دوره و شماره: دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1403 (با تمرکز بر اجرای برنامه درسی) 
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی دیجیتال معلمان: یک مرور نظام‌مند

صفحه 121-146

10.22034/jcs.2024.188644

شیوا صالحی؛ مرضیه دهقانی؛ اسماعیل عظیمی یانچشمه؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ فاطمه نارنجی ثانی