آسیب شناسی و مدل سازی مشکلات تدریس معلمین زبان انگلیسی مدارس دوره‌ی متوسطه اول و دوم در شهرستان جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، فارس، ایران

چکیده

هدف از مقاله حاضر، آسیب‌شناسی و مدلسازی مشکلات تدریس معلمین زبان انگلیسی مدارس دوره متوسطه در شهرستان جهرم بود. به این منظور برای 35 نفر از معلمین، یک دوره تربیت معلم ‏ (TTC) برگزار شد تا ضمن ارتقای کیفیت آموزش، معلمین بتوانند تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و در مورد معضلات و موانع موجود تبادل نظر کنند. همچنین، 10 کلاس درس زبان انگلیسی مورد مشاهده قرار گرفت و از معلمین این کلاس‌ها مصاحبه بعمل آمد. پس از جمع آوری و آنالیز داده‌ها، با استفاده از روش کیفی کدگذاری کوربین و استراوس (۲۰۰۸ )، مدلی از مشکلات تدریس زبان انگلیسی ارائه گردید.‏ در این مدل، مشکلات آموزش و یادگیری به دو گروه اصلی مشکلات فردی و محیطی تقسیم گردید. همچنین نمودار میله‌ای بسامد هر یک از انواع مشکلات نشان داد که معضلات مربوط به سطح دانش زبان‌آموزان و سیستم آموزشی بالاترین بسامد را به خود اختصاص دادند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology and Modeling of Teaching Problems of English Language Teachers in Junior and Senior Schools in Jahrom City

نویسندگان [English]

  • Marzieh Souzandehfar 1
  • Mohammad Sadegh Kenevisi 2
1 Department of English Translation Studies, Faculty of Literature and Humanities, Jahrom University, Jahrom, Iran
2 Department of English Translation Studies, Faculty of Literature and Humanities, Jahrom University, Jahrom, Fars, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to diagnose and model the teaching problems of English language teachers in junior and senior high schools in Jahrom city. For this purpose, a teacher training course (TTC) was held for 12 sessions for about 35 English language teachers, to improve the quality of English language education, and also provide them with opportunities to share their experiences regarding teaching and learning English and exchange opinions about problems of teaching this language. After completing the teacher training course, 10 English language classes were observed, and short interviews were conducted with the teachers. After collecting and analyzing the data, using the qualitative coding method of Corbin and Strauss (2008), a model of English language teaching problems was presented. In this model, the problems of teaching and learning English in Jahrom schools were divided into two main groups: individual problems (related to students and teachers) and environmental problems. Also, the bar graph of the frequency of teachers' reference to each type of problem showed that among individual problems, those related to students' knowledge level had the highest frequency. Also among environmental problems, the highest frequency belonged to the problems related to the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching problems
  • English language
  • junior and senior high schools
  • Jahrom city
خیرآبادی، ر.، و علوی مقدم س.ب. (1398). فرصت‌ها و چالش های فراروی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی ایران.‎ پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی. 9(1)، 53-70.
راستی، ع. و نوحی جدسی، ن. (1400). بررسی میزان (عدم) هم پوشانی محتوایی کتب تازه تالیف زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول و دوم با اصول سیاست‌گذاری آموزش زبان‌های خارجی در ایران. مطالعات برنامه درسی, 16(61), 150-129.
شهریاری، ر.، تقی‌پورظهیر، ع. ، شعبان نژادخاص، ر.، و صاحب الزمانی، م. (1401). شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظام آموزشی در مدارس غیردولتی با تأکید بر آموزش هزاره سوم.‎ فصلنامه علمی مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی. 60(60)، 147-178.
عباسی م.، احمدی، غ.، و لطفی، ا. (1388). مشکلات یاددهی و یادگیری درس زبان انگلیسی ‌دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه دبیران.‎ دانش و پژوهش در علوم تربیتی  برنامه ریزی درسی. 22. 141-156.
عسکری، م.، الهی‌منش، م.، و پریزاد، ر. (1398). مقایسه سیاست‏ گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, 30(9), 113-132.
عطایی, ‌م.، بابایی، ‌ع.، و موسوی، م. (1393). ارزشیابی صلاحیت حرفه‌ای مدرسان زبان انگلیسی سطح بزرگسال در بخش خصوصی آموزش زبان ایران. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی, 8(4), 81-104.
علوی مقدم, س. ب.، و افراسیابی، م. (1400). مقایسه میزان حضور مولفه‌‌های هویت ملی در کتاب‌‌های قدیم و جدید زبان انگلیسی نظام آموزش و پرورش رسمی ایران. مطالعات برنامه درسی, 16(60), 147-174.‎
مقصودی، م. (1399). آسیب‌شناسی کیفی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران. مطالعات آموزش و آموزشگاهی9(4), 215-240.‎
نصرتی، ‌ش.، خسروی، م.، و قادری، م. (1399). شناسایی دانش ضمنی معلمان زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه از روش‌های ارزشیابی عینی: یک مطالعه پدیدارنگاری. مطالعات برنامه درسی, 56(15), 119-140.‎
Abello-Contesse, C. (2006). Age in L2 acquisition and teaching. Bern, Switzerland: Peter Lang.
Carter, R. & Nunan, D. (2002). Teaching English to speakers of other languages. Cambridge university press.
 
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Davari, H., & Iranmehr, A. (2021). Culture as an Unsolved Problem in ELT Program in Post-Revolutionary Iran: A Comparative Survey of the Attitudes of Teachers at Schools and Language Institutes. Iranian Journal of Comparative Education4(1), 986-1009.
Griffiths, T. (2009). Social justice, equity, schools and the curriculum. Curriculum perspectives, 29(1), 76-82.
Johnstone, R. (2002). Addressing the age factor: some implications for language policy. Retrieved from Council of Europe: Retrieved: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Johns toneEN, 18 March, 2019.
Lenneberg, E. (1967). Biological foundations of language. New York: Wiley.
Rasti, A., & Nouhi, J. N. (2021). The Correspondence between Prospect and Vision Textbook Series in Terms of Content and Based on CLT Principles Delineated in the National Curriculum.
Scovel, T. (2000). Critical perspectives on the official English movement. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Tabatabaei, O., & Pourakbari, A. A. (2012). An Investigation into the Problems of Teaching and Learning English in the Isfahan Province High Schools, Iran. Journal of Language Teaching & Research3(1).
Widdowson, H. (2017). The cultural and creative use of English as a Lingua Franca. Lingue e Linguaggi, 21(9), 275-281.
دوره 19، شماره 72
با تمرکز بر اجرای برنامه درسی
اردیبهشت 1403
صفحه 1-32
  • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 12 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1402