چرا بنشسته ام بر جای ناراست؟!

سخن سردبیر

نویسنده

استاد برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

در سال 1394 به مناسبت یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات برنامه درسی از همه مخاطبان نشریه درخواستی مطرح کردم: «پرسش این است که نشریه مطالعات برنامه درسی طی دهه اول عمر خود به چه میزان به آنچه به آن چشم داشته، دست یافته است؟ همچنین، این پرسش مطرح است که این نشریه در ده سال آینده به کدام آینده چشم بدوزد و به تحقق کدام آینده امید بورزد؟» و در ادامه نوشتم:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Why am I sitting in the wrong place?!

نویسنده [English]

  • Nematollah Mousapour
Professor of Curriculum Development,, Department of Education, Hormozgan University, Bandar Abbas
چکیده [English]

Why am I sitting in the wrong place?!

؟؟؟؟؟؟؟
دوره 17، شماره 66
آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
مرداد 1401
صفحه 1-4
  • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1401