analysis was description of the basics and theoretical analysis and inference. Themes for curriculum goals rely on improving thinking skills and creating lifelong learning and cultivating scientific and practical knowledge in line with students' real-life lives. In the field of content there was an emphasis on richness and activity-oriented and its integrated organization; in the section of teaching-learning strategies the use of research methods and group exploration and problem solving were emphasized. And finally, the use of continuous and diverse evaluation and process-oriented, multiple and performance-based methods in the evaluation section was considered by this model. The validity of the proposed model was evaluated and confirmed using the content validity ratio formula and the Lawshe table.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project-Based Curriculum
  • Curriculum Elements
  • Validation
دیباواجاری، طلعت؛ یمنی­دوزی­سرخابی، محمد؛ عارفی، محبوبه و فردانش، هاشم (2011). مفهوم­پردازی الگوهای برنامه­ریزی­درسی آموزش عالی: (تجربیات و دستاوردها). پژوهش در برنامه ریزی درسی، 8(30)، 48-62.‎
سلیمانی، فرشاد (1394). بررسی تطبیقی انواع روش­هـا و رویکردهـای طراحـی برنامه درسی. همایش ملی پـژوهش­هـای نوین در علوم و فناوری، دوره 2، کرمان: دانشگاه آزاد اسلامی.
عینی­کریمی، شاهین (1397). تاثیر آموزش مبتنی بر پروژه با الهام از رویکرد سازنده­گرایی در درس علوم­تجربی پایه ششم بر بهبود خودکارآمدی خلاق و انگیزش شناختی دانش­آموزان، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه پیام­نور کرمانشاه.
غلامی، زهرا (1395). تاثیر یادگیری مبتنی بر پروژه بر خلاقیت، باورهای معرفت­شناسی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر پایه هفتم، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تبریز.
فتحی آذر، اسکندر (1391). روش­ها و فنون تدریس. ویرایش اول، چاپ سوم، نشر دانشگاه تبریز.
فردانش، هاشم و نوری، علی (1389). طراحی آموزشی، بر اساس مدل یادگیری مبتنی بر پروژه: رویکردی ساختگرا به طراحی آموزشی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 40 (1)، 101-121.
یوسفی، مریم؛ عصاره، علیرضا و  حسینی­خواه، علی (1395). ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره برنامه­درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال یازدهم شماره ۴۲، ۹۵ -۱۳۴.
Afriana, J., Permanasari, A., & Fitriani, A. (2016). Project based learning integrated to stem to enhance elementary school’s students scientific literacy. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 5(2), 261-267.
Amiruddin, B., Budi, A. S., & Sumantri, M. S. (2021). Enhancing science literacy capabilities of prospective primary school teachers through the STEM Project Learning Model. Journal of Physics: 1869(1).
Beier, M. E., Kim, M. H., Saterbak, A., Leautaud, V., Bishnoi, S., & Gilberto, J. M. (2019). The effect of authentic project‐based learning on attitudes and career aspirations in STEM. Journal of Research in Science Teaching, 56(1), 3-23.
Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. The Clearing House, 83(2), 39-43.
Butler, A., & Christofili, M. (2014). Project-Based Learning Communities in Developmental Education: A Case Study of Lessons Learned. Community College Journal of Research and Practice, 38:638–650.
Capraro, M. M., & Jones, M. (2013). Interdisciplinary STEM project-based learning. In STEM project-based learning (pp. 51-58). Brill Sense.
Capraro, R. M., & Corlu, M. S. (2013). Changing views on assessment for STEM project-based learning. In STEM project-based learning (pp. 109-118). SensePublishers, Rotterdam.
Carter, V. R. (2013). Defining characteristics of an integrated stem curriculum in k–12 education. University of Arkansas.
Çetin, A. (2020). Examining Project-Based STEM Training in a Primary School. International Online Journal of Education and Teaching, 7(3), 811-825.
Çevik, M., & Azkin, Z. (2020). STEM anlayışının ve görselleştirilmesinin zeka alanlarıyla ilişkisinde proje tabanlı öğretime dayanan STEM yaklaşımının rolü. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 1-44.
Chang, C.S., Wong, W.T., & Chang, C.Y. (2011). Integration of PBL strategy with mobile learning: case study of mangrove wetland ecology exploration project. Tamkang Journal of Science and Engineering, 14(3), 265-273.
Chen, C. S., & Lin, J. W. (2019). A practical action research study of the impact of maker-centered STEM-PjBL on a rural middle school in Taiwan. International Journal of Science and Mathematics Education, 17(1), 85-108.
Cheung, H. Y., Chow, M. H., & Chiu, P. K. (2016). How science, technology, engineering, mathematics (STEM) project-based learning improves student learning. The 10th International Symposium on Advances in Technology Education, 435-438.
Church, R. L., & Sedlak, M. W. (1976). Education in the United States: An interpretative history. New York: Free Press.
Corlu, M. A., & Aydin, E. (2016). Evaluation of learning gains through integrated STEM projects. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 20-29.
Coufalová, J. (2006). Project teaching. Prague: Fortuna Publishing House.
Crismond, DP, & Adams, RS. (2012). The informed design teaching and learning matrix. Journal of Engineering Education, 101(4), 738–797.
Dauletova, V. (2014). Expanding Omani learners’ horizons through project-based learning: A case study. Business and Professional Communication Quarterly, 77(2), 183-203.
Diego-Mantecon, J. M., Prodromou, T., Lavicza, Z., Blanco, T. F., & Ortiz-Laso, Z. (2021). An attempt to evaluate STEAM project-based instruction from a school mathematics perspective. ZDM–Mathematics Education, 53(5), 1137-1148.
Djulia, E., & Simatupang, H. (2021). STEM-based Project for Everyday Life Created by Pre-Service Students and Its Implication of Pedagogical Competence for Science Teacher. Journal of Physics: 1819(1).
Dvořáková, M. (2009). Project teaching in the Czech school: Development, inspiration, current problems. Prague: Karolinum.
Edmunds, J., Arshavsky, N., Glennie, E., Charles, K., & Rice, O. (2017). The Relationship Between Project-Based Learning and Rigor in STEM-Focused High Schools. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 11(1).
Efstratia. Douladeli (2014). Experiential education through project-based learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences 152 (2014) 1256 – 1260.
Erdem, D. (2012). Examination of the effects of PBL approach on students' attitudes towards chemistry and test anxiety. World Applied Sciences Journal, 17(6) , 764-769.
Erdogan, N. & Bozeman, D. (2015). Models of project-based learning for the 21st century. In A. Sahin (Ed.), A practice-based model of STEM teaching: STEM students on the stage (S.0.S.), (31-42). Netherlands: Sense Publishers.
Ergül, N. R. & Kargın, E. K. (2014). The effect of PBL on students‟ science success. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 136, 537-541.
Fernandes, S. R. G. (2014). Preparing graduates for professional practice: Findings from a case study of Project-based Learning (PBL). Procedia Social and Behavioral Sciences, 139:219-226.
Filippatou, D., & Kaldi, S. (2010). The Effectiveness of Project-Based Learning on Pupils with Learning Difficulties Regarding Academic Performance, Group Work and Motivation. International journal of special education, 25(1), 17-26.
Fiteriani, I., Diani, R., & Anwar, C. (2021). Project-based learning through STEM approach: Is it effective to improve students’ creative problem-solving ability and metacognitive skills in physics learning?. Journal of Physics,1796(1).
Fox. J.E. (2016). The effect of project-based learning in the middle school science classroom. Master of science theses, Montana state university.
Fragoulis, L. & Tsiplakides, L. (2009). Project-Based Learning in the Teaching of English as a Foreign Language in Greek Primary Schools: From Theory to Practice. English Language Teaching, 2(3), 113.
Gao, M. (2012). A Theoretical Model For The Effectiveness Of Project based learning In Engineering Design Education. Doctoral Thesis, Loughborough University, United Kingdom.
Gardner, M. (2017). Beyond the Acronym: Preparing Preservice Teachers for Integrated STEM Education, Ph.D. Colgate University.
Gültekin, M. (2005). The effects of PBL on learning outcomes in the 5th grade social studies course in primary education. Educational Sciences : Theory And Practice, 5(2), 548-556.
Guo, C., & Tang, Y. (2021). A Case Study of Thoroughly Integrated STEM PBL Course of Mechanics. Journal of Physics, 1732(1).
Hackthorn, J., Solomon, E. D., Blankmeyer, K. L., Tennial, R. E. & Garczyn, A. M. (2011). Learning by doing: An empirical study of active teaching techniques. The Journal of Effective Teaching 11 (2) 40-54.
Haines, S. (1989). Projects for the EFL classroom. Resource material for teachers. Hong Kong: Nelson House.
Hall, A., & Miro, D. (2016). A study of student engagement in project‐based learning across multiple approaches to STEM education programs. School Science and Mathematics, 116(6), 310-319.
Han, S. & Rosli, R., Capraro, M. M., & Capraro, R. M. (2016). The effect of STEM project-based learning on students’achievement in four mathematics topics. Journal of Turkish Science Education, 13, 3.
Han, S. (2017). Korean students’ attitudes toward STEM project-based learning and major selection. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 529–548.
Hanif, S., Wijaya, A. F. C., & Winarno, N. (2019). Enhancing Students' Creativity through STEM Project-Based Learning. Journal of science Learning, 2(2), 50-57.
Helle, L., Tynjala, P., & Olknuora, E. (2006). Project-based learning in post-secondary education: Theory, practice and rubber sling shots. Higher Education, 51, 287–314.
Hill, J. R., & Hannafin, M. J. (2001). Teaching and learning in digital environments: The resurgence of resource-based learning. Educational Technology, Research & Development, 49(3), 37-52.
Houghton, M. (2009). Project-based learning space. Available http://college.cengage.com/education/pbl/index.html
Hutchinson, T. (1992). Project. Oxford: Oxford University Press.
Jamali, S. M., Md Zain, A. N., Samsudin, M. A., & Ale Ebrahim, N. (2017). Self-efficacy, scientific reasoning, and learning achievement in the STEM project-based learning literature. The Journal of Nusantara Studies (JONUS), 2, 29-43.
Kai Wah Chu, S., Tse, S. K., Ka Yee Loh, E., & Chow, K. (2011). Collaborative Inquiry project-based learning: Effects on reading ability and interests. Journal of Library and Information Science Research, 33, Pp: 236-243. © 2011, Published by Elsevier Inc.
Karaman, S., & Celik, S. (2008). An exploratory study on the perspectives of prospective computer teachers following project-based learning. Int J Technol Des Educ, 18, Pp: 203–215.
Kartini, F. S., Widodo, A., Winarno, N., & Astuti, L. (2021). Promoting Student's Problem-Solving Skills through STEM Project-Based Learning in Earth Layer and Disasters Topic. Journal of Science Learning, 4(3), 257-266.
Kaşarcı, İ. (2013). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik baş arıları ve tutumlarına etkisi: Bir meta - analiz çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Katz, L. G. (1994). The project approach. ERIC Digest. ED368509 Retrieved Feb 25, 2013 from: http://ecap.crc.illinois.edu/pubs/katzsym/yun.pdf\
Katz, L.G., Chard, S.C. (2013). The Project Approach: An Overview. In Approaches to Early Childhood Education, 6th ed., eds. J. Roopnarine & J.E. Johnson, 268–84. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Kim, D.H., Ko, D.G., Han, M.J. & Hong, S.H., (2014). The Effects of Science Lessons Applying STEAM Education Program on the Creativity and Interest Levels of Elementary Students. Journal of the Korean Association for Science Education, 34(1), 43-54.
Koes-H, S., & Putri, N. D. (2021). The Effect of Project-Based Learning in STEM on Students’ Scientific Reasoning. In Journal of Physics, 1835(1).
Korkmaz, H., & Kaptan, F. (2001). Project-based learning approach in science education. Hacettepe University Journal of Education Faculty, 20, 193-200.
Kuo, H. C., Tseng, Y. C., & Yang, Y. T. C. (2019). Promoting college student’s learning motivation and creativity through a STEM interdisciplinary PBL human-computer interaction system design and development course. Thinking Skills and Creativity, 31, 1-10.
Lantz, H. B. (2009). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: What form? What function? CurrTech Integrations. Retrieved from, http://www.currtechintegrations.com/pdf/STEMEducationArticle.pdf.
Larmer, J., & Mergendoller, J. (2010). Essentials for Project-Based Learning. Educational Leadership, 68(1), 52-55.
Lestari, T. P., Sarwi, S., & Sumarti, S. S. (2018). STEM-based Project Based Learning model to increase science process and creative thinking skills of 5th grade. Journal of primary education, 7(1), 18-24.
Lin, K. Y., Wu, Y. T., Hsu, Y. T., & Williams, P. J. (2021). Effects of infusing the engineering design process into STEM project-based learning to develop preservice technology teachers’ engineering design thinking. International Journal of STEM Education, 8(1), 1-15.
LuqmanulHakim, L., Sulatri, Y. L., Mudrikah, A., & Ahmatika, D. (2019). STEM project-based learning models in learning mathematics to develop 21st century skills. ITEEA Journal, 1-5.
Marx, R. W., Blumenfeld, P. C., Krajcik, J. S., & Soloway, E. (1997). Enacting Project-Based Science. The Elementary School Journal, 97(4), 341-358.
Morgan, A. (1984). Overview: project-based learning. In Henderson, E. S. and Natheson, M. B. (Eds.), Independent Learning in Higher Education, The Open University, Milton Keynes, England, 221-237.
Morgil, I, Seyhan, H. G., Alsan, E. U., & Temel, S. (2008). The effect of web-based project applications on students attitudes towards chemistry. Turkish Online Journal of Distance Education-Tojde, 9(2), Article 13.
Morrison, J., Frost, J., Gotch, C., McDuffie, A. R., Austin, B., & French, B. (2021). Teachers’ role in students’ learning at a project-based STEM high school: Implications for teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 19(6), 1103-1123.
Moursund, D. (1999). Project-based learning using information technology. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.