ارزیابی عملکرد دانش آموزان پایه نهم در آزمون سواد ریاضی با تأکید بر کتاب های درسی ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان پایه نهم در آزمون سواد ریاضی و بررسی نتایج آن با تأکید بر کتاب‌های درسی ریاضی است. جامعه این پژوهش دانش‌آموزان پایه ‌نهم شهرستان نجف‌آباد و نمونه شامل 250 دانش‌آموز دختر و پسر است که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری آزمونی است که روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید شد. ضریب پایایی آزمون، 73/0بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول آن است. بر اساس نتایج، دانش‌آموزان در آزمون سواد ریاضی عملکرد مطلوبی نداشتند و تنها 35 درصد آنها به سؤالات پاسخ درست داده‌اند. با بررسی مسائل زمینه‌مدار در کتاب‌های ریاضی متوسطه اول، مشخص شد که از دلایل عملکرد نامطلوب دانش‌آموزان، غیرواقعی و ناآشنا بودن مسائل زمینه‌مدار کتاب‌های ریاضی متوسطه اول و استفاده از فرایندهای تکراری در حل آن‌ها است. نتایج این پژوهش می‌توانند منجر به بازنگری در کتاب‌های درسی، آموزش معلمان و روش‌های ارزشیابی با هدف ارتقاء سواد ریاضی دانش‌آموزان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the performance of ninth grade students in the math literacy test with emphasis on math textbooks

نویسندگان [English]

  • maryam shayan 1
  • Narges Yaftian 2
1 faculty of science,, shahid Rajaee teacher training university, Tehran
2 Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the performance of ninth-grade students in the mathematical literacy test and review its results with emphasis on math textbooks. The population of this study is the ninth-grade students of Najafabad city and the sample is 250male and female students who have been selected by cluster random sampling method. The measurement tool is a test whose face and content validity was confirmed by experts. The reliability coefficient of the test was 0.73, which indicates its acceptable reliability. According to the results, students did not perform well in the mathematical literacy test and only 35% of them answered the questions correctly. Examining the contextual issues in junior high school math textbooks, it was found that one of the reasons for students' poor performance was the unrealistic and unfamiliar contextual issues of junior high school math textbooks and the use of repetitive processes in solving them. The results of this research can lead to revisions in textbooks, teacher training and assessment methods aimed at improving students' mathematical literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematical literacy
  • base students of the ninth grade
  • first grade math textbook
  • PISA study
ابراهیمی علویجه، محمد و یافتیان، نرگس (1396). مقایسه آموزش مفهوم مجموعه در دو کتاب درسی ریاضیات1 و کتاب درسی ریاضی پایه نهم از نظر وجود مسائل دنیای واقعی. اولین همایش ریاضیات و کاربردها، کرمانشاه.
ابراهیمی­علویجه، محمد و یافتیان، نرگس. (1398). بررسی میزان انطباق کتاب درسی ریاضی پایه نهم با مسائل دنیای واقعی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 35(4)، 130-107.
افخمی، ربابه. (1393). بررسی سواد ریاضی دانش­آموزان در طول مقاطع تحصیلی با توجه به تغییرات کتاب­های درسی. نشریه آموزشی پژوهشی اتحاد، 10، 34-21.
امیری، حمیدرضا و همکاران. (1398). ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه. دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی. وزارت آموزش و پرورش.
امیری، حمیدرضا و همکاران. (1398). ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه. دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی. وزارت آموزش و پرورش.
بیشاب، آلن­جی. (1381). غلبه بر موانع دموکراتیزه کردن آموزش ریاضی. (ترجمه سهیلا غلام­آزاد). مجله رشد آموزش ریاضی. دفتر انتشارات تکنولوژی آموزشی، 66، 13-4. ( تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2000).
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش (1391). برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش. (1392). مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش. شرکایی اردکانی، جواد، ریاحی­نژاد، حسین و رزاقی، هادی (گردآورندگان). تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه).
رفیع‌پورگتابی، ابوالفضل. (1389). طراحی چارچوبی برای ایجاد تعادل در برنامه درسی ریاضی متوسطه در ایران. پایان‌نامه دکتری آموزش ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی.
روحانی­فر، محبوبه، محسن­پور، مریم و گویا، زهرا. (1398). منشا خطاهای دانش­آموزان در حل مسائل مربوط به سواد ریاضی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 18(72)، 136-117.
ریحانی، ابراهیم. (1395). تحلیل خط­مشی­ها، اسناد مصوب، پژوهش­ها و منابع مرتبط با حوزه یادگیری ریاضی. واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی وزارت آموزش و پرورش.
شایان، مریم و یافتیان، نرگس. (1395)، ارزیابی عملکرد دانش­آموزان پایه دهم در آزمون سواد ریاضی. ارائه شده در دومین همایش آموزش علوم پایه، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
شایان، مریم و یافتیان، نرگس. (1397)، ارزیابی عملکرد دانش­آموزان پایه دهم و معلمان متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی. فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 12(43)، 94-65.
غلام­آزاد، سهیلا. (1397). طراحی و ارزیابی تکلیف­های غنی برای یادگیری. مجله رشد آموزش ریاضی. دفتر انتشارات تکنولوژی آموزشی، 36(2)، 8-4.
کیامنش، علیرضا، محسن­پور، مریم، صفرخانی، مریم و اقدسی، سمانه. (1391). بررسی روند تغییرات عملکرد ریاضی دانش­آموزان سوم راهنمایی در فاصله 1386- 1378 بر اساس یافته­ها مطالعات بین المللی تیمز در ایران و کشورهای منطقه با توجه به هدف­های سند چشم انداز بیست ساله. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران؛ ویژه مقالات برنامه درسی ریاضی،6(24)، 82-59.
گویا، زهرا. (1375). ضرورت تغییر برنامه درسی، مجله رشد آموزش ریاضی، 46، 12-8.
گویا، زهرا. (1389). سنت آموزش ریاضی در دوران طلایی ایرانی/ اسلامی: تمثیلی برای جهانی شدن و بومی ماندن. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 5(17)، 128-115.
گویا، زهرا (1391). پیش‌فرض‌های تغییرات برنامه درسی. مجله رشد آموزش ریاضی. دفتر انتشارات تکنولوژی آموزشی، 29(4)، 3-2.
گویا، زهرا، فیروزیان، اطهر و غلام­آزاد، سهیلا. (1398). ارتقای سواد مالی و تصمیم­گیری مالی از طریق برنامه درسی ریاضی مدرسه­ای. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 14(54)، 36-1.
محسن‌پور، مریم، گویا، زهرا، شکوهی یکتا، محسن، کیامنش، علیرضا و بازرگان، عباس. (1393 الف). طراحی و ساخت آزمونی برای صلاحیت‌های شناختی سواد ریاضی دانش‌آموزان ایرانی بر مبنای مطالعات پیزا. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 2(4)، 34-5.
محسن‌پور، مریم، گویا، زهرا، شکوهی یکتا، محسن، کیامنش، علیرضا و بازرگان، عباس. (1393 ب). سنجش تشخیصی صلاحیت­های سواد ریاضی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 14(53)، 33-7.
Adams,R.,Wu, M. (Eds). (2003). PISA 2000 technical report. Raris: OECD Publications.
Cantley, I. (2019). PISA and policy-borrowing: A philosophical perspective on their interplay in mathematics education. Educational Philosophy and Theory, 51(12), 1200-1215.
De Lange, J. (2003). Mathematics for literacy. Quantitative literacy: Why numeracy matters for schools and colleges, 80, 75-89.
Freudenthal, H. (1991). Revisiting Mathematics Education: China Lectures. Dordrecht: Kluwer.
Fointuna, D. W., Kaluge, A. H., & Fernandez, A. J. (2020). An analysis of mathematical literacy of state junior high school students in Kupang. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1422, No. 1, p. 012025). IOP Publishing.
Geiger, V., Forgasz, H., & Goos, M. (2015). A critical orientation to numeracy across the curriculum. ZDM, 47(4), 611–624.
Hayati, T. R., & Kamid, K. (2019). Analysis of Mathematical Literacy Processes in High School Students. International Journal of Trends in Mathematics Education Research, 2(3), 116-119.
Lestari, N. D. S., & Suwito, A. (2017). Integrating Mathematics Literacy and Mathematics Teaching and Learning in a Mathematics Class.
Leuders, T. (2019). Traditions in German-speaking mathematics education research. H. N. Jahnke, & L. Hefendehl-Hebeker (Eds.). Springer International Publishing.
Ojose, B. (2011). Mathematics Literacy: Are We Able To Put The Mathematics We Learn Into Everyday Use? Journal of Mathematics Education, 4(1), 89-100.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). PISA 2018 assessment and analytical framework. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_b25efab8-en.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013b). PISA 2012 released mathematics items. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG.pdf.َ Accessed 8 Oct 2013.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). PISA 2015 technical report, chapter 1: program for international student assessment. Paris: OECD Publishing. http://www.oecd.org/pisa/data/2015-technical-report.
Prabawati, M., & Herman, T. (2019, October). Mathematical literacy skills students of the junior high school in term of gender differences. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1315, No. 1, p. 012084). IOP Publishing.
Reinke, L. T. (2019). Toward an analytical framework for contextual problem-based mathematics instruction. Mathematical Thinking and Learning, 21(4), 265-284.
Sari, R. H. N., & Wijaya, A. (2017). Mathematical literacy of senior high school students in Yogyakarta. Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 4(1), 100-107.
Sari, Y. M., & Valentino, E. (2017). An Analysis of Students Error In Solving PISA 2012 And Its Scaffolding. (JRAMathEdu) Journal of Research and Advances in Mathematics Education,1(2), 90-98.
Skovsmose, O. (2007). Mathematical literacy and globalisation. In B. Atweh, A. C. Barton, M. Borba, N. Gough, C. Keitel, C. Vistro-Yu, & R. Vithal (Eds.), Internationalisation and globalisation in mathematics and science education, (pp. 3–18). Dordrecht, the Netherlands: Springer.
Stacey, K. (2015). The real world and the mathematical world. (pp. 57-85). Springer, Cham.
Sutisna, A. P., Budi, A. S., & Noornia, A. (2019). The Influence of the Realistic Mathematics Education Approach and Early Mathematical Ability to Mathematical Literacy. Int. J. Multidiscip. Curr. Res, 6, 798-801.
Turner, R. (2012). Mathematical literacy: Are we there yet. ICME-12, Topic Study Group, 6.
Turner, R. & Adams, R. (2012). Some drivers of test item difficulty in mathematics: an analysis of the competency rubric. OECD Programme for International Student Assessment (PISA). Zugriff am 01.10.2013. Verfügbar unter http://research.acer.edu.au/pisa/7
Venkat, H. (2013). Mathematical literacy what is it? And is it important? In H. Mendick, & D. Leslie (Eds.) Debates in mathematics education (pp. 163–175). London, UK: Routledge.
Wardono, W., Mariani, S., Rahayuningsih, R. T., & Winarti, E. R. (2018). Mathematical literacy ability of 9th grade students according to learning styles in problem-based learning-realistic approach with edmodo. Unnes Journal of Mathematics Education, 7(1), 48-56.
Wernet, J. L. (2015). What is the story with story problems? Exploring the relationship between contextual mathematics tasks, student engagement, and motivation to learn mathematics in middle school. Michigan State Univercity.
Widyaswara, I. B., Wardono, W., & Asih, T. S. N. (2019). Mathematical literacy ability viewed from student engagement on formulate share listen create model with reciprocal teaching approach assisted by edmodo. Unnes Journal of Mathematics Education Research, 8(2), 188-194.
Wijaya, A. (2019, October). Developing Students’ Mathematical Literacy through Problem Based Learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1320, No. 1, p. 012035). IOP Publishing.
 
 
دوره 17، شماره 66
آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
مرداد 1401
صفحه 41-74
  • تاریخ دریافت: 13 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1401