دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، شهریور 1397، صفحه 1-212 (با تمرکز بر برنامه درسی دوره متوسطه) 
طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش سواد سیاسی در دوره متوسطه اول

صفحه 5-56

غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ محمدرضا احمدی طباطبایی؛ علیرضا امینی زرین


شماره‌های پیشین نشریه

با تمرکز بر تربیت معلم به مناسبت یکصدمین سال فعالیت آن
با تمرکز بر برنامه درسی دوره متوسطه
با تمرکز بر برنامه درسی دوره ابتدایی