طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی هنر مبتنی بر رویکرد چندفرهنگی در دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 دانشگاه خوارزمی، گروه مطالعات برنامه درسی

3 دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مطالعات برنامه درسی

چکیده

مقاله حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی هنر مبتنی بر رویکرد چندفرهنگی در دوره اول متوسطه انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته است. جامعه پژوهشِ بخش کیفی، کلیه اسناد بالادستی در دسترس در حوزه هنر و چندفرهنگی و کشورهایی که در حوزه برنامه درسی هنر و چندفرهنگی دارای تجاربی هستند، بوده است. و در بخش کمی متخصصان برنامه‌ریزی درسی، هنر و چندفرهنگی و کارشناسان آشنا به موضوع هنر و چندفرهنگی در دوره اول متوسطه بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری بخش کیفی، اسناد و منابع مرتبط و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان تأیید و پایایی با استفاده از ضریب توافقی 33/90 به دست آمد. به منظور تجزیه داده‌های بخش کیفی از تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی و در بخش کمی از روش دلفی استفاده شد. در بخش نتایج در عنصر اهداف، 21؛ در عنصر محتوا، 19؛ در عنصر فرصت‌های یادگیری، 14؛ در عنصر منابع، 6؛ در عنصر فضا، 4 و در عنصر ارزشیابی،11 مؤلفه بدست آمد. در خصوص اعتبار الگو،70 درصد توافق بین نظرات صاحب­نظران بر روی مناسب بودن گویه­ها شکل گرفت. لذا الگو از اعتبار مناسب برخوردار بوده است..
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating an art curriculum model based on a multicultural approach in first high school course

نویسندگان [English]

 • amene sadr 1
 • marjan kian 2
 • alireza sadeghi 3
 • effat abbasi 2
1 farhangian university
2 kharazmi university, Department of Curriculum studies
3 Allameh Tabatabai university, Department of Curriculum studies
چکیده [English]

The present study aimed to design and validate an art curriculum model based on a multicultural approach in first high school course. The research method is mixed. The research community The research community of the qualitative section has been all upstream documents available in the field of art and multiculturalism and countries that have experience in the field of art and multicultural curriculum and in the quantitative section were curriculum, art and multicultural planning specialists and experts familiar with the subject of art and multiculturalism in junior high school who were purposefully selected. The tools for collecting the qualitative section were related documents and resources, and in the quantitative section, a questionnaire was developed. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability was obtained using an agreement coefficient of 90.33. Content analysis with inductive approach was used to analyze the qualitative part data and Delphi method was used in the quantitative part. in the Results section of the Objectives Element, 21; In Content Element, 19; In the element of learning opportunities, 14; In the resource element, 6; In the space element, 4 components and in the evaluation element, 11 components were obtained. Regarding the validity of the template, 70% of the consensus among experts was on the appropriateness of the items. Therefore, the model has had good validity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • validation
 • multicultural
 • The first high school course
 • curriculum template design
 • art
خاکباز، سیده عطیه؛ رهبرنیا، زهرا؛ خاکباز، عظیمه­سادات (1400). بررسی جایگاه آموزش هنر بر مبنای جامعه در کتاب‌های درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 16 (60)،64-37.
دبیرخانه طرح تولید برنامه درسی (1391). برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، نگاشت چهارم، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
شهرآرای، مهرناز (1384). روان‌شناسی رشد نوجوان دیدگاه تحولی، تهران: انتشارات علم.
صابری، رضا؛ مهرام، رضا (1390). جایگاه ابعاد هنری و ساختار محتوایی در کتاب‌های درسی آموزش هنر دوره راهنمایی: گامی در شناخت برنامه درسی مغفول، فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 6 (1و2): 82-61.
صادقی، علیرضا (1391). ویژگی‌ها و ضرورت‌های تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در ایران: بررسی چالش‌ها و ارائه راهبردها، فصلنامه راهبرد فرهنگ، 5 (18و17): 121-93.
صافی، احمد (1386). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، چاپ نهم. تهران: انتشارات سمت.
عابدینی بلترک، میمنت؛ رضایی زارچی، ملوکه (1400). بررسی تأثیر آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری بر علاقه به درس هنر و عشق به یادگیری، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 16 (60):146-127.
عبدلی سلطان احمدی، جواد؛ صادقی، علیرضا (1394). طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی در ایران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 10 (39): 108-71.
کاظم­پور، اسماعیل؛ رستگارپور، حسن و سیف­نراقی، مریم (1387). ارزشیابی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی بر اساس رویکرد دیسیپلین محور، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 2 (4): 150-125.
کیان، مرجان و مهرمحمدی، محمود (1392). شناسایی وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسی هنر دوره ابتدایی، پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، 20 (3): 18-1.
گرمابی، حسن علی؛ ملکی، حسن؛ بهشتی، سعید و افهمی، رضا (1394). بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب‌نظران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 10 (39): 70-49.
مصطفی‌زاده، اسماعیل؛ کشتی­آرای، نرگس و قلی­زاده، آذر (1398). ضرورت‌های آموزش چندفرهنگی و واکاوی عناصر و مؤلفه‌های تعلیم و تربیت چندفرهنگی، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2 (33): 35-20.
مهرمحمدی، محمود و کیان، مرجان (1393). برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران: انتشارات سمت.
میرزابیگی، علی (1387). برنامه­ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات یسطرون.
وزارت آموزش و پرورش (1390). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
وفایی، رضا و سبحانی­نژاد، مهدی (1394). مؤلفه‌های آموزش چندفرهنگی و تحلیل آن در محتوای کتب درسی، نظریه و عمل در برنامه درسی، 3 (5): 132-111.
Australian Curriculum. (2020).  F-10 Curriculum. Available at: https://www.Australiancurriculum.edu.au.
Bowen, D. H., & Kisida, B. (2019). Investigating the Causal Effects of Art Education Experiences on High School Students Houston Education Research Consortium. Research Report for the Houston Independent School District, 7 (4), 1-32.
British International School of Kuala Lumpur. (2020). Available at: https://www. Nordangliaeducation.com.
Ciftci, Y. A. (2013). Diversity and Multicultural Education in Canada. ResearchGate. See Discussions, Stats, and Author Profiles for this Publication at: https://www.researchgate.net/publication/301746695.
Cirik, I. (2014). Investigation of the Relations between Objectives of Turkish Primary School Curriculums and Multiculturalism. Journal of Social and Behavioral Sciences, 116 (2014), 74-76.
Ewing, R. (2010). The Arts and Australian Education: Realising potential. Victoria: ACER Press.
Isa, B. (2006). Multiculturalism in Art Education: A Malaysian Perspective. ResearchGate, See Discussions, Stats, and Author Profiles for this Publication at: https://www.researchgate.net/publication/313821954.
Johnson, B. L. (2004). A Sound Education for All: Multicultural Issues in Music Education. Educational Policy, 18 (1), 116-141.
Joseph, D. (2011). Cultural Diversity in Australia: Promoting the Teaching and Learning of South African Music. Australian Journal of Music Education, 1, 42-56.
Mahlmann, J. (n.d.). What Students Should Know and Be Able to Do in The arts: Summary Statement. Cited in Russell-Bowie, D. (2006). MMADD about the Arts! An Introduction to Primary Arts Education, Frenchs Forest, NSW: Pearson Education Australia.
Ministry of Education, Canada. (2006). A Curriculum Guide for High School. Available at:https://www.Edcan. Ca/Canada/education.
Montkiara International School, Middle School. (2020). Available at:https://www.Mkis.edu.my.
Owen, L. (2015). Developing an Integrated High School Art Curriculum. Follow this and Additional works at: https://scholarworks.gsu.edu/art_design_theses.
Prameswari, N. S., Saud, M., Amboro, J. L., & Wahyuningsih, N. (2020). The Motivation of Learning Art & Culture among Students in Indonesia. Cogent Education, 7 (1), 1-20.
Shillito, S., Beswick, K., & Baguley,  M. (2008). The Aims of Art Education: An Analysis of Visual Art in Tasmania’s Essential Learnings Curriculum. Journal of Professional Arts Education, 4 (2), 1-16.
Thompson, C. (2005). Under Construction: Images of the Child in Art Teacher Education. Journal of Art Education, 58 (2), 18-23.
Tonbuloglu, B., Aslan, D., & Aydin, H. (2016). Teachers’ Awareness of Multicultural Education and Diversity in School Settings .Eurasian Journal of Educational Research, 64, 1-28.
Toronto District School Board. (2020). A Curriculum Guide for High School. Regina: Toronto Education. Available at:https://www.tdsb.on.ca.
Wright, S. (2003). The Arts, Young Children, and Learning. USA: Pearson.
Yusuf, Q., Marimuthu, S., & Yusuf, Y.Q. (2018). Multicultural Awareness and Practices among Malaysian Primary School Teachers. AL-TA’Lim Journal, 25 (2), 97-107.
Zuhkhriyan, Z., Punaji, S., & Dedi, K. (2019). The Effect of Art-Based Learning to Improve Teaching Effectiveness in Pre-Service Teachers. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7 (3):531-545.
دوره 17، شماره 66
آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
مرداد 1401
صفحه 75-112
 • تاریخ دریافت: 29 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 09 خرداد 1401