ارائه مدل ساختاری کمک طلبی بر اساس خودتعیین‌گری، خودشفقت‌ورزی و شکفتگی با نقش میانجی درگیری تحصیلی و باورهای انگیزشی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر و مدرس اموزش خانواده

2 استادیار گروه روانشناسی و عضو هیات علمی، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و عضو هیات علمی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده

هدف مقاله، مدل ساختاری کمک­طلبی بر اساس خودتعیین­گری، خودشفقت­ورزی و شکفتگی با نقش میانجی درگیری­تحصیلی و باورهای انگیزشی دانش­آموزان بود. روش پژوهش همبستگی با تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری بود. از جامعه آماری دانش­آموزان دختر متوسطه2 تهران، به حجم 539 دانش­آموز،  با نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب و  به ابزار­های پژوهش پاسخ دادند. در این پژوهش از پرسشنامه­های کمک­طلبی رایان و پنتریچ، درگیری­تحصیلی شوفلی و بکر، باورهای­انگیزشی پنتریچ و همکاران، خودشفقت­ورزی نف، خودتعیین­گری ایلاردی و همکاران، و شکفتگی داینر و همکاران استفاده شد. داده­ها با SPSS23  وAMOS23  تجزیه و تحلیل و یافته­ها نشان دادند بین خودتعیین­گری، شکفتگی، درگیری­تحصیلی و باورهای­انگیزشی با کمک­طلبی رابطه  معنادار وجوددارد. بین خودشفقت‌ورزی و کمک­طلبی رابطه وجود نداشت. نتایج مدل­یابی معادلات ساختاری نشان داد درگیری تحصیلی و  باورهای انگیزشی نقش  میانجی‌گری کامل را در پیش بینی کمک طلبی براساس خودتعیین­گری دارند.   از نتایج این پژوهش ظرفیت کاربست آن در آموزش­های همه جانبه  در تعلیم و تربیت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a structural pattern of help seeking based on self-determination, self-compassion and flourishing through mediating role of educational engagement and motivational beliefs in students

نویسندگان [English]

  • azam samsami 1
  • leila zoghi 2
  • mohamad mahhdi shariat bagheri 3
1 teacher and family education instructor
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Amin University of Law Enforcement
3 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to design an entrepreneurship education model in the technical and vocational education system of Iran. The research method is applied in terms of purpose and based on data collection; it is qualitative using Grounded theory method. Using purposeful sampling and snowball sampling method, semi-structured in-depth interviews conducted with 15 experts of entrepreneurship and technical and vocational training, and the data analyzed using open, axial and selective coding through Max QDA software 2018 version analyzed. The paradigm model based on the central phenomenon (entrepreneurial skills training) affected by causal conditions (personality traits of skills of graduates of technical and vocational education system, content of educational programs, teaching methods, patterns of skills training of family learners, abilities and competencies of technical and vocational management trainers) Causal conditions (infrastructure, government support, link between technical and vocational education system and industry, entrepreneurial ecosystem support for trainees) and intervening variables (economic factors, evaluation system for technical and vocational certification, mass media and social media) along with strategies and consequences of were formed in the system of entrepreneurship education in technical and vocational education system (individual level and macro level) formed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Education
  • Entrepreneurial Skills Training
  • Technical and Vocational Education System
آهی، قاسم؛ منصوری، احمد؛  درتاج، فریبرز؛ دلاور، علی و ابراهیمی قوام، صغری.(1395). مدلیابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش­آموز. دستاوردهای روانشناختی (روان شناسی و علوم تربیتی)، دوره23، شماره2(16)، 90-69.
جلیلی ، فرخ رو؛ عارفی، مژگان؛ قمرانی، امیر و منشئی، غلامرضا (1398). اثر بخشی آموزش خودتعیین­گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند.  مجله مطالعات روانشناسی  تربیتی، دوره 16، شماره 34، 58-27.
جلیلی، فرخ رو(1398). تأثیر آموزش خودتعیین­گری و جنسیت بر کمک­طلبی دانشجویان، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال 20، شماره1(75). 136-122.
چماله، رضا و لطیفیان، مرتضی. (1391). ویژگی­های محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه­ای باورهای انگیزشی در دانش‌آموزان. روان شناسی کاربردی، 6(3)، 58-43.
حجازی، الهه؛ صالح نجفی، مهسا و امانی، جواد(1391).  نقش واسطه­ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و رضایت از زندگی. روانشناسی معاصر، 9(2).
رادمهر، فرناز و کرمی، جهانگیر(1398). بررسی نقش تحمل ابهام و شکفتگی در پیش­بینی درگیری­تحصیلی دانشجویان. روانشناسی تربیتی، 15(52)، 216-203.
رنجبر، اعظم. (1391). تاثیرآموزش راهبردهای یادگیری با تاکید بر مدیریت منابع بر مهارت‌های خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس علوم دانش‏آموزان پایه‏ی دوم راهنمایی شهر کرج، پایان‏نامه‏‏ی کارشناسی ارشد رشته‏ی روانشناسی تربیتی، دانشکده‏ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران.
ریو ، جان مارشال (1395) .انگیزش وهیجان. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران .نشر ویرایش. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ، 2015).
سلطانی، اصغر و شفیعی پور مطلق، فرهاد (1395). ارائه مدل جهت ارزیابی عوامل مؤثر برتوسعه تدریس کامیاب ادراک شده (مورد مطالعه دبیران متوسطه شهر تهران)، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ، سال یازدهم، شماره 41، ص 153 تا 174.
سیف، علی اکبر(1396). روانشناسی تربیتی .تهران .انتشارات دوران .
عابدینی، یاسمین؛ حجازی،الهه؛ سجادی، حسین و قاضی طباطبایی، محمود(1387). نقش واسطه­ای درگیری­تحصیلی در ارتباط بین اهداف اجتنابی - عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان دختر در رشتة علوم انسانی، پژوهش­های تربیتی و روان شناختی، 4(1)، 41-58.
علوی، موسی (1392): مدل یابی معادلات ساختاری در پژوهش­های مرتبط با آموزش علوم سلامت، معرفی روش و کاربرد آن. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،13(6)، ص 519 تا 530 .
قاسمی، وحید (1392). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد ایموس. تهران، انتشارات جامعه شناسان.
قائدی، راهیل(1395). ارائه الگوی روابط جهت­گیری هدف تحصیلی و کمک­طلبی تحصیلی بر اساس نقش واسطه­گری درگیری تحصیلی و خودکار­آمدی تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان فارس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. شیراز.
قدم پور ، عزت اله و سرمد، زهره (1382). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان.  مجله روان شناسی، دوره 7، شماره2 (26)، 126-112.
کوشکی، شیرین؛ فرزاد، ولی اله؛ مدرسی حجت آبادی، مرضیه (1396). نقش خودتعیین­گری برعملکرد تحصیلی دانش­آموزان با نقش میانجی درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری مجازی، یادگیری آموزشگاهی ومجازی،19،100-85.
گلستانه، سید موسی و عسکری، فهیمه (1393). بررسی رابطه برخی از پیشایندهای مهم انگیزشی، شناختی و شخصیتی بر کمک­طلبی تحصیلی و اجتناب از کمک­طلبی، دستآوردهای روانشناختی، 21-3(1)، 122-101.
مرادی سیاه افشاری، محبوبه؛ قاسمی، ندا و قمرانی، امیر. (1394). روایی و پایایی مقیاس شکفتگی وتعیین رابطه شکفتگی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پزشکی.آموزش در علوم پزشکی، 15، 337-330.
مورکیان، فائزه. (1396). نقش پیش بینی کنندگی الگوهای ارتباطی خانواده و شفقت به خود در نگرش نسبت به کمک­طلبی تخصصی روانی دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران.
ناصر پور، محمد؛ درانی، کمال و صالحی، کیوان(1398). شناسایی عوامل مؤثر در اختلالات املا نویسی دانش‌آموزان ابتدایی ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ، شماره 54 ، سال چهاردهم ،ص 181-218.
Chou C-P, Bentler PM.(1995).Estimates and tests in structural equation modeling.. https://psycnet.apa.org/record/1995-97753-003
Chowdhury, S., & Halder, S. (2019). Motivational facilitators and barriers of adaptive academic help-seeking: A systematic review. Indian Journal of Health and Well-being, 10(10-12), 324-333.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Favoriser la motivation optimale et la santé mentale dans les divers milieux de vie. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(1), 24.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Levels of analysis, regnant causes of behavior and well-being: The role of psychological needs. Psychological Inquiry, 22(1), 17-22.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (2008). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
Forkus, S. R., Breines, J. G., & Weiss, N. H. (2019). Morally injurious experiences and mental health: The moderating role of self-compassion. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. Advance online publication.
Fredrickson, B. L. (2004). The broaden-and build theory of positive emotions. Philosophical transactions of the Royal society of London Series B – Biological Sciences, 359, (1449), 1367 – 1377.
Ghasemi, Vahid.(2013). Structural Equation Modeling in Social Research Using Amos. Tehran; Sociologists Publications.
Hammerschall, U. (2019, April). A Gamification Framework for Long-Term Engagement in Education Based on Self Determination Theory and the Transtheoretical Model of Change. In 2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 95-101). IEEE.
Heath, P. J., Brenner, R. E., Lannin, D. G., & Vogel, D. L. (2018). Self-compassion moderates the relationship of perceived public and anticipated self-stigma of seeking help. Stigma and Health, 3(1), 65.
Ilardi, B. C., Leone, D., Kasser, R., & Ryan, R. M. (1993). Employee and supervisor ratings of motivation: Main effects and discrepancies associated with job satisfaction and adjustment in a factory setting. Journal of Applied Social Psychology, 23, 1789-1805.
Karabenick, S. A., & Knapp, J.R. (1991).Relationship of academic help seeking to the use of learning strategies and other achievement behavior in college students. Journal of Educational Psychology, 83,221- 230.
Kavita, Kulwinder Singh. (2014). Motivational Beliefs and Academic Achievement of University Students. IOSR Journal of Research & Method in Education; 4(1): 1-3.
Keum, B. T., Hill, C. E., Kivlighan Jr, D. M., & Lu, Y. (2018). Group-and individual-level self-stigma reductions in promoting psychological help-seeking attitudes among college students in helping skills courses. Journal of counseling psychology, 65(5), 661.
Lekwa, A. J., Reddy, L. A., & Shernoff, E. S. (2019). Measuring teacher practices and student academic engagement: A convergent validity study. School Psychology, 34(1), 109-118.
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefs instudent engagement and learning intheclassroom. Reading &Writing Quarterly, 19(2), 119-137.
McDermott, R. C., Smith, P. N., Borgogna, N., Booth, N., Granato, S., & Sevig, T. D. (2018). College students’ conformity to masculine role norms and help-seeking intentions for suicidal thoughts. Psychology of Men & Masculinity, 19(3), 340.
Nasa, G., & Sharma, H. L. (2018). A study on the impact of academic self-efficacy and academic help-seeking behaviour on goal orientation of secondary school students. International Journal of Research in Social Sciences, 8(4), 929-940.
Neff KD.(2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self Identity. 2(3):223
Newman, R. S. (2008). Freedom's prophet: Bishop Richard Allen, the AME Church, and the black founding fathers. NYU Press.
Nowack, K. (2017). Facilitating successful behavior change: Beyond goal setting to goal flourishing. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 69(3), 153-171.
Nowack, K. (2017). Facilitating successful behavior change: Beyond goal setting to goal flourishing. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 69(3), 153-171.
Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications. Prentice Hall.
Rakovec-Felser, Z. (2015). THE SENSETIVENESS AND FULFILLMENT OF Psychological NEEDS: Medical, Health Care and Students. Collegium antropologicum, 39(3), 541-550.
Reeve, J. (2012). A self-determination theory perspective on student engagement. In Handbook of research on student engagement (pp. 149-172). Springer, Boston, MA.
Reeve, J. (2012). A self-determination theory perspective on student engagement. In Handbook of research on student engagement (pp. 149-172). Springer, Boston, MA.
Ryan, A.M., & Pintrich, P. R. (1997). The Role of Motivation and Attitudesin Adolescents Help- seeking in Math Class. Journal of EducationalPsychology, 89, 329-347.
Ryan,A.M., & Shin, H. (2011). Help seeking tendencies during early adolescence an examination of motivational correlates and consequences for achievement. Learning and instruction, 21(2), 247-256
Schaufeli, W.B. & Bakker .A. B. (2006). The Measurement of Work Engagement with a Short Questionnaire A cross-national study. Educational and Psychology Measurement, 66: 701-71.
Seligman, M. E. (2011). Flourish: a visionary new understanding of happiness and well being. Policy, 27(3), 60-1.
Shimizu, M., Niiya, Y., & Shigemasu, E. (2016). Achievement goals and improvement following failure: Moderating roles of self-compassion and contingency of self-worth. Self and Identity, 15(1), 107-115.
Smit, K., de Brabander, C. J., Boekaerts, M., & Martens, R. L. (2017). The self-regulation of motivation: Motivational strategies as mediator between motivational beliefs and engagement for learning. International Journal of Educational Research, 82, 124-134.
Steiger, J. H. Understanding the limitations of global fit assessment in structural equation modeling. Personality and Individual differences. 2007; 42(5), 893-898.
Strohmeier, D., Gradinger, P., & Wagner, P. (2017). Intercultural Competence Development Among University Students From a Self-Regulated Learning Perspective. Zeitschrift für Psychologie.
Van Damme, J., Maes, L., Clays, E., Rosiers, J. F., Van Hal, G., & Hublet, A. (2013). Social motives for drinking in students should not be neglected in efforts to decrease problematic drinking. Health education research.; 28(4), 640-650.
Villavicencio, F. T. (2011). Influence of self-efficacy and help-seeking on task value and academic achievement. Philippine Journal of psychology, 44(2).
Van Zyl, L. E., & Rothmann, S. (2012). Flourishing of students in a tertiary education institution in South Africa. Journal of Psychology in Africa, 22(4), 593-599.Wagner, L. K., Schindler, S., & Reinhard, M.-A. (2017). The Positive Facet of Self-compassionPredicts Self-reported Use of and Attitudes toward Desirable Difficulties in Learning. Frontiersin psychology, 8, 1-5.
Wehmeyer, M. L. (2014). Selfdetermination: A family affair. Family Relations, 63(1), 178-184.
Worthley, J. P., Hostetler, A. J., & Frye, A. A. (2017). Motivated to seek help: Masculine norms and self-regulated motivation in self-help groups. Psychology of Men & Masculinity, 18(1), 20.
دوره 17، شماره 66
آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
مرداد 1401
صفحه 315-334
  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1401