طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رجائی ، دانشکده علوم انسانی، گروه برنامه ریزی درسی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه برنامه درسی

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران - ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر است. برای نیل به این مقصود از رویکرد پژوهش آمیخته و روش کیو استفاده شده است. برای جمع­آوری اطلاعات، با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و تا رسیدن به حد اشباع نظری، نمونه­ای به حجم 15 نفر از متخصصین دانشگاهی در رشته‌های هنر و برنامه درسی انتخاب شده و با ایشان مصاحبه نیمه­ساختار یافته کیفی انجام شد. در بخش دوم (کمی) از مشارکت 15 نفر از معلمان هنر باسابقه برای وزن­دهی و دسته­بندی صلاحیت­ها کمک گرفته شد. داده­های گردآوری شده با روش تحلیل کیو مورد تجزیه و تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. یافته­های این پژوهش، صلاحیت­های موردانتظار دانش­آموختگان دوره کارشناسی رشته آموزش هنر را در چهارسطح به­صورت یک نظام مارپیچی معرفی می‌کند و آنها را با نظام صلاحیت­های معلمی معرفی‌شده توسط کهلر (2006) و مهرمحمدی (1392) مقایسه می­کند. یافته­های این پژوهش علاو­ه ­براینکه می­تواند در مراحل مختلف برنامه‌ریزی درسی  مبتنی بر صلاحیت‌های معلمان هنر مورد استفاده قرار گیرد، چشم­اندازی جامع نسبت به آنچه که در طی دوره کارشناسی رشته آموزش هنر باید کسب شود، ارائه می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of the Expected Competencies Framework For art teachers (Elementary and secondary Grade) in Bachelor of Arts Education

نویسندگان [English]

 • aidin mehdizadeh tehrani 1
 • alireza assareh 2
 • mahmood mehrmohammadi 3
 • Mohammadreza imamjomeh 4
1 shahid rajaee university, humanities department
2 Associate Professor of humanities faculty
3 Educational Science Department, Human Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of humanities faculty. shahid rajaee university
چکیده [English]

The purpose of this study is to achieve the expected qualifications of graduate students in arts education. To reach this goal, mixed research approach was used. To collect information, using a targeted sampling method and reaching the theoretical saturation limit, a sample of 15 Professionals in the field of art and curriculum was selected and a qualitative semi-structured interview was conducted with them. In the second part (Quantitative), the participation of 15 experienced art teachers was assisted in weighting and categorizing the qualifications. Collected data was analyzed and coded by Q analysis method. The findings of this study indicate the expected qualifications of graduate students in the field of art education at four levels, in a spiral system, and compare these qualifications with the teacher qualification system introduced by Kohler (2006) and Mehrmohammadi (1392). The findings of this study, which can be used in various stages of curriculum development based on the expected competencies of art education graduates, also provide a comprehensive perspective on what should be achieved during the Bachelor of Arts education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Framework design
 • Conceptual Framework
 • Teacher competency
 • undergraduate degree
 • art education
 • art teacher training
تحویلیان، حسین. (1394). جایگاه هنر در سند تحول بنیادین،زمزمه شماره8، رسانه معلمان، نیمه دوم آذرماه، 159.
داﻧﺎیی ﻓﺮد، ﺣﺴﻦ، حسینی، سیدیعغوب و شیخ­ها، روزبه. (1392). روش‌شناسی کیو: شالوده نظری و چارچوب انجام پژوهش. تهران: انتشارات صفار، چاپ اول.
 رضایی، فرشته، سلیمان پورعمران، محبوبه.(1394). نگاهی به توسعه صلاحیت­های حرفه­ای در معلمان،کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی.
 شورت، ادموند سی ( 1387). روش­شناسی مطالعات برنامه درسی.ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران: انتشارات سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
علیجانی (1381)
  محمدی، مهدی، دهداری راد، طاهره. (1389) ارزیابی میزان شایستگی محوری برنامه درسی دوره کاردانی مکانیک خودرو، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 5(19) ، 64-43.
 ملکی، حسن.(1384). صلاحیت های حرفه ی معلمی ،تهران:انتشارات مدرسه .
مهرمحمدی، محمود (1392). برنامه درسی تربیت معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. ۱ (۱) ، ۵-۲۶.
  مهرمحمدی، محمود، کیان، مرجان. (1393)، برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران:انتشارات سمت.
نادری،عزت اله، سیف،نراقی،مریم. (1390). سنجش و اندازه­گیری و بنیادهای تحلیلی ابزارهای آن در علوم تربیتی و روانشناختی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
نیکنامی، مصطفی، کریمی، فریبا. (1396). صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 1(23)، 1-22.
یاسینی، علی، رضایی خواه، هدایت، تابان،محمد، رضا زین آبادی، حسن.(1395). شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی با کاربست روش کیو. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی.دوره 5، شماره یک.صص107-120
یمانی، نیکو، یوسفی، علیرضا، چنگیز،طاهره. (1385). ارائه یک مدل مشارکتی ارزشیابی استاد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 6 (2)، 123-115.
یوسفی افرشته، مجید، قاضی طباطبایی، محمود، غروی، محمدجواد، بازرگان، عباس، شکوهی یکتا، محسن. (1393) دستاوردهای یادگیری مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از نظر کارفرمایان: یک پژوهش کیفی، مجله تحقبقات کیفی در علوم سلامت، 3 (2)، 215-202.
Blaskova, M., Blasko, R., Matuska, E., & Rosak-Szyrocka, J. (2015). Development of Key Competences of University Teachers and Managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 187-196.
Darling- Hammond, L. et al. (2005). Does teacher preparation matter? Evidence about teacher certification. Teach for America and teacher effectiveness, education policy analysis archive,13 ( 42)
Dochy, P. & Nickmans, G. (2005). Competence-based education an assessment. Theory and practice of fexible learning. Utrecht: Lemma education: bridging the gap between knowledge acquisition and abilityto apply. Higher Education, 25(4), 425e438.
García-Alegría e (2012). Core competencies in InternalMedicine. European Journal of Internal Medicine, 23(4):338-341.
Gardner, H. (2006). The development and education of the mind. Chapter
Gillham, B. (2000). The Research Interview, London, Rautledge.
Hong, Jon-Chao & Jeou-Shyan Horng& Chan-Li Lin& Lih-Juan ChanLin (2008) Competency disparity between pre-service teacher education and in-service teaching requirements inTaiwan, International Journal of Educational Development,Vol.28, Issue1
Huntly, Helen (2008) "Teachers’Work: Beginning Teachers’ Conceptions O Competence", The Australian Educational Researcher,Vol.35, No.1
Koehler, M. J., Mishra, P. (2006). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49(3), 740-762.
Koenen, A. K., Dochy, F., & Berghmans, I. (2015). A phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. Teaching and Teacher Education, 50, 1-12.
Koster,Bob & Mieke, Brekelmans& Fred, Korthagen&Theo, Wubbels(2005) Quality requirements for teacher educators,Teaching and Teacher Education Vol .21, Issues 2
Kouwenhoven, W. (2009). Competence.based curriculum development in higher education: a globalised concept? journal of Technology, Education and Developmen; 22(3): 1-22
Koehler, M. J., & Mishra, P. (2013). What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education, 93(201) 13–19.
Malone, K., & Supri, S. (2012). A critical time for medical education: the perils of competence-based reform of the curriculum. Advances in Health Sciences Education, 17(2), 241e246.
Marsh, Colin J.(2009).Key Concepts for Understanding Curriculum.London: Taylor McKimm, J. (2010). Current trends in undergraduate medical education: program and curriculum design. Samoa Medical Journal; 1(2): 40-48.
Mulder, M. (2012). Competence-based education and training. The Journal of Agricultural Education and Extension, 18(3), 305-314.
Nijveldt, Mirjam, Mieke Brekelmans, Douwe Beijaard, Nico Verloop & Theo Wubbels. (2005). Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgement process, InternationalJournal of Educational Research, Vol 43, No 1-2, PP 89–102.
Schwab, J.(1970).The Practical: A Language for Curriculum, In Flinders & Thornton
Shulman, L.S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 4-14
Vila, L.E., Pérez, P.J., & Coll-Serrano, V. (2014).Innovation at The Workplace: Do Professional Competencies Matter? Journal of Business Research, 67 (5), pp 752-757.zhang.
Wilson J. (2008). Bridging the theory practice gap. Australian Nursing Journal; 16(4). 45.56
دوره 13، شماره 50 - شماره پیاپی 50
با تمرکز بر تربیت معلم به مناسبت یکصدمین سال فعالیت آن
آذر 1397
صفحه 109-142
 • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1396
 • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1397
 • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1397