دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، آذر 1397 (با تمرکز بر تربیت معلم به مناسبت یکصدمین سال فعالیت آن) 
طراحی الگوی برنامه درسی تربیت استاد تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه

صفحه 45-74

مریم قاسمی؛ نعمت اله موسی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ علی حسینی خواه


موفقیت برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی

صفحه 143-170

معصومه فتحی؛ اسماعیل سعیدی پور؛ صغری ابراهیمی قوام؛ علی دلاور


شماره‌های پیشین نشریه

با تمرکز بر تربیت معلم به مناسبت یکصدمین سال فعالیت آن
با تمرکز بر برنامه درسی دوره متوسطه
با تمرکز بر برنامه درسی دوره ابتدایی