تأثیر روش آموزش کوانتومی بر خودکارآمدی، مهارت ارتباطی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 گروه علوم تربیتی دانشکاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر روش آموزش کوانتومی بر خودکارآمدی، مهارت ارتباطی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه دوم است. روش پژوهش شبه آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمام دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه دوم شهر نورآباد- لرستان (1650 دانش‌آموز) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی 30 نفر (15 نفر گروه کنترل و 15 نفر گروه آزمایش) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982)؛ پرسشنامه مهارت ارتباطی کوئیندام (2004)؛ پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) بود که پایایی آن‌ها با روش آلفای کرونبـاخ به ترتیب با 83/0؛ 89/0 و 82/0 تأییـد شـد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. برنامه آموزشی، پروتکل روش آموزش کوانتومی شامل یک برنامه 12 جلسه‌ای بود. نتایج نشان داد که به‌کارگیری پروتکل روش آموزش کوانتومی موجب افزایش خودکارآمدی؛ بهبود مهارت ارتباطی و افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان شده است. این یافته‌ها پیامدهای مهمی برای محیط‌های آموزشی دارند؛ ما می‌توانیم با ادغام آموزش کوانتومی در برنامه درسی به بهبود فرآیند یادگیری، رفتارهای آموزشی و شخصیت دانش‌آموزان کمک نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Quantum Training Method on Students' Self-Efficacy, Communication Skills and Academic Achievement Motivation

نویسندگان [English]

  • davod mirzai 1
  • Mohammad Reza Yousefzadeh 2
  • Nabi Nazari 1
1 Lorestan University
2 Department of education,faculty of humanities,Bu-Ali-sina university
چکیده [English]

The present study aimed to investigate The effect of quantum training method on self-efficacy, communication skills and academic achievement motivation among male first-grade students of senior high school. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest and control group. The statistical population included all first-grade male senior high school students in Nurabad-Lorestan (1650 students), a total of 30 students were selected through simple sampling method and randomly divided into experimental group (15 students) and control group (15 students). The data were collected using Sherer's et al General Self-efficacy Scale (1982); Queendom's Communication Skills Questionnaire (2004) and Hermans's achievement Motivation Questionnaire (1970). The reliability coefficients confirmed by Cronbach's alpha method were 0.83, 0.89 and 0.82, respectively. The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and ANCOVA. Quantum Learning Protocol training program consisted of a 12-session program. The results showed that using the Quantum training method is effective in increasing self-efficacy and academic achievement motivation and also improving communication skills among students. These findings have important implications for educational settings, and could help improve the learning process, educational behaviors,and personality of students by integrating quantum education into the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum training
  • Self-Efficacy
  • Communication Skills
  • academic achievement Motivation
ابراهیم پور دلاور، حسینعلی؛ خالق خواه علی؛ زاهد بابلان، عادل (1398) بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های ارتباطی بر سبک‌های مدیریت تعارض معلمان مقطع دبیرستان شهرستان بابل، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20(2)78-89.
احمدیان، مینا؛ ملکی، حسن؛ اسکندری، حسین؛ موسی پور، نعمت اله؛ صادقی، علیرضا (1400) طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی آموزش مهارت‌های ارتباط بین‌فردی و اجتماعی در دوره دوم ابتدایی، مطالعات برنامه درسی،16(62):47-81.
دادگران ، نفیسه السادات؛ خلخالی، علی (1394) تأثیر کاربرد روش یادگیری کوانتومی بر یادگیری‌های درسی دانشجویان، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(1):29-36.
طاهری زاده، سمانه؛ ناطقی، فائزه؛ فقیهی، علیرضا (1396) بررسی تأثیر الگوهای یاددهی-یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس علوم تجربی به شیوه فراتحلیل، مطالعات برنامه درسی، 12(47):95-124.
فریبرز، محمدهادی (1396) بررسی و تحلیل یادگیری کوانتومی در بهینه‌سازی آموزش منابع انسانی، آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(12): 29-52.
Abidin, M. Z. (2018). Islamic Education Based on Quantum Learning: Conceptual and Methodological Perspective. MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN, 22(2), 159-172. http://dx.doi.org/10.29300/madania.v22i2.1264
Afacan, Ö. & Gürel, İ. (2019). The Effect of Quantum Learning Model on Science Teacher Candidates’ Self-Efficacy and Communication Skills. Journal of Education and Training Studies, 7(4), 86-95. https://doi.org/10.11114/jets.v7i4.4026
Akbar, M. S., & Pramukantoro, J. A. (2014). Pengaruh Model Quantum Teaching Terhadap Motivasi Siswa pada Standar Kompetensi Dasar-Dasar Elektronika di SMK Nu Sunan Drajat Paciran Lamongan. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 3(1),105-110.
Arini, I., Salmanu, S., & Sangur, K. (2017 November). The Effect of Learning Model Quantum Learning to Improve the Learning Outcomes of Cognitive and Metacognitive Ability of Virus Concepts in the Students of Class XMIA1 State Senior High School 10 Ambon. In Proceeding International Seminar on Education. Pattimura University.
Bakhtiarvand, F., Ahmadian, S., Delrooz, K., & Farahani, H. A. (2011). The moderating effect of achievement motivation on relationship of learning approaches and academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 486-488. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.093
Bandura, A. (2012). On the Functional Properties of Perceived Sel Efficacy Revisited. J Manage,38(1). 44-49. https://doi.org/10.1177/0149206311410606
Barrash, J. (2012). Quantum Leadership in an Evolutionary New Paradigm. Presented at the 20th annual Association on Employee Practices and Principles conference, Vancouver, BC; October 3-5, Canada.
Chapman, D.W., Weidman, J., Cohen, M. & Mercer, M. (2005). The search for quality: A five country study of national strategies to improve educational quality in Central Asia. International. Journal of Educational Development, 25(5), 514–530. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.02.003
Chen, L. A. (2007). Job satisfaction among information system (IS) personnel. Computer in Human Behavior, 24(1), 105-118. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.01.012
Cubaka, V. K., Schriver, M., Vedsted, P., Makoul, G., & Kallestrup, P. (2018). Measuring patient-provider communication skills in Rwanda: Selection, adaptation and assessment of psychometric properties of the Communication Assessment Tool. Patient education and counseling, 101(9), 1601-1610. https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.04.010
Demir, S. (2006). The effect of Quantum learning model on the students' success at secondary education (an experimental study in Gaziantep) [Kuantum öğrenme modelinin ortaöğretim düzeyinde öğrenci başarısına etkisi (Gaziantep örneği) in Turkish], Unpublished doctoral dissertation. Gaziantep University Social Sciences Institute, Gaziantep.
Demirel, Ö. (2012). Curriculum development in education from theory to practice. Ankara: Pegem A. Publication.
DePorter, B., Reardon, M., & Singer-Nourie, S. (2004). Quantum Teaching: Orchestrating Student Success (Quantum Teaching: Mempraktikkan Quan-tum Learning di Ruang-ruang Kelas). Bandung: Kaifa-Mizan Pustaka.
Dom´enech-Betoret, F., Abellan-Rosell ´ o, ´ L., & Gomez-Artiga, ´ A. (2017). Self-efficacy, satisfaction, and academic achievement: The mediator role of students’ expectancy-value beliefs. Frontiers in Psychology, 8, 1193
Fletz,MI. Short, H &Salivan, P. (2017). Social support, self-efficacy and gender as predictors of reported stress among inpatient caregivers. The Social Science Journal, 54(2), 115-119. http://psychologicalscience.ir/article-1-570-en.html
Hellriegel, D. Jackson, S،E. Slocum, J.W. (2007). Management . 11th Edition, South Western College publishing. Mason, Ohio: South-Western; London: Thomson Learning.
Karamustafaoğlu, O. (2018). ‘Are Mass and Weight the Same?’Activity Developed based on Quantum Learning Model and Teachers’ Opinions. International Journal on Lifelong Education and Leadership, 4(1), 36-40. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijlel/issue/39629/468951
Kristiani, S., & Saragih, A. (2012). THE EFFECT OF QUANTUM LEARNING ON THE STUDENTS’ACHIEVEMENT IN WRITING ARGUMENTATION. GENRE Journal of Applied Linguistics of FBS Unimed, 1(1),1-20.
Lee, Y. S., & Jonson-Reid, M. (2016). The role of self-efficacy in reading achievement of young children in urban schools. Child and Adolescent Social Work Journal, 33 (1), 79–89. https://doi.org/10.1007/s10560-015-0404-6
Levi, U., Einav, M., Ziv, O., Raskind, I., & Margalit, M. (2014). Academic expectations and actual achievements: The roles of hope and effort. European Journal of Psychology of Education, 29(3), 367–386. ttps://doi.org/10.1007/s10212-013-0203-4
Meriläinen, M., & Kuittinen, M. (2014). The relation between Finnish university students’ perceived level of study-related burnout, perceptions of the teaching–learning environment and perceived achievement motivation. Pastoral Care in Education, 32(3), 186-196. tps://doi.org/10.1080/02643944.2014.893009
Moghadam, M. T., Abbasi, E., & Khoshnodifar, Z. (2020). Students' academic burnout in Iranian agricultural higher education system: the mediating role of achievement motivation. Heliyon, 6(9),1-9. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04960
Ozkan, H., Dalli, M., Bingol, E., Metin, S. C., & Yarali, D. (2014). Examining the relationship between the communication skills and self-efficacy levels of physical education teacher candidates. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 440-445.‏ https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.228
Rachmawati, R. (2012). The Implementaton Quantum Teaching Method of Graduate Through Up-Grade Hard Skill and Soft Skill:(Case study on Management Accounting Class). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 57(1), 477-485. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1214
Rumapea, G., Syahputra, E., & Surya, E. (2017). Application of Quantum Teaching Learning Model to Improve Student Learning Outcomes. International Journal of Novel Research in Education and Learning, 4(2), 118-130. : www.noveltyjournals.com
Selman, V.; Selman, R. C. & Selman, J. (2003). Quantum Learning: Learn Without Learning. International Business & Economics Research Journal, 2(4), 37-50 https://doi.org/10.19030/iber.v2i4.3787
Shelton, C. & Darling, J. R. (2001). The Quantum Skills Model in Management: a new Paradigm to Enhance Effective Leadership. Leadership and Organization Development Journal, 22(6), 264-273. https://doi.org/10.1108/01437730110403196
Sibarani, B. E. (2021). Analysis of the Effect of the Implementation of the Quantum Teaching Method on Accounting Learning in Class XI IPS SMA N 1 Laguboti. Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT), 3(1), 1-12.‏ https://doi.org/10.34306/att.v3i1.129
Strobel, M., Tumasjan, A., & Spörrle, M. (2011). Be yourself, believe in yourself, and be happy: Self‐efficacy as a mediator between personality factors and subjective well‐being. Scandinavian Journal of psychology, 52(1), 43-48. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2010.00826.x
Sujatmika, S., Hasanah, D., & Hakim, L. L. (2018, April). Effect of quantum learning model in improving creativity and memory. In Journal of Physics: Conference Series . 1006) 1( 012-036. 10.1088/1742-6596/1006/1/012036
Suryani, N. (2013). Improvement of students’ history learning competence through quantum learning model at senior high school in Karanganyar Regency, Solo, Central Java Province, Indonesia. Journal of Education and Practice, 4(14), 55-63.
Travaline, J. M., Ruchinskas, R., & D'Alonzo Jr, G. E. (2005). Patient-physician communication: why and how. Journal of the American Osteopathic Association, 105(1), 13. https://doi.org/10.7556/jaoa.2005.105.1.13
Vella, J. (2002). Quantum Learning: Teaching as Dialogue. Journal of New Directions for Adult and Continuing Education. 93, 73-84
Wena, M. (2009). Strategi pembelajaran inovatif kontemporer suatu tinjauan konseptual operasional. bumi aksara.
دوره 19، شماره 72
با تمرکز بر اجرای برنامه درسی
اردیبهشت 1403
صفحه 147-170
  • تاریخ دریافت: 26 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1402