تحلیل ساختاری مولفه‌های آموزش بالینی در تربیت و آماده سازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

هدف این مقاله، تحلیل ساختاری مؤلفه‌های آموزش بالینی در آموزش دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان است و بدین منظور، از روش توصیفی برای جمع‎آوری اطلاعات از جامعه آماری مدرسان دانشگاه فرهنگیان استفاده شد و از نمونه‌ای به تعداد 123 نفر با بکارگیری یک پرسشنامه‌ کسب اطلاع گردید. اعتبار ابعاد این مقیاس به روش ضریب آلفای کرونباخ (87/.) به دست آمد. برای تجزیه و تحللیل اطلاعات از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس (نسخه 24) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که نتایج مدل یابی معادله ساختاری ضمن تأیید برازش مدل نشان داد هر یازده مؤلفه مورد بررسی دارای تأثیر معناداری بر اجرای آموزش بالینی در تربیت و آماده‌سازی دانشجومعلمان هستند و از بین مؤلفه‌های تأثیرگذار، «ایجاد محیط آموزشی تعاملی» بیشترین تأثیر را بر اجرای آموزش بالینی دارد و سایر متغیرها در درجات بعدی اهمیت قرار می‎گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Structural Analysis of the Components of Clinical Education in Educating and Preparing Students at Teacher Education University

نویسندگان [English]

 • narges rastegari 1
 • Nematolah mosapour 2
 • Faezeh nateghi 3
2 Associate Professor at Tarbiat Modares University
3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Arak
چکیده [English]

The purpose of this paper is structural analysis of the components of clinical education in the teaching of students of the University of Farhangian University. For this purpose, a descriptive method was used to collect information from the statistical community of the teachers of Farhangian University. A sample of 123 people using a questionnaire for obtaining information It turned out The validity of the scale of this scale was obtained by Cronbach's alpha coefficient (0.87). Structural equation modeling was used to analyze the information using the software of Imus (version 24). The results of structural equation analysis showed that the results of structural equation modeling confirming the fit of the model showed that each of the eleven components had a significant effect on the implementation of clinical education in the education and preparation of students of science, and among the influential components, "Creating an interactive educational environment" It has the greatest impact on the implementation of clinical education, and other variables are important in the next stages. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical education
 • Clinical judgment
 • Diagnostic interventional intervention
 • Student
 • Clinical supervision
ارفعی، کتایون. (1391). اولویت‌های ارزشیابی آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی، نشریهپرستاری ایران، جلد ۲۵، شماره ۷۵.
طاهری، علیرضا. فرقانی، سعید. عطاپور، شهلا. حسن زاده، اکبر. (1390). عوامل مؤثر در آموزش بالینی از دیدگاه مدرسان و دانشجو یان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، جلد ۱۱ شماره ۹ صفحات ۱۱۳۱-۱۱۳۹
جزئی، نسرین. (1388). مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی، چاپ ششم.
مهرمحمدی، محمود (1388). «وارونگی» و تلفیق در طراحی برنامه‌های درسی آموزش عالی؛اندیشه‌های مکمل و مغفول. مقاله ارائه شده در نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دانشگاه تبریز.
موسی پور،نعمت الله و احمدی،آمنه. (1394). طراحی کلان (معماری) برنامه درسی تربیت معلم (برنامه درسی ملی تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران). دانشگاه فرهنگیان، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی.
ملائی نژاد ا. ذکاوتی ع. 1386. بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران؛ فصلنامه نوآوری‌های آموزشی؛ 16 (7)
مهر محمدی، محمود. (1392). برنامه درسی تربیت معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران، دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1392.
مهدی زاده اشرفی، علی و ایلکا، حسین علی. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروز کوه، فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره بیست.
Butler-Kisber) 2014) , Teacher Education: Learning From Experiences, Published in Canada in the fourth quarter of 2014
Barbara ,C. Buckner. (2011) , Learning About Teaching: Redesigning Teacher Preparationm: A Journal of the College of Education & Health Professions Columbus State University Volume 11, Number 1, Spring (2011)
Balyer, A. , & Özcan, K. (2014). Choosing Teaching Profession as a Career: Students' Reasons. International Education Studies, 7 (5) , 104-115
Benor DE, Leviyof . The development of students' perceptions of effective teaching: the ideal, best and poorest clinical teacher in nursing.
Burn. & Mutton,T. (2015) ,A review of ‘research-informed clinical practice’ in Initial Teacher Education.
Burn & Trevor (2015). A review of ‘research-informed clinical practice’ in Initial Teacher Education
Bukaliya, R. (2012). The potential benefits and challenges of internship programs in an ODL institution: a case for the Zimbabwe open university. International journal on new trends in education and their implications, 3 (1) ,118-133
Conroy, j. Hulme, M. & Ian Menter (2013) Developing a ‘clinical’model for teacher education, Journal of Education for Teaching, 39:5, 557-573, DOI: 10. 1080/01607476. 1013. 836339
 Charner, and Robin White. (2015). ,PARTNERING TO PREPARETOMORROW’S TEACHERS
Darling-Hammond, L, Hammerness, K. , Grossman, P. , Rust, F. , & Shulman, L. (2006). The design of teacher education programs.
Darling-Hammo nd& J. Bransford (2007.) , Preparing teacher for a changing world (pp. 390-441). San Francisco: Jossey-Bass
Darling-Hammond. (2010) , Professional development schools:Schools for a developing profession (pp. 103–119). New York, NY: Teachers College Press.
Darling-Hammond. (2014) , Strengthening Clinical Preparation: The Holy Grail of Teacher Education
Davies,L. , Anderson,M. , Deans,J. , Dinham,S. , Griffin,P. , Kameniar,B. , Page,J. , Reid,C. , Rickards ,F. , Tayler,C. &Tyler,D. (2013) ,Masterly preparation: embedding clinical practice in a graduate pre-service teacher education programme, Journal of Education for Teaching, 39:1, 93-106
Dewey, J. (1933). How we think: A restatement ofreflective thinking to the educative process. Boston: Heath
Dinham, s. (2011). Walking the walk: The need for school leaders to embrace teaching as a clinical practice profession
Dynarski & Joshua D. Angrist & Sarah R. Cohodes & Susan M. Dynarski & Parag A. Pathak & Christopher R. Walters, (2013.) "Stand and Deliver: Effects of Boston's Charter High Schools on College Preparation, Entry, and Choice," NBER Working Papers 19175, National Bureau of Economic Research, Inc.
Evans-Andris, Melissa; Kyle, Diane W. ; Larson, Ann E. ; Buecker, Harrie; Haselton, W. Blake ; Howell, Penny; Sheffield, Caroline; Sherretz, Christine; Weiland, Ingrid, clinical Preparation of Teachers in the Context of a University-Wide Community Engagement Emphasis,Peabody Journal of Education, v89 n4 p466-481 2014
Fullan, M. G. (1993). Why teachers must become change agents. Educational leadership, 50 (6) 1-13..
Gault, J. , Leach, E. , & Duey, M. (2010). Effects of business internships on job marketability: The employers’ perspective. Education & Training, 52 (1) , 76–88.
Grossman, Karen Hammerness & Morva McDonald (2009): Redefining
 teaching, reimagining teacher education, Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15:2, 273-289
Grossman, P. (2010) ,Learning to practice: The design of clinical experience in teacher preparation. Policy Brief, May 1010. American Association of Colleges for Teacher Education and National Education Association: Washington, DC
 Hollins, E. (2011) , Teacher preparation for quality teaching. Journal of Teacher Education, 61 (4) , 395–407.
Harris, Douglas N. , and Tim R. Sass. (2011). Teacher Training,Teacher Quality and Student Achievement. Journal of PublicEconomics, 95 (Aug.): 798–812.
Korthagen, F. A. J. (1993). Two modes of reflection. Teaching and TeacherEducation, 9 (3) , 317-326.
Kane, Thomas J. , Eric S. Taylor, John H. Tyler, and Amy L. Wooten. (2011). Identifying Effective Classroom Practices Using Student Achievement Data. Journal of Human Resources, 46 (3): 587-613
Kriewaldt & Dagmar Turnidge. (2013) , Conceptualising an Approach to Clinical Reasoning in The Education Profession. Australian Journal of Teacher Education. Vol 38, 6, June 1013 , 103
Kiggundu E. (2009) ,Teaching practice: a make or break phase for student teachers
Levine, A. (2006) , Educating school teachers. Washington, DC: The Education Schools Project.
Levine, A. (2013) , The new normal of teacher education. The Chronicle of Higher Education. Retrieved from http://chronicle. com/article/The-New-Normalof-Teacher/117430
Menter, I. and M. Hulme. (2012). “Teacher Education in Scotland – Riding out the Recession?”Educational Research (Special Issue: Teacher Education: The Impact of the Global Recession). 54 (2): 149–160.
Messo, M. S & Panehwar, I,Q. (2013). A Comparative Study of Teacher Education in Japan, Geramany and Pakistan: Discussion of Issue and Literature Review. Asian Journal of Business andManagement Sciences, 1 (12) , 121-13
Moore, L. (2013). Starting the Conversation: Using the Currere Process to Make the Teaching Internship Experience More Positive and Encourage Collaborative Reflection in Internship Site Schools. Simposio internacional. Barcelona, 21 – 22 de noviembre.
Nancy K. DeJarnette & Maria Sudeck. (2015) ,Supporting clinical practice candidates in learning community development, Teacher Development, 19:3, 311-317, DOI: 10. 1080/13664530. 1015. 1017000
National Council for the Accreditation of Teacher Education. (2010) , Transforming teacher education through clinicalpractice: A national strategy to prepare effective teachers. Report of the Blue Ribbon Panel on Clinical Preparationand Partnerships for Improved Student Learning. Washington, DC: Author
Nahas-Lopez, V. , (1998). Humour: a phenomenological study within the context of clinical education. Nurse Education Today, 18, 663 672.
Perry, C. M. , and B. M. Power (2013). Finding the truths in teacher preparation field experiences.
Teacher Education Quarterly, Spring: 125–36.
Richter, D. , Kunter, M. , Klusmann, U. , Lüdtke, O. , & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career. Teaching & Teacher education, 27 (1): 116-126.
Salerni, A. , Sposetti, P. , & Szpunar, G. (2014). Narrative Writing and University Internship Program. Procedia-Social and BehavioralSciences, 140, 133-137.
Sivakumaran & Glenda Holland & Leonard Clark& Katharina Heyning & William Wishart & Beverly Flowers-Gibson. (2011) , University-school partnerships for clinical experiences: design, implementation, assessment, and data collection. Journal of Case Studies in Education
Villegas, A. M. , & Irvine, J. J. (2010). Diversifying the teaching force: An examination of major arguments. The Urban Review, 42 (3) , 175-192.
Waddell,j. &-Vartuli,s. (2015) ,Moving from Traditional Teacher Education to a Field-Based Urban Teacher Education Program:One Program’s Story of Reform,University of Missouri, Kansas City
waters. c. (2014) , Aclinical practicum Experience to prepare teacher candidates for classroom literacy in struction karen
Zeichner, Z. (2010) , Rethinking the connections between campus courses and field experiences in college-and university-based teacher education. Journal of Teacher Education, 61 (1-1) , 89-99
Zeichner, K. , & Bier, M. (2013). The turn toward practice and clinical experiences in U. S. teacher education. Beitrage ZurLehrerbildung/Swiss Journal of Teacher Education, 30 (2) , 153-170. 
دوره 13، شماره 50 - شماره پیاپی 50
با تمرکز بر تربیت معلم به مناسبت یکصدمین سال فعالیت آن
آذر 1397
صفحه 171-200
 • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1397
 • تاریخ بازنگری: 04 تیر 1397
 • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1397