شناسایی انواع شایستگی‌ها برای تحقق تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

هدف این مقاله معرفی انواع شایستگی‌ها لازم برای تحقق تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزشی ایران است. بدین منظور از روش سنتزپژوهی استفاده شد. اطلاعات از مقالات و پایان‏نامه‌های انگلیسی و فارسی مرتبط با شایستگی‌های تربیت اجتماعی دموکراتیک کسب و با بکارگیری روش تحلیل مضمون، سبک آتراید-استرلینگ (2001)، تحلیل شدند. با استفاده از یک الگوی مرور نظام‎‌دار متون، مقالات و پایان نامه‌های انگلیسی در سال‌های 2010 تا 2021 از شش پایگاه و مقالات و پایان‏نامه‌های فارسی از چهار پایگاه اطلاعاتی انتخاب، پالایش و سپس با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA در قالب 7 مضمون فراگیر و 28 مضمون سازمان‌دهنده و 124 مضمون پایه، تحلیل شدند. نتایج نشان داد شایستگی‌ها برای تحقق تربیت اجتماعی دموکراتیک شامل هفت مؤلفه شایستگی «خرد عملی و کنش تاملی»، «شایستگی معنوی»، «شایستگی عدالت‌طلبی» (دارای بیشترین مضامین)، «شایستگی سیاسی»، «شایستگی فناورانه» (دارای کمترین مضامین)، «شایستگی فرهنگی» و «شایستگی جهانی‎اندیشیدن» می‌باشد؛ که مکمل یکدیگر هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competencies for The Realization of Democratic Social Education

نویسندگان [English]

  • parnian taghipour hoveyze 1
  • ALI AKBAR SHEYKHI FINI 2
  • Mahmoud Mehrmohammadi 3
  • Sied Abdul WAHAB Samavi 2
1 phD student, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
3 prof. in Curriculum Development; University of Tarbiat Modarres
چکیده [English]

This study aimed to explore the types of competencies necessary for the realization of democratic social education in Iran's educational system. For this purpose, the method of synthesis was used. In this qualitative research, the method of research synthesis and data analysis of theme analysis, Atride-Sterling (2001) style, were employed to analyze themes emerging from articles and theses in English and Persian related to competencies in the realization of democratic social education. First, a systematic review of English texts, articles, and dissertations from 2010 to 2021 were conducted based on six databases and Persian articles and theses from four databases were selected. The corpus was analyzed and refined using MAXQDA software and the results were organized in the form of 7 inclusive themes. And 28 organizing themes and 124 basic themes were analyzed. The results showed that competencies for the realization of democratic social education include 7 components of practical competence and practical action, spiritual competence, justice competence (with the most themes), political competence, technological competence (with the most themes), cultural competence, and global thinking competence that complement each other

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Democratic social education
  • Iran's education
  • Synthesis research
باباخانی، سجاد؛ صالحی، اکبر؛ قائدی، یحیی، کشاورز، سوسن (1398). «میزان توجه به رویکردهای تربیت شهروندی قانون مدار، مشارکتی و انتقادی در کتب جدیدالتالیف جامعه شناسی دوره دوم متوسطه». فصلنامه مطالعات برنامه درسی،14 (55): 112-91.
باقری، خسرو؛ خسروی، زهره (1385). «بررسی تطبیقی عاملیت آدمی در نظریه‌ای اسلامی در باب عمل و نظریه انتقادی هابرماس». فصلنامه حکمت و فلسفه، سال دوم، شماره 7: 22-7.
بلاغت، سیدرضا (1389). بررسی نقش تربیت در ترویج دموکراسی ها و چالش ها و فرصت های آن در مدارس ابتدایی. پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت معلم.
جمالی تازه کند، محمد، طالب زاده نوبریان؛ محسن، ابوالقاسمی، محمد (1392). «تحلیل جایگاه مولفه های تربیت شهروندی در محتوی برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه». فصلنامه پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 10 (37):19-1.
حسنی، رفیق؛ اسمعیلی، رضا (1400). «تبیین میزان توجه به مولفه های شهروندی جهانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و کاربست آن در نظام تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه معلمان متوسطه». فصلنامه مطالعات برنامه درسی،16 (63):228-199.
خروشی، پوران، نصراصفهانی؛ احمدرضا، میرشاه جعفری، ابراهیم (1397). «مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی های مورد انتظار از دانشجویان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور». فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 5 (13): 44-5
خوجم لی، محمد (1388). چگونگی تربیت شهروندی از طریق برنامه های درسی پنهان در مدارس (مطالعه موردی مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر قدس). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و فرهنگ.
دباغ، سروش (1387). آیین در آیینه: مروری بر آراء دین شناسانه عبدالکریم سروش، تهران. انتشارات صراط.
رضوی، عباس (1389). طراحی الگوی مطلوب برنامهریزی درسی در خصوص تربیت سیاسی در دوره ابتدایی. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبائی.
صباغی، نیر؛ سعادتمند، زهره (1392). «بررسی میزان اثربخشی مولفه های ارزش های شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی». فصلنامه پژوهش در برنامهریزی درسی، 10 (37): 166-155.
عباسی، حسین، امینی، محمدجمعه، حیدری، مریم (1393). تجربه دموکراسی، اسلام، دموکراسی و جهان عرب. تهران. انتشارات یاداوران.
قائدی، یحیی (1385). «تربیت شهروند آینده»، مجله نوآوری‌های آموزشی، 17 (5):210-183.
قویدست، اردشیر (1397). تحلیل مولفه‌های تربیت شهروندی در اسناد تحولی آموزش و پرورش و مقایسه آن با مولفه‌های تربیت شهروندی دموکراتیک در دیدگاه پراگماتیسم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی.
کدیور، محسن (1383). «اسلام و دموکراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟». همایش بین‌المللی دین و دموکراسی، مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی (CSID) و دانشگاه فردوسی مشهد.
محمدی، حسین؛ مزیدی، محمد، بهشتی، سعید (1396). «تحلیل مفهومی مراحل و ابعاد تربیت شهروندی». فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.4 (32).
مصطفی پور، روزیتا، ادیب، یوسف؛ ملکی آوارسین، صادق، طالبی، بهمن (1399). «شناسایی ابعاد برنامه درسی مغفول بر اساس تفاوت برنامه درسی آکادمیک و برنامه درسی قصد شده آموزش مفاهیم شهروندی در کتب مطالعات اجتماعی متوسطه دوره اول». فصلنامه پژوهشهای برنامه درسی، 10 (1)202-157.
مهرمحمدی، محمود (1391). «بررسی سازواری مدعای نظریه‌های رقیب برنامه درسی برای تربیت شهروند دموکراتیک با تکیه بر روایت شوابی». فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی»، 7 (34): 31.
‏ ADIGÜZEL, O. C., & KARAGÖL, İ. (2020). A Study on the Primary Education Curricula in the Context of Socialization, Multiculturalism and Democratic Values. Journal of Theoretical Educational Science, 13(1), 1-24.‏
‏ Arthur, J., & Davison, J. (2000). Social literacy and citizenship education in the school curriculum. The curriculum journal, 11(1), 9-23.
‏ Cüneyit, A. K. A. R., & Mehmet, K. A. R. A. (2020). Critical Thinking Attitude and Some Other Variables in Predicting Students’ Democratic Attitudes. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 226-245.
‏ Lin, A. (2015). Citizenship education in American schools and its role in developing civic engagement: A review of the research. Educational Review, 67(1), 35-63.
‏ Maine, F., Cook, V., & Lähdesmäki, T. (2019). Reconceptualizing cultural literacy as a dialogic practice. London Review of Education, 17(3), 383–392. https://doi.org/10.18546/ LRE.17.3.12
(Eurydice Report). Publications Office of the European Union.
Alshurman, M. (2015). Democratic education and administration. Procedia-Social and Behavioral
Andolina, M. W., & Conklin, H. G. (2021). Cultivating empathic listening in democratic education. Theory & Research in Social Education, 49(3), 390-417.
Antal, C. K. (2011). Educating for democratic citizenship: An analysis of the role of teachers in implementing civic education policy in Madagascar. The Florida State University.‏
Appiah, K. A. (2010). Cosmopolitanism: Ethics in a world of strangers (Issues of our time).New York,NY:Norton.
Aslan, S. (2018). The Relationship between Critical Thinking Skills and Democratic Attitudes of 4th Class Primary School Students. International Journal of Progressive Education, 14(6), 61-69.
Atkinson, J. C. (2017). Countering the neos: Dewey and a democratic ethos in teacher education. Democracy and Education, 25(2), 2.‏
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.‏
Bohlke, K. (2013). Democracy education and the promotion of collectivist pedagogy (Doctoral dissertation, Fielding Graduate University).‏
Boikhutso, K., Dinama, B., & Kgotlaetsile, M. F. (2013). Secondary School Teacher's Perceptions of the Role of Social Studies in Fostering Citizenship Competencies. Journal of Education and Training Studies, 1(2), 126-135.‏
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.‏
Brough, C. J. (2012). Implementing the democratic principles and practices of student-centred curriculum integration in primary schools. Curriculum Journal, 23(3), 345-369.‏
Byker, E. J. (2013). Critical cosmopolitanism: Engaging students in global citizenship competencies. English in Texas, 43(2), 18-22.‏
 Collins, J., Hess, M. E., & Lowery, C. L. (2019). Democratic spaces: How teachers establish and sustain democracy and education in their classrooms. Democracy and Education, 27(1), 3.
Comber, B. (2015). Critical literacy and social justice. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 58(5), 362-367.‏
De Zuazu, A. G. R. (2017). School children growing biliteracy using translanguaging while learning to be democratic citizens. New Mexico State University.‏
Dewey, J. (1916). Democracy and Education New York: Macmillan.
Dobson, A. (2012). Listening: The new democratic deficit. Political Studies, 60(4), 843-859..
European Commission. (2017). Citizenship education at school in Europe –2017
Eurydice. 2012. Citizenship Education at School in Europe. Brussels: Eurydice
Ferguson-Patrick, K. (2012). Developing an Inclusive Democratic Classroom" in Action" through Cooperative Learning. Australian Association for Research in Education (NJ1).‏
Finkel, S. E. (2011). Adult civic education and the development of democratic culture: Evidence from emerging democracies. From Inertia to Public Action, 319.
Gallarday-Morales, S., Flores-Asencios, A., Padilla-Guzmán, M., López-Novoa, I., & Norabuena-Figueroa, E. (2019). Tutorial Action and the Development of the Competencies of the Democratic and Intercultural Citizenship Exercise. Journal of Educational Psychology-Propositos y Representaciones, 7(2), 468-478.‏
Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & Ten Dam, G. (2015). Citizenship orientations and knowledge in primary and secondary education. Social Psychology of Education, 18(4), 749-767.‏
Gövercin, G. (2013). İnsan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının demokrasi ve insan hakları eğitimine katkısı (Unpublished master’s thesis). Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
Guérin, L. J. F., Van der Ploeg, P. A., & Sins, P. H. M. (2013). Citizenship education: the feasibility of a participative approach. Educational Research, 55(4), 427-440.
Gürbüz, O. C. A. K., & KARANFİL, B. (2021). Teachers’ Perceptıons of Their Technological Competence in Learning and Teaching Process. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 9(4), 14-30.‏
Guzman, G. (2018). American Students' Perspectives on Global Citizenship. California State University, Long Beach.‏
Homan, M. M. (2018). Democratic Engagement in Professional Practice: How Perceived Educator Engagement Affects Student Learning (Doctoral dissertation, Middle Tennessee State University).‏
‏Homana ,G., Carolyn B., & Judith T. P. (2006). Assessing School Citizenship Education Climate. University of Maryland. Circle Working Paper 48.
Hoskins, B., & Crick, R. D. (2010). Competences for Learning to Learn and Active Citizenship: different currencies or two sides of the same coin? European Journal of education, 45(1), 121-137.‏
Jónsson, Ó. P., & Garces Rodriguez, A. (2021). Educating democracy: Competences for a democratic culture. Education, citizenship and social justice, 16(1), 62-77.
Kachina, O. A. (2011). Teaching a geographical component in world history curriculum. Contemporary Issues in Education Research (CIER), 4(12), 19-24.
Keser, F., Akar, H., & Yildirim, A. (2011). The role of extracurricular activities in active citizenship education. Journal of curriculum studies, 43(6), 809-837.‏
Kiroglu, K. (2013). Is My Social Studies Teacher Democratic? Eurasian Journal of Educational Research, 50, 127-142.‏
Lee, W. O. (2012). Education for future-oriented citizenship: implications for the education of twenty-first century competencies. Asia Pacific Journal of Education, 32(4), 498-517.
Lingley, A. (2016). Democratic foundations for spiritually responsive pedagogy. Democracy and Education, 24(2), 6.‏
Mansilla, V. B., & Jackson, A. (2011). Educating for global competency. New York: Asia Society. Retrieved from: http://asiasociety. Org/files/book-globalcompetence. Pdf McLaren, P.(1993). Multiculturalism and the postmodern critique: Towards a pedagogy of resistance and transformation. Cultural Studies, 7(1), 118-146.
Maurissen, L., Claes, E., & Barber, C. (2018). Deliberation in citizenship education: How the school context contributes to the development of an open classroom climate. Social Psychology of Education, 21(4), 951-972.‏
McNabb, M. R. (2013). Creating a global consciousness: The impact of international studies curriculum on student development of global awareness. The University of Oklahoma.‏
Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
Rapanta, C., Vrikki, M., & Evagorou, M. (2021). Preparing culturally literate citizens through dialogue and argumentation: rethinking citizenship education. The Curriculum Journal, 32(3), 475-494.
Samanci, O. (2010). Democracy education in elementary schools. The Social Studies, 101(1), 30-33.‏
Selwyn, N., & Husen, O. (2010). The educational benefits of technological competence: an investigation of students' perceptions. Evaluation & Research in Education, 23(2), 137-141.‏
Sheppard, S., Ashcraft, C., & Larson, B. E. (2011). Controversy, citizenship, and counterpublics: developing democratic habits of mind. Ethics and Education, 6(1), 69-84.‏ Sciences, 176, 861-869.
Shields, D. L. (2011). Character as the aim of education. Phi Delta Kappan, 92(8), 48-53.
 Short, E. C. (1991). Forms of Curriculum Inquiry: Edited by Edmund C . Short.Albany, N.y: state University of New York Press, c1991.
Simó-Gil, N., Tort-Bardolet, A., Barniol, M., & Pietx, T. (2018). Learning democracy in a new secondary school. Power and Education, 10(2), 166-180
Sklad, M., Friedman, J., Park, E., & Oomen, B. (2016). ‘Going Glocal’: a qualitative and quantitative analysis of global citizenship education at a Dutch liberal arts and sciences college. Higher Education, 72(3), 323-340.‏
Strike, K. A.,and Posner, G. (1983b). Types of synthesis and their criteria. In S.A. Ward and L. J. Reed (Eds.) , Knowing structure and use: Impications for synthesis and interpretation(pp.343-362). Philadelphia: Temple University Press..‏
Tusiime, M. (2013). Toward democratic education and transformational learning: An examination of students' experiences at Kigali Institute of Education (Doctoral dissertation, Northern Illinois.
Unesco. (2013). Global Citizenship Education: Preparing Learners for the Challenge of the 21st Century. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).‏
Vesterinen, V. M., Tolppanen, S., & Aksela, M. (2016). Toward citizenship science education: what students do to make the world a better place?. International Journal of Science Education, 38(1), 30-50.‏
Webster, R. S. (2022). Spiritual education for a post-capitalist society. Educational Philosophy and Theory, 54(3), 288-298.‏
Weinberg, J., & Flinders, M. (2018). Learning for democracy: The politics and practice of citizenship education. British Educational Research Journal, 44(4), 573-592.‏
Williams-Bonds, C. (2013). A comparison of the academic achievement and perceptions of leadership skills and citizenship traits of JROTC, student athletes, and other students in an urban high school setting (Doctoral dissertation, Lindenwood University).
Yavuz Tabak, B., & Karip, E. (2021). Democratic School Culture: Investigating An Educational Practice of Democracy in Schools A Study on Democratic Citizenship and Human Rights Education Project in Turkey. Leadership and Policy in Schools, 1-20.‏