بررسی مقایسه‌ایی تاثیرات دو روش تدریس مشارکتی و رقابتی درس تربیت بدنی بر مشارکت ورزشی دختران دارای اضطراب اجتماعی اندام: نقش تعدیل کننده عزت نفس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،. واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

دانش‌آموزان نگرانند که دیگران در خلال تمرینات ورزشی ظاهر بدنی آنها را چگونه ارزیابی می‌کنند. هدف این پژوهش بررسی تدریس مشارکتی و رقابتی بر مشارکت ورزشی دانش‌آموزان دختر دچار اضطراب اجتماعی اندام است. از 120 دانش‌آموز دختر راهنمایی، نمونه‌گیری خوشه‌ای و سپس به صورت تصادفی به سه نمونه 40 نفره تقسیم شدند. داده‌ها با روش آماری تحلیل واریانس و کوواریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون t زوجی، باکس، گرین هاوس – گیزر و ماچلی تحلیل شد. در پیش آزمون و پس آزمون تمامی افراد پرسشنامه انگیزش ورزشی و اضطراب اجتماعی اندام را تکمیل کردند. پس از 14 جلسه یک پس آزمون به عمل آمد. نمونه‌های انتخاب شده، در پیش آزمون که شـامل عوامـل آمـادگی جسـمانی و حرکتی بـود، شـرکت کردنـد. هر دو شیوه تدریس بر دانش­آموزان دارای اضطراب اندام موثر بود ولی تأثیر تدریس مشارکتی مثبت است. روش رقابتی منجر به افزایش مشارکت ورزشی و البته اضطراب شد. تدریس مشارکتی در کاهش اضطراب اجتماعی اندام و افزایش مشارکت ورزشی موثرتر از تدریس رقابتی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Effects of Participatory and Competitive Teaching Methods of Physical Education Course on Sports Participation of Girls with social physique anxiety: The Role of Self-Esteem Modifier

نویسندگان [English]

  • maryam jamali 1
  • mohamad reza esmaeli 2
  • zinat nikaeen 3
1 PhD student of Physical Therapy Management and Planning, Department of Physical Education, Tehran University, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sports Management. Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Sports Management ,. Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Students worry about how others will assess their physical appearance during exercise. The purpose of this study is to investigate participatory and competitive teaching on sports participation of female students with social physique anxiety. From 120 middle school students, cluster sampling and then randomly divided into three samples of 40 people. Data were analyzed by analysis of variance and covariance with repeated measures and paired t-test, Box, Greenhouse-Geiser and Machley. In the pre-test and post-test, all individuals completed the Sports Motivation and Social Anxiety Questionnaire. After 14 sessions, a post-test was performed. The selected samples participated in a pre-test that included physical and motor fitness factors. Both competitive and participatory teaching methods were effective on students with limb anxiety, but the effect of participatory teaching is positive and stable. Although the competitive approach led to increased sports participation, it also increased anxiety. Collaborative teaching is more effective than competitive teaching in reducing social anxiety and increasing sports participation
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory teaching Competency teaching
  • social physique anxiety
  • Exercis participation
  • Self- esteem
ارجمند نیا، علی اکبر؛ عظیمی گروسی، صمد؛ وطنی، صباح و رضایی، علی کاظم. (1396). مطالعه اضطراب اجتماعی، خودپنداشت، و تصویر بدن در دانش‌آموزان با آسیب بینایی. سلامت روانی کودک (تحول روانشناختی کودک) دوره چهارم شماره 1 (پیاپی 10).
اسماعیلی، الهام، سامری، مریم و حسنی، محمد. (1399). تحلیل نقش اعتماد سازمانی، همکاری میان معلمان و تصمیم‌گیری مشارکتی بر فعالیت تدریس معلمان با میانجیگری خودکارآمدی معلمان (مدل‌یابی معادلات ساختاری). مطالعات برنامه درسی.15 (56).166-141.
ده کیانی، محبت و ماردپور، علیرضا. (1398). بررسی میزان اختلال بدشکلی بدن و اضطراب اجتماعی بین زنان اقدام کننده به جراحی زیبایی و زنان غیر اقدام کننده؛ یک مطالعه مقایسه‌ای غیرمداخله ای. مجله پژوهش سلامت، 4 (3)، 152-158.
صالحی، جواد و رحمانی، احمد. (1389). نقش اضطراب اجتماعی اندام در تعیین انگیزه مشارکت در تمرینات ورزشی. نشریه رشد و یادگیری حرکتی ورزشی، (6)، 2 (3)، 81-101.
سنایی نسب، هرمز؛ دلاوری، عبدالرضا؛ توکلی، رضا؛ صمدی، محمد و نقی­زاده، محمدمهدی. (1388). آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی. طب نظامی (1) ، 30-25.        
شریفی فر، فریده. ( 1380). ارتباط انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و احساس خودسودمندی و اجرای کشتی گیران ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی
علیزاده، توران. (1382). مطالعه رابطه بین عزت نفس و مکان کنترل درونیبیرونی با اضطراب نازایی در زنان و مردان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، رشته روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
فهامی ریحانه و عزتی محسن (1389). مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی (تفحص گروهی) بر رشد مولفه های مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 2. صفحه76-63.
کرامتی، محمد رضا و حسینی، بی بی مریم (1387).تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در، درس فیزیک. مجله روانشناسی و علوم تربیت ، ی سال 33 ، شماره041-2060
ملیانی، مهدیه؛ شعیری، محمدرضا؛ قائدی، غلامحسین؛ بختیاری، مریم و طاولی، آزاده. (1388). اثربخشی درمان شناختیرفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ در کاهش نشانه­های اضطراب اجتماعی. مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 15 (1)، 42-49.
موسوی­زاده، سیدمهدی؛ نیازی شهرکی، فیض اله؛ کلانتر هرمزی، عبدالجلیل؛ فدائی نایینی، علیرضا و نصری لاری، مهدی. (1388). ارزیابی گرایش و انگیزه های بیماران زن در جراحی های زیبایی. پژوهنده، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 14 (6)، 318-323.
نادریان، مسعود؛ ذوالاکتاف ، وحید و مشکل­گشا، الهام. (1388). موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آنها با انگیزه. نشریه علوم حرکتی و ورزش، 7 (13)، 145-154.
نظریان مادوانی، عباس، رمضانی، علیرضا و مختاری دینانی، مریم. (1394). تأثیر آموزش معلمان بر اثربخشی درس تربیت بدنی. مطالعات برنامه درسی.10 (38).61-86.
هدایتی ورکیانی، مریم، برجعلی، احمد، بازرگان، سیمین و مومنی فر، محمد (1397). اثربخشی فعالیت های تربیت بدنی و هنری با تاکید بر موسیقی بر سلامتی و کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی، بر اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی و الگوی برنامه ریزی چندبعدی. مطالعات برنامه درسی. 13 (51) ، 168-145
یاریاری، فریدون؛ کدیور، پروین و میرزاخانی، محمد (1387). بررسی تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان   (مقطع دبیرستان). فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره.066-040
یزدانی، مژده و مطهری­نژاد، حسین. (۱۳۹۴). بررسی ارتباط اضطراب اجتماعی اندام با سلامت روان در دانشجویان. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی .تهران
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 2013 (DSM-5®). Washington: American Psychiatric Pub.
. Attle, S. & Baker, B. (2007). Cooperative learning in a competitive environment: Classroom applications. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 19 (1), 77-83.
Cox, A. E., Ullrich-French, S., & Sabiston, C. M. (2013). Using motivation regulations in a person-centered approach to examine the link between social physique anxiety in physical education and physical activity-related outcomes in adolescents. Psychology of Sport and Exercise 14, 461-467.
Coopersmit, S. (1990). Manual of Self-esteem Inventory, Published: consulting Psychologists
Barrett, T. (2005). Effects of cooperative learning on the performance of sixth-grade physical education students. Journal of Teaching and Physical Education, 24, (1), 88-102.
Oortwijn, M. B., Boekaerts, M., Vedder, P., & Fortuin, J. (2008). The impact of a cooperative learning experience on pupils’ popularity, non-cooperativeness, and interethnic bias in multiethnic elementary schools. Educational Psychology, 28 (2), 211-221.
Brewer, B. W., Diehl, N. S., Comelius, A. E., Joshua, M. D., & Van Raalte, J. L. (2004). Exercising caution: Social physique anxiety and protective self-presentational beharvior. Journal of Science and Medicine in Sport,7 (1),47-55
Brown, L., & Grineski, S. (1992). Competition in physical education: An educational contraction. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 63, 17-19.
Brunet, J., & Sabiston, C. M. (2009). Social physique anxiety and physical activity: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, 10 (3), 329–335.
Chamorro-Premuzic, T. (2016). Personality and individual differences. John Wiley & Sons.
Carter, J. S. (2018). Stress and self-esteem in adolescence predict physical activity and sedentary behavior in adulthood. Mental Health and Physical Activity, 14, 90-97.
Davison, T. E., & McCabe, M. P. (2005). Relationship between men's and women's body image and their psychological, social, and sexual functioning. Sex Roles: A Journal of Research, 52 (7-8. ( 463-475.
. D’Eon, M., Proctor, P., & Reeder, B (2007). Comparing two cooperative small group formats used with physical therapy and medical students. Innovations in Education and Teaching International, 44 (1), , 31-44
Daros-Voseles, D. A., Onwuegbuzie, A. J. & Collins, K. (2003). Graduate Cooperative Groups: Role of Perfectionism. Academic Exchange Quarterly. 7: 307–11.
Doğru, Y.(2020). The effect of 8-week crossfit training on social physical anxiety levels.afrrican educationlresearch journal, 8 (1), 157-160.
 Dyson, B., Griffin, L. L. & Hastie, P. A. (2004). Sport education, tactical games, and cooperative learning: Theoretical and pedagogical considerations. Quest, 56, (2), 226-240
Edmondson, A. C., Roberto, M. A., & Watkins, M. D. (2003). A dynamic model of top management team effectiveness: Managing unstructured task streams.The Leadership Quarterly, 14 (3), 297-325.
Fetsch, R. J., & Yang, R. K. (2005). Cooperative and competitive orientations in 4-H and non-4-H children: A pilot study. Journal of Research in Childhood Education19 (4) , 302-313.
Forma- Hoffman, V. L.. (2008). Geographical clustering of eating disordered behaviors in U.S. high school students. International Journal of Eating Disorders,, 41 (3),, 209-214.
Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2005). The perils of perfectionism in sports and exercise. Current Directions in Psychological Science, 14 (1), 14-18.
Frayeh, A. L., & Lewis, B. A. (2018). The effect of mirrors on women's state body image responses to yoga. Psychology of Sport & Exercise, 35, 47-54. 
Grineski, S. (1994). Cooperative fitness activities. Teaching Elementary Physical Education, 5 (1), 14-15.
Greenway, C., & Price, C. (2018). A qualitative study of the motivations for Anabolic-androgenic steroid use: The role of muscle dysmorphia and self-esteem in long-term users. Performance Enhancement & Health, 6 (1), 12-20.
Hart, E. A., Leary, M. R., & Rejeski W. J. (1989). The measurement of social physique anxiety. Journal of Sport and Exercise Psychology, 11, 94-104.
Jeffrey C. (2009). Positive Psychology and Quality Physical Education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 80. 7; pg. 42-48.
Johnson, M., & Ward, P. (2001). Effects of classwide peer tutoring on correct performance of striking skills in 3rd grade physical education. Journal of teaching in Physical Education, 20 (3), 247-263.
Johnson, D., & Johnson, R. (2000). The effect of cooperative, competitive and individualistic goal structures on achievements. Psychological Bulletin, 89, 47-62.
Johnson, D.W., Johnson, R. T., & Tailor, B. (1991). Impact of cooperative and individualistic learning on high-ability student’s achievement, self esteem and social acceptance. Journal of Social Psychology, 133 (6), 839-844..
Julian, K., Appelle, N., O’Sullivan, P., Morrison, E. H., & Wamsley, M. (2012). The impact of an objective structured teaching evaluation on faculty teaching skill. Teaching and Learning in Medicine, 24 (1), 3-7..
Kagan, S. (1992). Cooperative learning. San Juan Capistrano, CA: Resources for Teachers.
Lin, E. (2006). Cooperative learning in the science classroom. Science Teacher, 73 (5),34-39.
Lam, S. F., Yim, P., Law, J. S. F., & Cheung, R. W. Y. (2004). The effects of competition on achievement motivation in Chinese classrooms. The British Journal of Educational Psychology, 74 (2), 281-296.
Lantz, C. D., Hardy, C. J., & Ainsworth, B. E. (1997). Social physique anxiety and perceived exercise behavior. Journal of Sport Behavior, 20, (1), 83-93.
Morgan, M. B. (2003). Cooperative learning in higher education: Undergraduate student reflections on group examinations for group grades. College Studen Journal, 37 (1), 40-50.
Motl, R. W., Konopack, J. F., McAuley, E., Elavsky, S., Jerome, G. J., & Marquez, D. X. (2005). Depressive symptoms among older adults: Long-term reduction after a physical activity intervention. Journal of Behavioral Medicine, 28 (4), 385-394.
Mosston, M., & Ashworth, S. (1994). Teaching physical education (3rd ed.). Columbus, OH: Merrill
Onwuebuzie, A. (2001). Relationship between peer orientation and achievement in cooperative learning-based research methodology courses. Journal of Educational Research, 94, (3), 164-170.
Pelletier, L.G., Tuson, K.M., Fortier , M.s., Vallerand, R.J., Brikre, N.M. & Blais , M.R., (1995). "Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: the sport motivation scale (SMS)". Journal of Sport & Exercise psychology, 17; PP:35-53
Polvi, S., & Telama, R. (2008). The use of cooperative learning as a social enhancer in physical education. Scandinavian Journal of Educational Research, 44 (1), 105 –115.
Powell, A., Bordoloi, B. & Ryan, S. D. . (2007). Data flow diagramming skills acquisition: Impact of cooperative versus individual learning. Journal of Information Systems Education, 18 (1), 103-112..
Schwerin, M. J., Corcoran, K. J., Fisher, L., Patterson, D., Askew, W., Olrich, T., & Shanks, S. (1996). Social physique anxiety, body esteem and social anxiety in bodybuilders and self-reported anabolic steroid users. Addictive Behaviors, 21 (1), , 1-8.
Scott, L. A., Burke, K. L., Joyner, A. B., & Brand, J. S. (2004). Examining the stability of the 7-item Social Physique Anxiety Scale using a test-retest method. Measurement in Physical Education and Exerics Science e, 8, (2),57-62.
Shachar, H. , & Fischer, S (2004). Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of student in 11th grade chemistry class. Journal of Learning and Instruction, 14 (1),69-87
Tudor, M. L. (2009). Examining differences in starters and non-starters and scholarship status on perceived competence, life satisfaction, goal orientation, perceived motivational climate, and motivation in Division I softball players. (Unpublished master's thesis), Bowling Green State University, Ohio. United States Public Health Service, 1996
Waburton, D. E. R., Nicol, C. W., & Bredin, S. S. D. (2006). Health benefits of physical activity: The evidence. Canadian Medical Association Journal, 174 (6), 801-809.
Yaman, Ç. (2017). Physical and Physiological Correlates of Social Physique Anxiety in College Students. Universal Journal of Educational Research, 5 (3), 334-337.
Yoder, L. J. (1991). Cooperative learning and dance education. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 64 (5), 47-56.
Yousefi, B., Hassani, Z., & Shokri, O. (2009). Reliability and factor validity of the 7-item of social physique anxiety scale (SPAS-7) among university students in Iran. World Journal of Sport Sciences, 2 (3), 201-204.
دوره 17، شماره 66
آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
مرداد 1401
صفحه 289-314
  • تاریخ دریافت: 26 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1400