اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت زمان بر خودپنداره و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید مدنی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های مدیریت زمان بر خودپنداره و پایستگی تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطهبود.طرح پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه در شهر ایلخچی در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از این جامعه، تعداد 54 دانش‌آموز (26 نفر در گروه آزمایشی و 28 نفر در گروه گواه) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس از هر دو گروه پیش­آزمون به عمل آمد و بعد از اجرای پیش­آزمون، آموزش مهارت­های مدیریت زمان برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترلی آموزشی دریافت نکرد و سپس پس­آزمون به عمل آمد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های عملکرد خودپنداره یی­سن­چن (2004) و پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (2008) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت­های مدیریت زمان بر خودپنداره و مؤلفه­های خودپنداره عمومی، آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی و پایستگی تحصیلی دانش­آموزان تأثیر دارد. بنابراین با آموزش مهارت­های مدیریت زمان می­توان خودپنداره تحصیلی و پایستگی تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه را افزایش داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectsof Training Time Management Skills on Self-concept and Academic Buoyancy among High School Students

نویسنده [English]

  • jafar bahadorikhosroshahi
shahid madani
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the effects of training time management skills on the self-concept and academic buoyancy of high school students. To this aim, a quasi-experimental design was employed with a pretest-posttest including control group. The statistical population consisted of secondary school male students in Ilkhchi city in the academic year of 2016-2017. From this community, 54 students (26 in the experimental group and 28 in the control group) were selected by random cluster sampling. The pre-test was performed for both groups and after the pre-test, training of time management skills was performed for the experimental group while the control group did not receive any training. After the training the post-test was performed. To collect the data, academic self-concept Yesenchen (2004) scale and Academic Buoyancy scale Martin & Marsh (2008) were used. The data obtained through analysis of covariance was analyzed using SPSS software. The results showed that time management skills could affect the academic self-concept and academic buoyancy. Therefore, time management skills could improve academic self-concept and academic buoyancy of secondary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic buoyancy
  • academic self-concept
  • time management skills
 
­افشاری­زاده، سید احسان؛ کارشکی، حسین؛ ناصریان، حمید (1392). بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان دبستانی شهر تهران. روش­ها و مدل­های روان­شناختی،  3 (11)، 53-66.
امیدوار، هدایت؛ امیدوار، خسرو؛ امیدوار، عظیم (1392). تعیین اثر بخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. مجله روان­شناسی مدرسه، 2(3)، 6-22.
بابایی­نادینلویی، کریم (1391). اثربخشی آموزش مهارت­های مدیریت زمان بر اهمال­کاری، خودکارآمدی و مدیریت زمان تحصیلی. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشگاه محققی اردبیل.
تریسی، برایان (1389). مدیریت زمان. ترجمه ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی. تهران: انتشارات برقعی.
جناآبادی، حسین؛ ناستی زایی، ناصر، جلال زایی، سمیه (1395). تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان. آموزش پرستاری، ۵ (۱)، ۱۲-۲۲
درتاج، اکرم (1392) تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت زمان بر کاهش فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان روان­شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.
ربیعی، محمد (1394). پایستگی تحصیلی: نقش عوامل پایدار و ناپدیدار روان­شناختی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 5(2)، 37-56.
رشیدی، علی؛ امیری، محمد؛ مهرآورگیگلو، شهرام؛ نودهی، حسن (1394). بررسی رابطه بین ادراک از محیط کلاس با تاب آوری تحصیلی. مجله پژوهش­های آموزش و یادگیری، 22(7)، 189-198.
صبحی­قراملکی، ناصر؛ حاجلو، نادر؛ بابایی، کریم (1393). اثربخشی آموزش مهارت­های مذیریت زمان بر اهمال­کاری دانش­آموزان. روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 4(15)، 91-101.
صالحی، رضوان؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران؛ نیلفروشان، پریسا؛ عابدی، احمدی (1393). تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 4(1)، 19-48.
کریمی­قرطمانی، ملیحه (1391). بررسی رابطه پایستگی تحصیلی با ادراک خود و فراشناخت در دانش­آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی.
کریمیان­پور، غفار؛ کرمی، آزاد الله؛ احمدی، تهمینه (1395). نقش وابستگی به تلفن همراه در پیش بینی خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، 11(46)، 51-66.
نانوایی، فریبا (1394). بررسی اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی و مهارت­های مدیریت زمان بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه 5 تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
Ahmed, W., & Bruinsma, M. (2006). A structural model of self-concept, autonomous motivation and academic performance in cross cultural perspective. Electronic journal of research in educational psychology, 49100, 551-576.
Akomolafe, M.J., Ogunmakin, A.O & Fasooto, G.M. (2013). The role of academic self- efficacy, academic motivation and academic self- concept in predicting secondary school Students academic performance. Journal of Educational and Social Research, 3(2), 335-342.
Bandura, A. (2007). An agentic perspective on positive psychology. In S.J. Lopez (Ed.).The science of human flourishing. New York: Praeger
Barajas, C. (2013). A group counseling curriculum using study skills to enhance academic achievement in middle school students. Master’s thesis in school counseling, California State University.
Bean, J. & Eaton, S. B. (2001). The psychology underlying successful retention practices. Journal of college student retention, 3(1), 73-89.
Claessens, B.J.C., Van Eerde, W., Rutte. C.G., & Roe. R.A. (2004). Planning behaviors and precived control of time at work . Journal of organizational behavior, 25(8), 937-950
Collinz, D. (2010). Time management-study skills for students. Dissertation hypothesis_ Article From ArticleSeer. Com.
Comerford, J.; Batteson, T. & Tormey, R. (2015). Academic buoyancy in second level schools: insights from Ireland. Journal of Social and Behavioral Sciences, 197, 98-103.
Diehl, M., Hay, E. (2010). Risk and resilience factors in coping with daily stress in childhood: the role of age, self-concept incoherence, and personal control. Publication: Developmental psychology, 46(5), 1132-46
Douglas, H. E., Bore,M., Munro, D. (2015). Coping with University Education: The relationships of Time Management Behaviour andWork Engagement with the Five Factor Model Aspects. Learning and Individual Differences, 14, 1-7.
Duijn, M.; Rosenstiel, I.V.; Schats, W.; Smallenbroek, C. & Dahmen, R. (2011). Vitality and health: A lifestyle programmer for employees. European Journal of Integrative Medicine, 3, 97-10.
Edwards, G.R. (2006). The relationship between uses of time management techniques and Sources of Stress among Public School superintendents in Missouri. Dissertation Abstract Ed. D. Saint Louis Uni.
Eilam, B., Aharon, I. (2003). Students' planning in the process of self-regulated learning. Contemp Educ Psychol, 28, 304-34.
Guay, F.,Ratelle, C. F., e Roy, A. & y Litalien, D. (2010). Academic self-concept, n autonomous academic motivation, and academic achievement: Mediating and additive effects. Learning and Individual Differences, 20(6), 644-653.
Greenberg, J. (2000). Comprehensive stress mangement: Mcgraw-hill. Higher Education.
Huang, C. (2011). Self-concept and academic achievement: A meta-analysis of longitudinal relations. Journal of School Psychology, 49(5), 505-528.
Marsh, H. W., & O’Mara, A. (2008). Reciprocal effects between academic selfconcept, self-esteem, achievement, and attainment over seven adolescent years: Unidimensional and multidimensional perspectives of self-concept. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 542–552.
Martin, A. J., Colmar, S. H., Davey, L. A & Marsh, H. W. (2010). Longitudinal modelling of academic buoyancy and motivation: Do the 5Cs hold up over time? British Journal of Educational Psychology, 80(3), 473–496.
Martin, A. J. (2013). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring “everyday” and classic resilience in the face of academic adversity. School Psychology International, 34, 488-500.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students' everyday academic resilience. Journal of School Psychology, 46, 53–83.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43, 267-282.
Miller, S., Connolly, P., & Maguire, L. K. (2013). Wellbeing, academic buoyancy and educational achievement in primary school students. International Journal of Educational Research, 62, 239-248.
Nuthanap, G. (2007). Gender analysis of academic achievement among high school students. Dissertation of MD of home science in human development, university of agriculture sciences, Harwad.
Pinxten, M., Wouters, S., Preckel, F., Niepel, C., De Fraine, B., & Verschueren, K. (2015). The formation of academic self-concept in elementary education: A unifying model for external and internal comparisons. Contemporary Educational Psychology, 41, 124-132.
Putwain, D.W., Connors, L., Symes, W., DouglasOsborn, E. (2012). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress & Coping, 25(3), 349-58.
Solberg, P.A.; Hopkins, W.G.; Ommundsen, Y.; & Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise,13, 407-417.
Stwart, A.J., Lombard, K. (2010). Exploring the Relationship between time management skills and the academic achievement of African engineering students. A Case Study. Journal of Engineering Education, 35(1), 79-89.
Van Eerd, W. (2003). Teaching time and organizational management skill to first year health science student: does training make a difference? Journal of further and higher education, 28, 261-276.
Zampetis, L.A., Bouranta, N., Vassilis, S. (2010). On the relationship between individual creativity and time management, Thinking skill and Creativity, 5 (1), 23-32.
دوره 13، شماره 49 - شماره پیاپی 49
با تمرکز بر برنامه درسی دوره متوسطه
شهریور 1397
صفحه 151-174
  • تاریخ دریافت: 01 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 12 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 22 اسفند 1397