واکاوی تجارب مربیان بهداشت از آموزش جنسی در مدارس (مطالعه موردی: مدارس پسرانه متوسطه اول شهراصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف واکاوی تجارب مربیان بهداشت از آموزش جنسی در مدارس، با استفاده از رویکرد کیفی پژوهش و روش نظریه داده­بنیاد (رویکرد سیستماتیک) به انجام رسیده است. مشارکت­کنندگان تعداد سی نفر از مربیان بهداشت مدارس متوسطه اول شهر اصفهان بوده­اند. شیوه نمونه­گیری هدفمند – نظری و تکنیک گردآوری داده­ها مصاحبه عمیق نیمه­ساختاریافته بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از سه شیوه کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گردید.  یافته­های پژوهش بیانگر این است که تجارب مربیان از آموزش جنسی در مدارس پیرامون تعدادی مقوله اصلی و در قالب اجزای مدل پارادایمی شامل شرایط علی (زیست‌بوم خانوادگی، زیست‌بوم اجتماعی و زیست‌بوم آموزشی)، شرایط مداخله­گر (مجازی‌شدن فهم جنسی و محدودیت‌های گفتمانی)، شرایط زمینه­ای (واقعیت‌گریزی آموزشی و تغییرپذیری منابع)، راهبردها (بازسازی نظام خانوادگی، بازسازی نظام آموزشی، تعامل‌گرایی نهادی و هم‌راستایی فرهنگی) و پیامدها (پیامدهای فردی و اجتماعی) و یک مقوله هسته یا مرکزی تحت عنوان «آموزش جنسی فراگیر» صورت­بندی شده­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Health Educators' Experiences of Sex Education in Schools Case Study: Lower Secondary Boys' Schools in Isfahan

نویسندگان [English]

 • Amirhossein Janatian 1
 • Farzaneh Vasefian 2
 • Badri Shahtalebi 3
1 Department of Educational Sciences, Meymeh Branch, Islamic Azad University, Meymeh, Iran
2 Department of Educational Sciences, Meymeh Branch, Islamic Azad University, Meymeh, Iran (editor-in-chief)
3 Department of Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to analyze the experiences of health educators from sex education in schools, using a qualitative research approach and data-based theory method (systematic approach). The participants were 30 health educators from the lower secondary schools in Isfahan, Iran. The purposeful-theoretical sampling method and data collection technique was semi-structured in-depth interview. Data analysis was done using three open, central and selective coding methods. The findings of the research showed that the teachers' experiences of sex education in schools around many main categories and the form of components of the paradigm model, including causal conditions (family ecosystem, social ecosystem and educational ecosystem), intervening conditions (virtualization of sexual understanding and discourse limitations), background conditions (educational unreality and variability of resources), strategies (reconstruction of the family system, reconstruction of the educational system, institutional interactionism and cultural alignment) and consequences (individual and social consequences) and a core or core category under the title of inclusive sex education are tied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sex education
 • curriculum
 • lower secondary schools
 • health educators
 • Isfahan
استراوس، انسلم و کوربین، جولیت. (1391). مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه­ای. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نی
حاجی­پور، حامد؛ برخورداری، رمضان و کشاورز، سوسن. (1397). تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی در نظام آموزش‌وپرورش ایران (وضعیت موجود) مبتنی بر اسناد مکتوب. پژوهش­نامه مبانی تعلیم و تربیت، 8 (1)، 159-136
رزاقی، رضا. (1395). ارزیابی سلامت جنسی نوجوانان تحت مراقبت شبانه‌روزی و اثربخشی برنامه جامع آموزش جنسی (تربیت جنسی) بر ارتقاء دانش، نگرش و خودپنداره جنسی، رساله دکتری تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. 
سبحانی‌نژاد، مهدی؛ همایی، رضا و علیین، حمید. (1386). بررسی تحلیل سبک تربیت جنسی خانواده‌های شهر تهران. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 21(6)، 48-27.
شیربیگی، مریم؛ اسماعیلی، زهره؛ سعیدی­پور، بهمن و سرمدی، محمدرضا. (1400). ارائه الگوی تربیت جنسی در ایران بر مبنای برنامه جامع آموزشی جنسی (CSE). فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی، 17 (3): 208-177
صمدی، پروین؛ قلاوند، زهره. (1401). سنتزپژوهشی عناصر برنامه درسی تربیت جنسی در دوره آموزش عمومی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 2 (150)، 26-7
عزیززاده فروزی، منصوره؛ محمدعلیزاده، سکینه؛ پورابولی، بتول و نظری، طاهره. (1380). بررسی نظرات معلمان شهر کرمان در مورد نکات مورد لزوم در آموزش جنسی به نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد، 9 (4)، 97-91
کرسول، جان دبلیو و پلانو کلارک، ویکی ال. (1390). روش­های پژوهش ترکیبی (ترجمه علیرضا کیامنش و جاوید سرایی). تهران: نشر آییژ
Corbin, J. & Strauss, A. (2015). Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures Developing Grounded Theory, Thousand Oaks, CA: Sage
Creswell, J. W. (2009). Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Thousand Oaks, CA: Sage. 
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Research. Theory into Practice, 39(3), 124 -130.
Creswell, J.W. (2012). Educational Reserach: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, Boston: Pearson
Gilliam, M., Jagoda, P., Heathcock, S., Orzalli, S., Saper, C., Dudley, J., & Wilson, C. (2016). LifeChanger: A pilot study of a game-based curriculum for sexuality education, Journal of pediatric and adolescent gynecology, 29(2), 148-153.
Keogh, S. C., Stillman, M., Awusabo-Asare, K., Sidze, E., Monzón, A. S., Motta, A.
and Leong, E. (2018). Challenges to implementing national comprehensive
sexuality education curricula in low- and middle-income countries: Case studies
of Ghana, Kenya, Peru and Guatemala, PLoS One, 20(2), 119-137
Madandar Arani, Ph.D. A. (2015). Comparative Studies in Education: Application of
New Research Methods. QJFR, 12 (2) ,69-89
دوره 19، شماره 72
با تمرکز بر اجرای برنامه درسی
اردیبهشت 1403
صفحه 194-220
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1402