واکاوی جایگاه فناوری آموزشی در کتاب کار و فناوری پایه هفتم بر اساس نظریه براون از دیدگاه معلمان و متخصصان و ارایه الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه تخصصی علوم تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران، برگرفته از پایان نامه با عنوان "بررسی جایگاه فناوری آموزشی درکتاب کار و فناوری پایه هفتم بر اساس نظریه براون از دیدگاه معلمان و متخصصان و ارایه الگو"

2 دانشیاریار تکنولوژی آموزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار روانشناسی تربیتی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مقاله با هدف «واکاوی جایگاه فناوری آموزشی در کتاب کار و فناوری پایه هفتم بر­اساس نظریه براون از دیدگاه معلمان و متخصصان»، از­نوع توصیفی، با ­تعداد نمونه 64معلم و 12متخصص برنامه درسی بود. ابزار بخش کمی، چک­لیست با آلفای کرونباخ 0/87 و در بخش کیفی فرم مصاحبه در قالب 6 مؤلفه در زمینه­های طراحی ­آموزشی، طراحی پیام­ها و کاربرد مواد­ دیداری، سبک­نگارش، تنوع تجربیات­یادگیری، ویژگی­های کالبدی و اصول آموزش و یادگیری بود. داده­ها از ­طریق فراوانی، درصد فراوانی و t تک متغیری مورد تجزیه­ تحلیل قرار­گرفت و مشخص شد معلمان بر ­این باورند که ارزشیابی­تشخیصی، پاسخ به ارزشیابی ­تشخیصی، پاسخ به ارزشیابی­پایانی و خلاصه فصل مربوط به طراحی­آموزشی و پاسخگویی به پرسش­­ها مربوط­ به تنوع­ تجربیات یادگیری وجود ندارد، یا نامناسب است؛ ولی معلمان قادر به تولید، تکمیل و اصلاح یا تأمین آن هستند و کتاب نیاز به اصلاح جزیی دارد. متخصصان نیز نظرات تکمیلی خود­ را در ­این رابطه شرح دادند و الگوی ارزیابی کتاب با توجه به دیدگاه براون ارایه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mining the Status of Educational Technology in the Seventh Grade Workbook Based on Brown’s Theory `and Survey Teachers and Experts to Present a Model

نویسندگان [English]

  • Tahereh khanjani 1
  • Hasan Rastgarpour 2
  • Hadi Keramati 3
1 Student of Curriculum Planning, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Educational Technology, Faculty Member of Kharazmi University of Tehran
3 Assistant Professor of Educational Psychology, Faculty Member of Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to "investigate the position of educational technology in the seventh grade workbook and technology based on Brown's theory from the perspective of teachers and professionals" was a descriptive study with a sample of 64 teachers and 12 curriculum specialists. Quantitative section tool, checklist with Cronbach's alpha 0.87 and in the qualitative part of the interview form in the form of 6 components in the fields of educational design, message design and use of visual materials, writing style, variety of learning experiences, physical characteristics and principles of education and It was learning. The data were analyzed through frequency, frequency percentage and univariate t and it was found that teachers believe in diagnostic evaluation, answer to diagnostic evaluation, answer to final evaluation and summary of the chapter on educational design and answering questions. Related to the diversity of learning experiences "does not exist, or is inappropriate; But teachers are able to produce, complete, modify or supply it, and the book "Needs Minor Modification." The experts also provided additional comments in this regard, and the book evaluation model was presented according to Brown's point of view.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Educational Technology
  • Seventh Grade Workbook and Technology
  • Brown Theory
ایران­خواه، پیمان. (1393، 30 آذر). نقد و بررسی کتاب کار و فناوری پایه هفتم. گروه­ای آموزشی شهرستان سلسله، برگرفته از: https://102shahed.blog.ir/1393/09/30/. بازیابی شده در 12 مهر 1400
بدریان، دکتر عابد؛ رستگار، طاهره (1385). مطالعه تطبیقی استانداردهای آموزش علوم دوره آموزش عمومی ایران و کشورهای موفق درآزمون TIMSS، ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه­درسی- نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی، شیراز،https://civilica.com/doc/73218
براتعلی، مریم ؛ سعیده کریمیان خوزانی. (۱۳۹۷). تحلیل محتوا برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه، از منظر هدف سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر اساس شاخص­های مهارت و تسلط دیجیتالی در قرن 21، دهمین همایش ملی آموزش، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، https://www.civilica.com/Paper-EDUCAT10-EDUCAT10_058.html
پیری، موسی؛ اسدیان، سیروس؛ محمدزاده، مرتضی. (1396). ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه. فصلنامه مطالعات برنامه­درسی، دوره 12، شماره 45، تابستان، صص 119-142
ثمری، عیسی؛ آتشک، محمد. (1388). تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش­آموزان. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم ، جلد 4، شماره 2، زمستان، صص101-111
حافظ نیا، محمد رضا. (1399). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت.
حسین زاده یوسفی، غلامحسین. (1389). ابزارهایی برای تلفیق«فناوری آموزشی» با «برنامه درسی ملی» در مدارس کارآمد. مدارس کارآمد، شماره نهم، صص 115-123
حمیدی نصرآباد، اکرم؛ شیخی فینی، علی اکبر؛ زینعلی­پور، حسین؛ سماوی، عبدالوهاب. (1399). ارزیابی ظرفیت کتابهای درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال پانزدهم، شماره 59 ، زمستان ، 183-204
رسولی آذر، سلیمان. (1385). تکنولوژی آموزشی و نقش آن در برنامه­های آموزشی ترویجی. نشریه جهاد، شماره 271
رضوی، سیدعباس. (1386). سیمای فناوری آموزشی در کتب درسی فناوری آموزشی (تحلیلی از محتوای کتب درسی فناوری آموزشی). مرکز مطالعات،تحقیقات و ارزشیابی آموزشی
سالاری. (1392). نقد پودمان 1 کتاب جدید کار و فناوری. گروه آموزشی همدان. برگرفته از: https://www.bargozideha.com/share/gkphfdgv. بازیابی شده در 12 مهر 1400
سعیدی، یاسین؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ شعبانی، فاطمه؛ فرامرزی، زهره (1395). نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال هفتم زمستان، شماره 2 (پیاپی 26)، صص92-122
شیخی، سعیده؛ غلامی هره دشتی، سهیلا (1393). اطلاعات و ارتباطات در آموزش. دو فصلنامه مطالعات آموزشی نما آجا. جلد ۴ -سال دوم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی، بهار و تابستان صفحات ۴۸-۵۴
شیرازی. (1393). نقد و بررسی پودمان 7 کتاب کاروفناوری پایه هفتم به روش ویلیام رومی. گروه آموزشی علی آباد کتول، برگرفته از: https://www.bargozideha.com/share/w6r4ckr4. بازیابی شده در 10 مهر 1400
شیرازی رضا؛ زنگانه محمدتقی. (1392). بررسی تحلیل محتوای ارتباطی تصاویر و اهداف بر اساس متن نوشتاری کتاب جدیدالتالیف کار و فن آوری پایه هفتم از نگاه دبیران حرفه و فن شهرستان علی آباد کتول (استان گلستان). همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ( همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره­های آموزش و پرورش)، دوره 12، صص 288- 293
عبدالخانی، علی؛ عبدالخانی، سکینه. (۱۳۹۳). بررسی مشکلات آموزشی درس کار و فناوری دوره اول متوسطه از نظر سرگروه­های آموزشی استان خوزستان. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب­های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، https://www.civilica.com/Paper-PSCONF01-PSCONF01_075.html
فتحی واجارگاه، کوروش (1383). امکان سنجی مشارکت معلمان در فرایند برنامه­ریزی درسی در نظام آموزش و پرورش ایران. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 8، ص ص ٧٩- ٥٩
فضلعلی، فاطمه؛ عباسی، مصطفی. (1395). تاثیر طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در کتاب جدیدالتالیف کار وفناوری بر روحیه کارآفرینی دانش­آموزان پایه هفتم از دیدگاه دبیران. دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران، https://civilica.com/doc/600524
قائمی، مهدی؛ نقی زاده انهر، عبدالحسین؛ تیاری، کیوان؛ قاسم پورمقدم، حسین. (1392). بررسی تاثیر کتاب جدیدالتالیف کار و فناوری در ایجاد و ارتقای مهارت فناوری دانش­آموزان پسر ششم ابتدایی ارومیه. همایش انجمن مطالعات برنامه­درسی ایران (همایش ملی تغییر در برنامه­های درسی دوره­های آموزش و پرورش)، دوره12، صص420- 421
عبادی، سامان؛ ابراهیمی مرجل،بهمن. (1394). بازنمایی جنسیت در کتاب­های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: «فارسی بیاموزیم» مطالعه موردی جلد دوم و سوم مجموعه. پژوهش­نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (علمی- پژوهشی) سال چهارم، شماره­ی دوم (پیاپی 01 )، پاییز و زمستان
نوریان، محمد (1396). تحلیل محتوای کمی و کیفی کتاب­های درسی دوره ابتدایی. انتشارات شورا
همتی راد (1392، 26 آبان)، نقد و بررسی کتاب کار و فناوری یه­ هفتم، گروه کار و فناوری ازنا، برگرفته از: http://karofanavari-azna91.blogfa.com/post/26/. بازیابی شده در 10 مهر 1400
یوسفیان اهری، پونه؛ رنجدوست، شهرام؛ عظیمی، محمد. (1399). تحلیل محتوای کتاب­هایدرسی پایه پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه­های برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان مبتنی بر هوش معنوی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 59، سال پانزدهم، زمستان، 115-152
Abdelwahab, MM (2013). Developing an English language textbook evaluative checklist. IOSR Journal of Research & Method in Education, academia.edu, pp 55-70
Arfan Lodhi, M; Farman, H; Ullah, I; Gul, A; Tahira, F; Saleem, S. (2019). Evaluation of English Textbook of Intermediate Class From Students’
Perspectives
. English Language Teaching; Vol. 12, No
Behnke.,Y (2018). Textbook Effects and Efficacy. The Palgrave Handbook of Textbook Studies (pp.383-396)Chapter: 28Publisher: Palgrave Macmillan USEditors: Eckhardt Fuchs, Annekatrin Bock.site: https://www.researchgate.net/publication/322386639_Textbook_Effects_and_Efficacy
Brown, J. (1995). The elements of language curriculum.London: Heinle and Heinle Publishers.
Brown, H.D. (1994). Teaching by Principles: AN interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall Regnt
Darling,S. (2019). How Are Book Covers and Their Components Represented in the Digital Market?. Interscript Journal, 2 (2019), 20-35.
Chapman, Gary (1998). Push to Trade Class Textbooks for Laptop PCs
 Is a Misuse of Technology. http://www.utexas.edu/lbj/21cp/laptops.htm
Hanifa, Rizaldy (2017). EFL Published Materials: An Evaluation of English Textbooks for Junior High School in Indonesia. Advances in Language and Literary Studies, ISSN: 2203-4714, 9 Issue: 2, March, pp: 166-174
Kasmaienezhad-Fard, S; Sulaiman; T; Alwi, N.H; MohdAyub, A.F. (2017). An Evaluation of the Colors in Primary School English Textbook through Students. Perceptions. Journal of Studies in Education. Vol. 7, No. 4
Kaur, M. (2018). Gender differences in textbooks: An obstacle on the road to gender equality in society. Khalsa college of Education India, Ranjit, https://www.researchgate.net/publication/333641146_Gender_differences_in_textbooks_An_obstacle_on_the_road_to_gender_equality_in_society
King, John; South, Joseph; Stevens, Katrina; Director, Deputy (2017). Reimagining the Role of Technology in Education. Office of Educational Technology, JANUARY, U.S. DEPARTMENT OF EDUCATIONhttp://tech.ed.gov
Mohammadi, mohammad; Abdi, Heidar (2014). Textbook Evaluation: A Case Study, Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 98, 6 May, Pages 1148-1155
Martinec, R. & Salway, A. (2005). "A System for Image–Ttext Relations in New (and Old) Media". V i s u a l C ommu n i c a t i o n 4 (3), 337–371.
Memon, A. & Bull, R. (1999), Handbook of the Psychology of Interviewing, New York, John Wiley& Sons.
Nikolajeva ,Maria; Scott ,Carole (2000). The Dynamics of Picturebook Communication. Children's Literature in Education, Volume 31, Issue 4, December, pp 225–239
Stošić, Lazar (2015). importance of educational technology in teaching. (IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and EducationVol. 3, No.1, pp: 111-114
دوره 17، شماره 66
آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
مرداد 1401
صفحه 139-176
  • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1400