طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش کارآفرینی همواره به عنوان ابزاری در راستای تحول اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه­ای ایران است. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری اطلاعات، کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، با 15 نفر از خبرگان و متخصصان آموزش کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه­ای و کاردانش، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار مکس ‌کیو ‌دی‌ اِی 2018 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی پارادایمی حاصل بر اساس پدیده محوری (مهارت‌آموزی کارآفرینانه) متأثر از شرایط علی، شرایط زمینه‌ای و متغیرهای مداخله‌گر به همراه راهبردهای کنش و واکنش و پیامدهای آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای (سطح فردی و سطح کلان) شکل گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Entrepreneurship Education Model in the Iranian Technical and Vocational Education System

نویسندگان [English]

  • somaye arabi 1
  • seyd rasul hoseini 2
  • mohamad azizi 3
1 Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran
3 Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Technical, vocational and entrepreneurship education always emphasized as a tool for economic and social development in different countries. The main purpose of this study is to design an entrepreneurship education model in the technical and vocational education system of Iran. The research method is applied in terms of purpose and based on data collection; it is qualitative using Grounded theory method. Using purposeful sampling and snowball sampling method, semi-structured in-depth interviews conducted with 15 experts of entrepreneurship and technical and vocational training, and the data analyzed using open, axial and selective coding through Max QDA software 2018 version analyzed. The paradigm model based on the central phenomenon (entrepreneurial skills training) affected by causal conditions (personality traits of skills of graduates of technical and vocational education system, content of educational programs, teaching methods, patterns of skills training of family learners, abilities and competencies of technical and vocational management trainers) Causal conditions (infrastructure, government support, link between technical and vocational education system and industry, entrepreneurial ecosystem support for trainees) and intervening variables (economic factors, evaluation system for technical and vocational certification, mass media and social media) along with strategies and consequences of were formed in the system of entrepreneurship education in technical and vocational education system (individual level and macro level) formed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Education
  • Entrepreneurial Skills Training
  • Technical and Vocational Education System
جعفری هرندی، رضا (1394). بررسی میزان کارآیی بیرونی دانشگاه فنی و حرفه‌ای طی سال‌های 1388 تا 1390 (مورد پژوهش: آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان یزد). مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 5 (9)، 173-198.
چاوشی نجف آبادی، زهره، داودی، سید محمدرضا (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی آموزشی؛ مطالعه موردی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش شهرستان نجف‌آباد. مطالعات برنامه درسی.14 (52)، 130-91.
مرتضی نژاد، نیلوفر، عطاران، محمد، حسینی خواه، علی، عباسی، عفت. (1396). بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی. مطالعات برنامه درسی.12 (44)، 80-49.
مقام دوست، ابوبکر، حاتمی، جواد، طلایی، ابراهیم، شمس، غلامرضا. (1398). طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته‌های کاردانش با رویکرد کارآفرینی. مطالعات برنامه درسی.14 (54)، 152-117.
مهدی، رضا، بارانی، سپیده (1398). تحلیل جایگاه آموزش‌های فنی وحرفه ای و مهارتی در نقشه جامع علمی کشور. فصلنامه کارآفن.16 (46)، 32-15.
Adegun, O. A. (2013). Entrepreneurship education and youth empowerment in contemporary Nigeria. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 4 (5), 746-751.
Anderson, D. (2009). Productivism and ecologism: changing dis/courses in TVET. In Work, learning and sustainable development (pp. 35-57): Springer.
Aring, M. (2011). Promising Youth Development Strategies. Education. Education Development Center. In: Inc.
Audu, R., Ma’aji, S., Idris, A., Jido, S., & Shehu, I. (2019). Entrepreneurship Education for Alleviating Youth Unemployment In Nigeria: A Case Study Of Technical Vocational Education And Training. Journal of Science, Technology, Mathematics and Education (JOSTMED), 15(4):86-99.
Ayuo, A. O., Kibas, P., & Auka, D. (2017). Entrepreneurship Education, Personality Traits, and Entrepreneurial Intention of Engineering Students in Technical and Vocational Education and Training Institutions in Kenya. Science Journal of Education. 4(2): 57-64.
Badawi, A. A. (2013). TVET and entrepreneurship skills. Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice, 275-308.
Baniameryan, M., Javadipour, M., Hakimzadeh, R., Dorani, K., Khodaie, E., & Mobaraki, M. H. (2019). A comparative study of technical and vocational curriculum with an emphasis on Entrepreneurship education in the countries of Canada and India with Iran. International Journal of Schooling, 1 (1), 1-16.
Blesia, J. U., Iek, M., Ratang, W., & Hutajulu, H. (2019). Developing an Entrepreneurship Model to Increase Students’ Entrepreneurial Skills: an Action Research Project in a Higher Education Institution in Indonesia. Systemic Practice and Action Research, 1-18.
Chaudhary, R. (2017). Demographic factors, personality and entrepreneurial inclination. Education and Training. 59(2):171-187.
Clark, A., & Olumese, H. (2013). Effective supervision as a challenge in technical and vocational education delivery: Ensuring quality teaching/learning environment and feedback mechanism. Basic Research Journal of Education Research and Review, 2 (1), 06-15.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory: Sage publications.
Dahalan, D., Ismail, I. A., & Mohamed, N. A. (2018). Entrepreneurial Mindset among Students of Technical and Vocational Education and Training (TVET) Institutions in Malaysia. The Journal of Social Sciences Research, 4 (11), 303-311.
Dike, V. (2007). Vocational education missing link in Nigerian’s development policy http. countiysides. us/Nigeria/5 6. htm accessed 9lh July.
Gbenedio, U. (2012). Education for national transformation: Institutional innovations, challenges and prospects. Paper presented at the A keynote Address presented at the annual conference of the Faculty of Education, NnamdiAzikiwe University, Akwa. Held 1st 4th August.
Hashimoto, M., & da Fonseca Jr, R. S. (2019). A Importância do Ensino Empreendedor na Formação do Nível Técnico. Revista de Negócios, 23 (3), 7-18.
Hatısaru, V., & Küçükturan, A. G. (2009). Vocational and technical education problem-based learning exercise: Sample scenario. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 1944-1948.
Hiebert, B., & Borgen, W. (2002). Technical and vocational education and training for the 21st century. París: United Nations Education. Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Higgins, D., Smith, K., & Mirza, M. (2013). Entrepreneurial education: Reflexive approaches to entrepreneurial learning in practice. The Journal of Entrepreneurship, 22 (2), 135-160.
Ismail, A., Adnan, W. N., Masek, A., Hassan, R., Hashim, S., & Ismail, M. E. (2019). Effectiveness of Entrepreneurship Programmes in Developing Entrepreneurship Skills towards Quality TVET Graduates. Journal of Technical Education and Training, 11 (1).
Jang, S., Ko, E.-J., & Woo, W. (2005). Unified User-Centric Context: Who, Where, When, What, How and Why. Paper presented at the ubiPCMM.
Kazamias, A. M., & Roussakis, Y. (2003). Crisis and reform in Greek education: The modern Greek Sisyphus. European Education, 35 (3), 7-30.
Kuenzer, A. Z. (2003). As relações entre conhecimento tácito e conhecimento científico a partir da base microeletrônica: primeiras aproximações. Educar em revista, 21 (2), 43-69.
Lehmann, W., & Taylor, A. (2003). Giving employers what they want? New vocationalism in Alberta. Journal of Education and Work, 16 (1), 45-67.
Lenzi, F. C. (2008). Os empreendedores corporativos nas empresas de grande porte: um estudo da associação entre tipos psicológicos e competências empreendedoras. Doutorado em Administração thesis.
Mack, A. J., White, D., & Senghor, O. (2019). An insight into entrepreneurship education practices in Technical and Vocational Education and Training institutions. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9 (1), 48.
Martins, S. N. (2010). Educação empreendedora transformando o ensino superior: diversos olhares de estudantes sobre professores empreendedores. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3632
Matsumoto, H. (2005). Global business process/IS outsourcing to Singapore in the multinational investment banking industry. Journal of Information Technology Case and Application Research, 7 (3), 4-24.
Mubanga, P., Hock, O. Y., Asif, M. K., & Mulenga, I. M (2019). Methods of Financing Technical and Vocational Education and Training, and Entrepreneurship Education to Support Skills Development in Lusaka Province, Zambia. International Journal of Research and Scintific Innovation (IJRSI), 4 (4), 96-107.
Mupimpila, C., & Narayana, N. (2009). The role of vocational education and technical training in economic growth: a case of Botswana. International Journal of Education Economics and Development, 1 (1), 3-13.
Neck, H. M., & Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship education: known worlds and new frontiers. Journal of Small Business Management, 49 (1), 55-70.
Nwachukwu, P. O., & Yaba, L. (2014). Poverty reduction through technical and vocational education and training (TVET) in Nigeria. Developing Country Studies. (Paper) ISSN, 2225-0565.
Nwogu, P. O., & Christopher, C. N. (2011). Vocational technical education and training for self-reliance: towards national development. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2 (5), 55-55.
Ogbaekirigwe, C. O., & Okolie, U. C (2017) Relevance of Entrepreneurship in TVET. In Technical Education and Vocational Training in Developing Nations (pp. 311-333): IGI Global.
Okorafor, A., & Ike, U. (2013). Relevance of entrepreneurship in technical, vocational education and training for sustainable national transformation. Unizik Orient Journal of Education, 7 (1), 113-119.
Onstenk, J. (2003). Entrepreneurship and vocational education. European educational research journal, 2 (1), 74-89.
Ramsey, E., Smith, K., Martin, L., Draycott, M., & Rae, D. (2011). Enterprise education in schools and the role of competency frameworks. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
Rezaei-Zadeh, M., Hogan, M., O’Reilly, J., Cleary, B., & Murphy, E. (2014). Using interactive management to identify, rank and model entrepreneurial competencies as universities’ entrepreneurship curricula. The Journal of Entrepreneurship, 23 (1), 57-94.
Rojewski, J. W., Asunda, P., & Kim, S. J. (2008). Trends in Career and Technical Education Research. Journal of Career and Technical Education, 24 (2), 57-68.
Shu, Y., Ho, S.-J., & Huang, T.-C. (2020). The Development of a Sustainability-Oriented Creativity, Innovation, and Entrepreneurship Education Framework: A Perspective Study. Frontiers in Psychology, 1878,11
Stadler, A., & Smith, A. M. (2017). Entrepreneurship in vocational education: A case study of the Brazilian context. Industry and Higher Education, 31 (2), 81-89.
Thompson, P., & Kwong, C. (2016). Compulsory school-based enterprise education as a gateway to an entrepreneurial career. International Small Business Journal, 34 (6), 838-869.
UNESCO. (2015). General Conference—38th Session. United Nations Educational, Paris.
دوره 17، شماره 66
آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
مرداد 1401
صفحه 113-138
  • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 27 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1400