دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، مرداد 1401، صفحه 1-330 (آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه) 
ارزشیابی برنامه درسی جدید فیزیک در عمل: پژوهشی بر اساس خبرگی و نقد تربیتی آیزنر

صفحه 177-210

فاطمه قاسمی؛ مجید علی عسگری؛ زهرا نیک نام؛ محمود امانی طهرانی


شماره‌های پیشین نشریه

با تمرکز بر تربیت و عمل معلمان
آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
با تمرکز بر کوششهای نظرورزانه