تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر بر عملکرد عمومی نوآموزان زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر بر عملکرد عمومی یادگیری زبان انگلیسی در نوآموزان ده و یازده ساله بوده است. نوع پژوهش کاربردی با رویکرد کمی و روش آن نیمه آزمایشی با طرح پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری آن نوآموزان مؤسسه زبان بود که از میان آنها تعداد 42 دانش‌آموز ده و یازده ساله (پایه چهارم و پنجم ابتدایی) بدون سابقه زبان آموزی قبلی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جای داده شدند. کتاب First Friends 1 به همراه کتاب‌های داستان و شعر به مدت یک ترم تحصیلی برای گروه کنترل با رویکردهای سنتی (ارائه، تمرین، تولید) و برای گروه آزمایش با رویکردهای مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه آموزش داده شد. داده‌های جمع­آوری شده با استفاده از آزمون استاندارد پیشرفت تحصیلی با پایایی 0.72 با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و با آزمون t مستقل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد عمومی زبان انگلیسی (مهارت‌های شنیداری، واژگان، املا، آشنایی با اعداد و شمارش ریاضی، آشنایی با حروف الفبا) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بهتر بود. نتایج این مطالعه از این ایده حمایت می‌کند که بهتر است یادگیری زبان انگلیسی از دوره ابتدایی به روش‌های مختلف و بر اساس علایق زبان آموزان در برنامه درسی گنجانده شود. نتایج این پژوهش می‌تواند به طور کلی برای مدرسان زبان، آموزشگاه‌ها و مؤسسات آموزش زبان در انتخاب راهبردهای آموزشی مؤثر برای دستیابی به موفقیت در آموزش زبان انگلیسی و به طور ویژه، در آموزش زبان انگلیسی نوآموزان ده و یازده ساله مفید باشد. این نتایج همچنین، از شروع برنامه درسی زبان انگلیسی در دوره ابتدایی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Teaching based on Gardner's Theory of Multiple Intelligences on the General Performance of English Language Learners

نویسندگان [English]

  • najma asghari 1
  • pqrvin ahmadi 2
1 Master's student in Curriculum Planning, Department of Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University
2 Associate Professor, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of teaching based on Gardner's theory of multiple intelligences on the general performance of English language learning in ten- and eleven-years old learners. Tis research was applied with a quantitative approach and the research method was quasi-experimental with a post-test design. In addition, this study was conducted with a control group and the statistical population included the students of the language institute, from which 42 students aged 10 and 11 who had no previous language learning experience were selected by available sampling method. The samples were randomly assigned to experimental and control groups. The data was collected by the standard academic achievement test (with a validity of 0.72), were analyzed using SPSS software and compared with an independent t-test. The results showed that the general performance of the English language (listening skills, vocabulary, spelling, familiarity with numbers and mathematical counting, familiarity with the alphabet) of the experimental group was higher compared to the control group. The results of this research could be applied by language teachers, language schools, and institutions in choosing effective teaching strategies to achieve success in teaching English in general and teaching English in 10- and 11-years old learners in particular

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gardner's Multiple Intelligence Theory
  • English Language Learning Performance
  • Teaching Method
  • Elementary School
  • Second Language learning
 
­آقاخانی زهره، موسی پور نعمت اله، نجفی یوسف. (1399). مقایسه‎«معلمی‎ کردن» نومعلمان مدارس ابتدایی: آیا نوع دانشگاه محل تحصیل مهم است؟. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. (56)15، 41-64.
اصغری، نجما. (1395). تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر بر عملکرد عمومی نوآموزان زبان انگلیسی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
جعفرخانی فاطمه، زارعی زوارکی اسماعیل، دلاور علی (1394). ایجاد برنامه آموزش زبان در دوره اول ابتدایی: بایدها و نبایدها. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی). (37)11، 50-33.
خیرآبادی رضا، علوی مقدم سیدبهنام. (1398). فرصت‌ها و چالش های فراروی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی ایران. پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، (1)9. 70-53.
داوری حسین, آقاگل زاده فردوس. (1393). آموزش انتقادی: رویکردی کارآمد در تهیه و تدوین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. (33)9، 178-151.
سیف، علی اکبر. (1395). روانشناسی پرورشی نوین، روشهای یادگیری و آموزش.چاپ نهم.تهران: نشر دوران.
عربی جونقانی احمد، سلطانی اصغر، اسمی کرامت. (1396). تبیین ویژگی های ارزشیابی مطلوب برنامه درسی زبان آموزی در دوره ابتدایی. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. (17)7، 131-109.
غریبی حسن، اصلانی جلیل، عبدالملکی مهزاد. (1397). اثربخشی آموزش درس علوم مبتنی بر نظریه هوش‌های‌چندگانه بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی. (56)15، 61-74.
کریمی علویجه، خدیجه. (1399). بررسی زمینه‌ها و علل تمایل مادران ایرانی برای آموزش زبان انگلیسی به فرزندان در سنین پیش از دبستان. مطالعات زن و خانواده. (8)3، 133-98
کلباسی افسانه، آقاحسینی تقی، فردین مژگان. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی معلمان ابتدایی مجری برنامه شهاب. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. (56)15، 192-167.
مهرمحمدی، محمود. (1391). برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: انتشارات سمت.
میردهقان، میهن ناز. (1390). تحلیلی بر تداخل زبان فارسی در یادگیری زبان انگلیسی توسط زبان آموزان دوره راهنمایی تحصیلی (شهرستان رشت). مجله رشد زبان خارجی. (3)25، 4-10.
نوری، علی. (1393). دیدگاه برنامه درسی کثرت گرایی شناختی. دانشنامه ایرانی برنامه درسی: www.daneshnamehicsa.ir.
گال، مردیت. بورگ، والتر. گال، جویس. ترجمه نصر و همکاران (1390). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. جلد اول. چاپ ششم. تهران: انتشارات سمت.
لطف آبادی، حسین. (1386).روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت.
Alkhuzay, S. (2016). Introducing English as a second language to early primary school curriculum in Saudi Arabia. Arab World English Journal (AWEJ) Vol, 6.
Ansarin, A. A., & Khatibi, S. P. (2018). The Relationship between Multiple Intelligences and Language Learning Strategies and Gender. English Language Teaching, 11 (5), 84-94.
Arulselvi, E. (2018). Incorporating Multiple Intelligences in the English Classroom. Excellence in Education Journal, 7 (2), 101-121.
Baaqeel, N. A. (2020). Improving Student Motivation and Attitudes in Learning English as a Second Language; Literature as Pleasurable Reading: Applying Garner's Theory of Multiple Intelligences and Krashen's Filter Hypothesis. Arab World English Journal, 4 (1).
Dharin. A., Asri Budiningsih. C., Nurwangid. M. (2021). THE EFFECT OF MULTIPLE INTELLIGENCES ON STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL JAVA. Psychology and Education Journal, 58 (1), 5104-5114.
Eshmuradovna, K. N., & Barot qizi, A. (2021). Effects of implementing kinesthetic activities in teaching. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 2 (2), 458-460.
Fhonna, R., & Yusuf, Y. Q. (2020). Indonesian Language Learning Methods in Australian Elementary Schools. Journal of Language and Education, 6 (2), 106-119.
Gardner, H (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences: New York: Basic Books.
Ghaznavi, N., Haddad Narafshan, M., & Tajadini, M. (2021). The Implementation of a Multiple Intelligences Teaching Approach: Classroom engagement and physically disabled learners. Cogent Psychology, 8 (1), 1880258.
Hajhashemi, K. Shakarami, A. Anderson, N. Yazdi, S. Y. & Zou, W (2013). Relationship Between Language Learning Strategies, Language Proficiency and Multiple Intelligences. Academic Research International, 4 (6):418-429.
Hashim, S. N. A., & Yusoff, N. M. (2021). The Use of Reflective Practice towards Achieving Effective English Language Teaching at Primary Schools. International Journal of Evaluation and Research in Education, 10 (1), 364-374.
Kumaravadivelu.B (2006). Understanding Language Teaching (From Method to Post method). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers London.
Molaie,S (2016). Language Sustainablity and the Theory of Multiple Intelligences. Recherche et Pratiques Pedagogiques en Langues de Specialite Cahiersde.vol 35. Doi: 10.4000/apliut.5423.
Ospanov, Y. (2017). Should English Be Taught in Primary Schools in Kazakhstan?. Available at SSRN 3043616.
Roohani, A., Rabiei, S (2013). Exploring Language Learning Strategy Use: The Role of Multiple Intelligences, L2 Proficiency and Gender. The Journal of Teaching Language Skills (JTLS), 5 (3), 41-64.
Safari, P (2016). Proletarianization of English Language Teaching: Iranian EFL teachers and their alternative role as transformative intellectuals. Policy Futures in Education, 1-26. doi:10.1177/1478210316681203.
Siddiq, S., Hussain, R., & Amjad, M. (2021). Correlation between Multiple Intelligences and English Language Teaching Strategies. Research Journal of Social Sciences and Economics Review, 2 (2), 37-46.
Rozo, S. A. A. (2021). Differentiated Online/Digital Activities for Elementary Culturally and Linguistically Diverse (CLD) Students Based on the Theory of Multiple Intelligences. (Doctoral dissertation, Greensboro College).
Tavarez DaCosta, P., & Castillo Contreras, E. (2020). The Relationship between Multiple Intelligences and the Learning Process of English Language Grammar in Dominican Students. Online Submission.
Tejada, V. T. (2019). Different Strategy Language Learning Primary Level. Online Submission.
TianTian, F. (2021). Research on the Design of Reading Teaching Activities for English Majors Guided by the Theory of Multiple Intelligences. Advances in Educational Technology and Psychology, 5 (1), 77-80.
Trejo Rodríguez, R. G. (2021). The multiple intelligences as an approach to improve ESL writing in students of elementary level at San Ignacio de Loyola University. Thesis to qualify for the Master's Degree in Education with a mention in Teaching English as a Foreign Language.
Utami, Y. P. (2021). Multiple Intelligences: Does It Offer a New Assistance in Encouraging Students’ Reading Comprehension Skill?. International Conference on Culture Heritage, Education, Sustainable Tourism, and Innovation Technologies (CESIT 2020), 243-248.
Younas, M., Subhani, A., & Akram, H. (2015). English Language Learning: A Role of Multiple Intelligence. English for Specific Purposes World, (46).