شناسایی عوامل مؤثر در اجرای یادگیری ترکیبی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان؛گروه آموزشی علوم تربیتی

2 استادیار گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 14665-889 تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی و سطح­بندی عوامل مؤثر در اجرای آموزش ترکیبی در آماده سازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان انجام شد. در این مقاله از روش ترکیبی (کمی – کیفی) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید و کارشناسان حوزه فناوری بودند که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده و مصاحبه با آنان تا اشباع نظری (نفر دوازده) ادامه یافت. جامعه آماری در بخش کمی را، متخصصان موضوعی تشکیل می‌دادند که بر اساس جدول مورگان نود نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. در مرحله کیفی برای تأیید روایی محتوا از راهبرد تفسیری مذاکره با مصاحبه شوندگان و در بخش کمی به منظور بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و روایی سازه، به کمک تحلیل عاملی اکتشافی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج بدست آمده با استفاده از تکنیک مدلسازی تفسیری – ساختاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ارتباط و توالی فاکتورها به دست آمد. ارتباطات بدست آمده نشان داد که ساختارسازی اجرایی و آموزشی، زیرساخت فنی، پشتیبانی مالی و مشوق­های آموزشی، اساس بکارگیری آموزش ترکیبی را تشکیل می‌دهند. بینشی که این مدل به مسئولین دانشگاه ارائه می‌کند می‌تواند به آنها در برنامه­ریزی استراتژیک در شرایط بحرانی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Factors in The Implementation of Blended Learning of Student Teachers

نویسندگان [English]

  • narjes rastegari 1
  • parvin salari chine 2
1 مامور آموزشی
2 Assistant Professor of Department of Educational Sciences, Farhangian University
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying and leveling the effective factors in the implementation of blended learning in the preparation of student teachers of Teacher Training University. In this research, a combined method was used. Sampling in both quantitative and qualitative phases of this research was done theoretically. In the qualitative part, interviews with professors and experts in the field of technology continued until reaching the theoretical objects. The tool for collecting information in the qualitative part was a semi-structured interview, and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire. In order to measure and evaluate the questionnaire, the criterion of content validity was used. Also, the results obtained using the interpretive-structural modeling technique were analyzed and finally the relationship and sequence of factors were extracted. The results showed that executive and educational structuring, technical infrastructure, financial support and educational incentives form the basis of using combined education. The insight that this model provides to university officials can help them in strategic planning in critical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined education
  • structural-interpretive modeling
  • teaching-learning process
  • student teachers
ابراهیم‌زاده، عیسی. (۱۳۸۲). فرایند یاددهی یادگیری و دانشگاه‌های باز و از راه دور، پیک نور، شماره ۲.
باقری مجد روح اله، شاهی سکینه، مهر علیزاده ید اله (۱۳۹۲). چالش‌های توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز)، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی؛ ۶ (۱۲):۱۳-۱.
حکیم زاده، رضوان، دهقانی، مرضیه، جوادی پور، محمد، ملکی پوراحمد (۱۳۹۵). بررسی چالش‌های پیاده‌سازی اثربخش دوره‌های آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور دهلران، مجله بین‌رشته‌ای یادگیری مجازی در علوم پزشکی; ۷ (۲): ۱۱۰-۱۱۸.
خاکی، غلامرضا. (۱۳۹۰). روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه نویسی، تهران: بازتاب.
خطیب زنجانی، نازیلا، زندی، بهمن، فرج‌اللهی، مهران، سرمدی، محمدرضا، ابراهیم‌زاده، عیسی (۱۳۹۱) تحلیل ساختار یافته الزامات و چالش‌های موجود در یادگیری الکترونیکی و طراحی یک الگوی کاربردی برای پیاده‌سازی موفق دوره‌های الکترونیکی در آموزش پزشکی، مجله ایرانی آموزش پزشکی هزار و سیصد و نود و یک; یازده (هشت):نهصد و نود و پنج-۱۰۰۹.

جعفری فر، زهره، خراسانی، اباصلت و رضایی زاده، مرتضی. (۱۳۹۵). شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) فناوری آموزش،۱۱(۲).

رحیمی، بهلول، جبریلی، محمد، اوغلی، رحیم مهدی، رشیدی، علی، معصومی، رسول (۱۳۹۲). موانع پیاده‌سازی یادگیری الکترونیکی در حوزه علوم پزشکی و ارائه راهکارهای لازم، مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه; ۱۱ (۶): ۴۶۱-۴۶۷.
سالاری، ضیاءالدین و کرمی، مرتضی. (۱۳۹۳). مقایسه تأثیر سه شیوه آموزش الکترونیکی، ترکیبی و حضوری بر واکنش و یادگیری در آموزش صنعتی، رویکردهای نوین آموزشی سال نهم ، شماره 2
سواری، کریم و فلاحی، مریم. (۱۳۹۶). توسعه و بهبود آموزش و یادگیری از طریق یادگیری ترکیبی، نشریه مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش،۵(۲).
گلبند فرنوش، مجتهد زاده، ریتا، حسینی، فخرالسادات.، میرحسینی فر، بیگدلی، شعله (۲۰۱۴). عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی دانشکده علوم پزشکی تهران، راهبرد آموزش علوم پزشکی. ۲۰۱۴; ۷ (۲):۹۳-۹۷.
مصلی نژاد، لیلی؛ علی پور، احمد، زندی، بهمن، زارع، حسین و شبیری، سید محمد. (۱۳۸۹). ارائه یک دوره برنامه آموزش ترکیبی و بررسی اثرات روان‌شناختی آن بر دانشجویان، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم؛۸(۱).
نیک‌اندیش، محبوبه و رزقی شیرسوار، هادی. (۱۳۹۴). بررسی تأثیر یادگیری ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی، نشریه پژوهش‌های نوین در ریاضی (۴).
هاشمی نژاد، آذر، حسینی، محمود، حجازی، یوسف (۱۳۹۱). تحلیل عوامل بازدارنده و پیش برنده به‌کارگیری نظام یادگیری ترکیبی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران; ۴۲(۳): ۳۶۳-۳۷۳.
 
 
 Alfred, P, Rovai, H. M & Jordan, R. (2004) Blended learning and sense of community,
university USA, International Review of Reaserch in open and Distance Learning,
5(2),23-42.
Auster, C. J. (2016). Blended learning as a potentially winning combination of face-to-face and online learning: An exploratory study. Teaching Sociology, 44(1), 39-48.
Alelaimat, A. M., Ehmeideh, F. M., & Alkhawaldeh, M. F. (2020). Preparing preservice teachers for technology and dig-ital media integration: Implications for early childhood teacher education programs. International Journal of Early Childhood, 52, 299-317
Aydin, C. (2005). Turkish mentors’ perception of roles, competencies and resources for online teaching. Turkish Online Journal of Distance Education, 6(3).
Baran, E. Correia, A. P. & Thompson, A. (2011).Transforming online teaching practice: Critical analysis of the literature on the roles and competencies of online teachers. Distance Education, 32(3), 421-439.
Baker J, Botts N, Owen K. (2004).Faculty Technology Training: Learning Objects. Academic Exchange Quarterly. 2004;1(8):170-175.
Chase, P, Herod, B. (2012) Comparison of face-to-face versus interactive video continuing
medical education delivery modalities
. Education in the Health Professions; 2 (67), 93-
105
 Darabi, A. A. Sikorski, E. G. & Harvey, R. B. (2006). Validated competencies for distance teaching. Distance Education, 27(1), 105-122
Dantas, A.M. & Kemm, R.E. (2008). A Blended Approach to Active Learning in a Physiology Laboratory-Based Subject Facilitated by an e-Learning Component. Advances in Physiology Education, 32, 65-75.
Durson, O. O. (2019). Preservice information technology teachers’ self-efficacy, self-esteem and attitudes towards teach-ing: A four-year longitudinal study. Contemporary Educational Technology, 10(2), 137-155
Farjon D., Smits A., Voogt J.M. (2019).Technology integration of pre-service teachers explained by attitudes and beliefs, competency, access, and experience. Computers & Education. 2019;130:81–93. doi: 10.1016/j.compedu.2018.11.010.
Goodyear, P., Salmon, G., Spector, J. M., Steeples, C., & Tickner, S. (2001). Competences
for online teaching: A special report. Educational Technology Research and Development
, 49(1), 65-72.
Hixon, E., & So, H. J. (2009). Technology’s role in field experiences for preservice teacher training. Educational Technology & Society, 12(1), 294-304.
Hoic, B. N., Mornar, V., & Boticki, I. (2009). A Blended Learning Approach to Course
Design and Implementation
,Lee Transactions on Education, 52(1), 19-30
Humphrey, T. Ngo, T. Wang. (2021).Digital Storytelling and teachers' disciplinary multiliteracies,Connecting disciplinary literacy and digital storytelling in K-12 education, IGI Global (2021), pp. 59-84
Islim, O. F., Ozudogru, G., & Sevim-Cirak, N. (2018). The use of digital storytelling in elementary math teachers’ education. Educational Media International, 55(2), 107-122. https://doi.org/10.1080/09523987.2018.1484045
 Joshi, G. Rose. (2018).Information technology, internet use, and adolescent cognitive development,2018 3rd International Conference on Computational Systems and Information Technology for Sustainable Solutions (CSITSS), IEEE (2018), pp. 22-28
 Kara M. (2018). Influential factors on faculty performance in distance education. Unpublished Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
Keengwe, J., Kang, J.j. & Onchwari, G. (2011). Blended Learning in Education: Implications for Teacher Preparation. In C. Ho & M. Lin (Eds.), Proceedings of E-Learn 2011—World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 232-235). Honolulu, Hawaii, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Kennedy, M. J., Thomas, C. N., Aronin, S., Newton, J. R., & Lloyd, J. W. (2014).Improving teacher candidate knowledge using content acquisition podcasts.Computers & Education, 70, 116-127
Linder, K. E. (2017). Fundamentals of hybrid teaching and learning. New Direct. Teach. learn. 149, 11–18. doi: 10.1002/tl.20222
Lyn, J., Choy, F., & Quek, C. L. (2016). Modelling relationships between students’ academic
achievement and community of inquiry in an online learning environment for a blended
course
, Australasian Journal of Educational Technology, 32(4), 106–124.
Marquis, G.P. & Ghosh, S. (2008). Housing Opportunities for People Everywhere (HOPE VI): Who gets back in? The Social Science Journal, Vol. 45; pp: 401-418.
McGee, P. & Reis, A. (2012). Blended Course Design: A Synthesis of Best Practices. Journal of Asynchronous Learning Networks, 16(4), 7-22. Retrieved December 20, 2022 from https://www.learntechlib.org/p/89268/.
Means, B., Toyama, Y., Murphy, R.F. and Baki, M. (2013) The Effectiveness of Online and Blended Learning: A Meta-Analysis of the Empirical Literature. Teachers College Record, 115, 1-47. http://www.sri.com/sites/default/files/publications/effectiveness _of_online_and_ blended _learning.pdf
Moskal, P., Dziuban, C., & Hartman, J. (2013). Blended learning: A dangerous idea? The Internet and Higher Education, 18, 15–23.
Shopova T. (2011).E-learning in Higher Educational Environment. Italy: International Conference the Future of Education.
Starkey, L. (2020). A systematic review of research exploring teacher preparation for the digital age. Cambridge Journal of Education, 50(1), 37-56
Tondeur, J. Braak, P. Ertmer, A. Ottenbreit-Leftwich. (2017).Understanding the relationship between teachers’ pedagogical beliefs and technology use in education: a systematic review of qualitative evidence,Educ Technol Res Dev, 65 (3).
Valentine, D. (2002). Distance Learning: Promises, Problems, and Possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration, 5 (3)
Varvel, V. E. (2007). Master online teacher competencies. Online journal of distance learning administration, 10(1), 1-41.
Vasudevan, K. Schultz, J. Bateman. (2010).Rethinking composing in a digital age: authoring literate identities through multimodal storytelling,Writt Commun, 27 (4) (2010), pp. 442-468
Venkataraman S, Sivakumar S. (2015).Engaging Students in Group Based Learning Through ELearning Techniques in Higher Education System. International Journal of Emerging Trends in Science and Technology, 2(01).
Williams, P. E. (2003). Roles and competencies for distance education programs in higher
education institutions.
The American Journal of Distance Education, 17(1), 45-57
Yazar, A., & Karabekir, K. (2019). Investigation of teacher candidates’ technology competencies and perceptions in terms of various variables. Journal of Education and Learning, 8(6), 129-139