تأثیر برنامه درسی تربیت بدنی با رویکرد تلفیقی بر تسهیل یادگیری دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 دانشیار دانشگاه فرهنگیان، عضو گروه اموزشی علوم تربیتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیر برنامه درسی تربیت بدنی با رویکرد تلفیقی بر تسهیل یادگیری دانش‌آموزان بود. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر با روش نمونه گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند، جهت جمع­آوری داده‌ها از پرسشنامه­ یادگیری مک درموت (1999) استفاده شد. یافته­های این پژوهش نشان داد که برنامه درسی تربیت بدنی با رویکرد تلفیقی بر تسهیل یادگیری دانش‌آموزان تأثیر معناداری دارد (05/0 p<). براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که با برنامه درسی تربیت بدنی با رویکرد تلفیقی می‌توان میزان یادگیری دانش‌آموزان را افزایش داد و پیشنهاد می‌شود با برگزاری نشست تخصصی با عنوان آموزش برنامه درسی تربیت بدنی با رویکرد تلفیقی برای معلمان، یادگیری دانش‌آموزان را بهبود بخشید.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Physical Education Lesson and Its Integration in Facilitating the Learning of Elementary Lessons

نویسندگان [English]

  • roya alaei 1
  • mohamadreza shahabadi 2
  • hossein gasimpour moghadam 3
1 principal of azad universitys visiting professor
2
3 educational departmen of farhangian university
چکیده [English]

 The purpose of this research was to investigate the effect of physical education curriculum with an integrated approach on facilitating students' learning. The method of this research was descriptive-survey. The studied population in this research included all students of the second year of elementary school in Tehran. The sample size was selected using Cochran's formula, 300 people were selected by multi-stage sampling method, McDermott's (1999) learning questionnaire was used to collect data. The results of this research showed that the physical education curriculum with an integrated approach has a significant effect on facilitating students' learning (p<0.05). Based on the findings of the research, it can be concluded that the physical education curriculum with an integrated approach can increase the amount of students' learning; therefore, by integrating the physical education curriculum in the second level of elementary school, it is possible to facilitate the students' learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • curriculum
  • physical education
  • integrated approach
دوره 19، شماره 72
با تمرکز بر اجرای برنامه درسی
اردیبهشت 1403
صفحه 251-266
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1402