تبیین ارتباط سواد دیداری با گسترش دامنه‏ی واژگان در دانش آموزان اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان‏شناسی و زبان‏های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه زبان‏شناسی و زبان‏های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر تصویر بر پیشرفت نوآموزان در گسترش واژگان در مدارس غیرانتفاعی شهر کرمان در چارچوب نظریه‏ رمزگذاری دوگانه پاویو (1986) است و با روش‏های آماری توصیفی تک‏متغیره، پیشرفت نوآموزان در گسترش واژگان مقایسه می‏شود. دو مدرسه با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب و سپس شصت آزمودنی انتخابی پیش‏آزمون و پس‏آزمون واژگان می‏دهند. پس از انتخاب دو کتاب داستان و مطالعه برای سه گروه در شرایط مختلف و انجام آزمون، داده‏های به‏دست‏آمده نشان می‏دهد گسترش واژگان در گروه اول (دیدن تصویر و تأکید بر آن) نسبت به گروه دوم (دیدن تصویر در زمان روایت) و سوم (گروه کنترل (ندیدن تصویر)) در مدرسه‏ «الف» 03/4 با سطح معناداری 002/0 و در مدرسه‏ «ب» 52/2 با سطح معناداری 02/0 بالاتر بوده و دیدن تصویرو تأکید بر آن اثربخشی قابل‏توجهی در گسترش واژگان نوآموزان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Visual Literacy on Vocabulary Development of First-Grade Students

نویسندگان [English]

  • Elmira Veazi Zadeh 1
  • Maryam Ghiasian 2
  • Belghis Rovshan 1
1 Department of Linguistics and Foreign Languages, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
2 Department of Linguistics and Foreign Languages, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
چکیده [English]

This article examined the effect of picture on the vocabulary developement in the first-grade elementary students in the non-profit schools in Kerman.Within the framework of Pavio's dual coding theory (1986) and the descriptive statistics methods, their vocabulary developement was compared. Two schools were selected by cluster sampling and then sixty selected students were given a vocabulary pre test and post test. After choosing two story books and reading them for three groups in different conditions and giving test, the results showed that the vocabulary developement in the first group (seeing picture with emphasizing on it) compared to the second group (seeing picture during narration) and the third group (control group (not seeing picture)) in school A (4/03) with the significant level (0.002) and in school B (2.52) with the significant level (0.02) is higher and seeing the pictures with emphasising has significant effectiveness in expanding the vocabulary of new students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocabulary Development. Visual Literacy
  • Picture
  • Information Visualization. First Grade
احدیان، محمد (1384). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
ایتوربه، آنتونیو. (1396). پرونده‏های کارآگاه سیتو و دستیارش چین‏می‏ادو، دردسر در کارخانه‏ی چترسازی. ترجمه اسکندری، رضا (1396). تهران: نشر هوپا، چاپ بیست‏وسوم.
الیوت، ربکا. (1396). دفترچه خاطرات جغد۶، خفاش نازنازی‏ام گمشده. ترجمه سیدعلی‏اکبر، سید نوید(1396). تهران: نشر هوپا، چاپ اول.
حسن‏پور، محسن و  غفاری‏نژاد، سمانه (1395).بررسی میزان تأثیر تصویرسازی کتاب‏های دبستان کودکان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر در یادگیری. دومین کنفرانس بین‏المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، 24 اسفند، استانبول، ترکیه.
درودی، فریبرز. (1388). کاربرد فنون و روش‏های مصورسازی اطلاعات و تأثیر سواد دیداری در فعالیت‏های آموزشی. فصل‏نامه نوآوری‏های آموزشی، شماره‏ی ۳۰، سال هشتم، تهران.
محدث اردبیلی، ابوالفضل؛ جوادیان نیک، سمیه، نجارزاده‏طرقبه، الهام و خادمی، مهرنوش (1396). تأثیر تصویر سازی ذهنی بر کیفیت یادگیری دانشجویان. نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش‏های نوین در روانشناختی، 19 و 20 اردیبهشت، دانشگاه گیلان،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
هوشیارامیری، مهری، نوروزی، داریوش و زارعی زوارکی، اسماعیل (1394). تأثیر استفاده از تصاویر آموزشی در حین تدریس بر رشد هوش فضایی دانش‏آموزان. دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های نوین در علوم انسانی، ۲۲ خرداد، تهران.
Aisami, Riad S. (2015). Learning Styles and Visual Literacy for Learning and Performance. Social and Behavorial Science (176), 538-545.
Arizpe, E. & Styles, M. (2003). Children reading pictures: Interpreting visual texts. London: RoutledgeFalmer.
Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (2003). Qualitative research for education: An Introduction to Theory and Methods. (4th. ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Browne, A. (1989). The tunnel. London: Julia MacRae Books.
Browne, A. (1994). Zoo. London: Julia MacRae Books.
Caldecott terms and criteria: Randolph Caldecott medal. (1987). American Library Association. Retrieved 5/22/06, from: www.ala.org/ala/alsc/awardsscholarships/literaryawds/caldecottmedal/caldecottterms
Denis, M. (1982). Imaging While Reading Text: A Study of Individual Differences. Memory & Cognition, 10, 540-545.
Eddy, J. K., & Glass, A. L. (1981). Reading and Listening to High and Low Imagery Sentences. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 20, 333-345.
Galda, L. & Cullinan, B.E. (2006). Literature and the Child. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning.
Giverny book award. (2006). Retrieved 6/5/06, from: www.15degreelab.com/award.html
Haring, M.J & Fry, M.A. (1979). Effect of pictures on children’s comprehension of written text. Educational Communication and Technology, 27 (1), 185-190.
Hinkle, D.E., Wiersma, W., & Jurs, S.G. (2003). Applied Statistics for the Behavioral Sciences, (5th Ed.). Boston: Houghton Mifflin.
Hodges, C. L. (1994). The Role of Visual Mental Imagery in the Speed-accuracy Tradeoff: A Preliminary Investigation. Journal of Educational Technology Systems (23), 53-61.
Kiefer, B. (1993). Children’s Responses to Picture Books: A Developmental Perspective. In K.A. Holland, R.A.
Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. New York: Routledge.
Moss, B. (1995). Using Children’s Nonfiction Trade Books as read-alouds. Language Arts, 72.
Nichols, J.D. (2002). The Effect of Cooperative Learning on Student Achievement and Motivation in a High School Geometry Class. Contemporary Educational Psychology, V.21, pp.467-476.
Paivio, A. (1971). Imagery and Verbal Processes. New York: Holt, Rinehart, and Winston. (Reprinted 1979, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates).
Paivio, A. (1986). Mental Representations: A Dual Coding Approach. New York; Oxford University Press.
Paivio, A. (1991). Dual Coding Theory: Retrospect and Current Status. Canadian Journal of Psychology, 45, 255-287.
Sadoski, M. (1983). An Exploratory Study of the Relationships between Reported Imagery and the Comprehension and Recall of a Story. Reading Research Quarterly, 19 (1), 110-123.
Sadoski, M. (1985). The Natural Use of Imagery in Story Comprehension and Recall: Replication and Extension. Reading Research Quarterly, 10 (5), 658-667.
Schallert. D.L. (1980). The Role of Illustrations in Reading Comprehension. In Comprehension: Perspectives from Cognitive Psychology, Linguistics, Artificial Intelligence, and Education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Sedig, Kamran, Rowhani, Sonja, Morey, Jim, & Liang, Hai-Ning(2003). Application of Information Visualization Techniques to the Design of a Mathematical Mindtool: a Usability Study Information Visualization. Houndmills, 2(3),  142- 159, Available: http://proquest.umi.com/ [Accessed: 30, May. 2005].
Sibert medal terms and criteria. (2000). American Library Association. Retrieved 5/22/06, from:www.ala.org/ala/alsc/awardsscholarships/literaryawds/sibertmedal/sibertterms/sibert.
Walsh, M. (2003). ‘Reading’ pictures: what do they reveal? Young children’s reading of visual texts. Reading Literacy and Language, 123-130.
دوره 19، شماره 72
با تمرکز بر اجرای برنامه درسی
اردیبهشت 1403
صفحه 171-194
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 06 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1402