شناسایی اهداف برنامه درسی شیمی در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از تکنیک دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اراک

چکیده

هدف این مقاله دستیابی به اهداف برنامه درسی شیمی در راستای اقتصاد مقاومتی در ابعاد تولید، مصرف و اشتغال و در سه حیطه دانشی، نگرشی و مهارتی می‌باشد.
روش: روش پژوهش ترکیبی و از نوع اکتشافی است که برای گردآوری اطلاعات از سه روش مطالعه اسنادی، دلفی و پیمایشی استفاده شد. این تحقیق یک پژوهش بنیادی است و چون قابلیت کاربرد برای برنامه‌ریزان و مولفین دارد یک تحقیق کاربردی نیز محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان رشته‌های شیمی و اقتصاد بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش دلفی فازی در سه مرحله دیدگاه‌های آنها استخراج و تحلیل شد.
یافته‌ها: با توجه به مطالعه اسناد، منابع و پژوهش‌ها 96 مؤلفه در راستای اهداف برنامه درسی شیمی تحقق بخش اقتصاد مقاومتی، انتخاب و طراحی گردید که در نهایت 5 مؤلفه با نظر کارشناسان حذف و 91 مؤلفه، مورد توافق قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: دستیابی به این اهداف و مؤلفه‌ها در سه بعد تولید، مصرف و اشتغال، می‌تواند برای سیاست گزاران، طراحان، مولفین و دبیران شیمی کاربردی بوده و راه را برای رسیدن به اقتصادی پایدار مهیا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the objectives of the chemistry curriculum in line with the resistance economy using Fuzzy Delphi technique

نویسندگان [English]

  • faezeh nateghi
  • hosein moafi
  • alireza faghihi
  • mohammad seifi
azad arak university
چکیده [English]

The purpose of this article is to achieve the goals of chemistry curriculum in line with resistance economics in the dimensions of production, consumption and employment, and in three areas of knowledge, attitude and skill.
Method: The research method is a combination of exploratory method. For data gathering, three methods, documentary study, Delphi and survey were used. This research is a fundamental research and, as it is applicable to planners and authors, it is also an applied research. The statistical population of this research consisted of 40 university experts and experts in the fields of chemistry and economics that were selected purposefully and using the Delphi fuzzy method in three stages, their views were extracted and refined.
Results: According to the study of documents, resources and researches, 96 components were selected and designed in accordance with the objectives of the real economy chemistry curriculum. Finally, 5 components were agreed with the opinion of the experts and 91 components.
Conclusion: Achieving these goals and components in three dimensions of production, consumption and employment can be applied to policy-makers, designers, authors and professors of applied chemistry and provide a way to achieve sustainable economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Chemistry Curriculum
  • Fuzzy Delphi
  • Knowledge Based Economics
خوجه، زهرا (1395). تحلیل برنامه درسی قصد شده نظام آموزش‌ و پرورش ایران از حیث توجه به اقتصاد مقاومتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
ربیعی، علی (1395). سنجش دانش اقتصادی دانش‌آموزان، مقاله ارایه شده در همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران.
رضایی، مریم (1395). طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی مناسب جهت آموزش برای توسعه پایدار در مدارس ابتدایی، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران
سرخه دهی، فاطمه (1395). راهکارها و چالش‌های تحقق سبک زندگی اسلامی به مثابه بستر تحقق اقتصاد مقاومتی، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی.
فرهادی مژده، علی (1395). اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن کریم. مقاله ارایه شده در همایش نقش اقتصاد مقاومتی در ایران، دانشگاه بوعلی، همدان.
مهر محمدی، غلامرضا (1381). روش تحلیل محتوی (راهنمای عملی تحقیق)، انتشارات دانش نگار، تهران.
مهر محمدی، محمود (1389). برنامه درسی، نظرگاهها، چشم اندازها و رویکردها. تهران، انتشارات سمت.
ملکی، حسن (1390). مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه، تهران، انتشارات سمت.
برقی، عیسی و فضعلی زاده، شهرام (1394). چگونگی تحقق اهداف اقتصادی آموزش و پرورش متوسطه از طریق برنامه‌های درسی. مقاله ارائه شده در همایش « آموزش و اهداف اقتصاد مقاومتی». دانشگاه تهران.
صحراکار، سهیلا (1394). نقش و جایگاه برنامه ریزی درسی در بهبود شرایط اقتصادی جامعه، مقاله ارائه شده درکنفرانس جهانی شدن و آینده تعلیم و تربیت در ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.
مرادی، روح الله و ناصری، الهام (1394). ترویج فرهنگ کار وکوشش اقتصادی به کمک برنامه درسی دوره ابتدایی. رساله دکتری برنامه ریزی درسی. دانشگاه شهید رجایی تهران.
مرادی، علی و احمدی، حسن (1394). اقتصاد مقاومتی ومبانی اسلام. انتشارات فرهنگ اسلامی، تهران.
طغیانی، مهدیی (1394). در آمدی بر اقتصاد مقاومتی و آموزش و پرورش. بر گرفته از سایت مجله اقتصادی.
افشاری، مجید (1393). بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، مجله اقتصادی، مرداد و شهریور.
سیفلو، سجاد (1392). مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره نهم، پاییز و زمستان.
ملک علیپور، غلامرضا (1391). تبیین مقایسه‌ای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با سایر مکاتب اقتصادی، مجموعه مقالات همایش ملی بررسی و تببین اقتصاد مقاومتی.
عظیمی، حسین (1391). مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی.
عربشاهی، باهره و معافی، حسین (1390). روشهای نوین آموزش شیمی. مقاله ارایه شده در دومین همایش ملی آموزش. دانشگاه شهید رجایی، تهران.
حسن خانی، مرتضی (1389). آموزش مفاهیم انتزاعی شیمی. مقاله پذیرفته شده در چهارمین همایش آموزش شیمی، دانشگاه زنجان.
معافی، حسین، ناطقی فائزه، فقیهی، علیرضا و سیفی، محمد (1397). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی شیمی دوره متوسطه دوم براساس مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی: روش آنتروپی شانون. مقاله پذیرفته شده در مجله فناوری آموزش، پاییز 1397. دانشگاه شهید رجایی تهران.
بدریان، عابد (1388). آموزش شیمی. انتشارات مبنای خرد، تهران.
استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1387). اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی رویه‌ها و شیوه ها. ترجمه بیوک محمدی. چاپ دوم. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، تهران.
امام جمعه، زهرا (1389). سنجش دانش قتصادی دانش‌آموزان. پایگاه مجلات تخصصی نور. تهران.
شریعتمداری، علی (1394) جامعه و تعلیم و تربیت. انتشارات امیر کبیر، چاپ 25، تهران.
محمدپور، حمید و رضایی، علی (1387). مطالعات کمی و کیفی در پژوهش. انتشارات مدرسه، تهران.
صدر، محمدباقر (1380). اقتصادما، بررسی هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام. جلد دوم، انتشارات انقلاب اسلامی، تهران.
صراف، حمید (1383). مباحثی در اقتصاد آموزش و پرورش. مطالعات فرهنگی مجلس. تهران.
متوسلی، محمود و آهنچیان، محمدرضا (1381). اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات سمت، تهران.
فقیهی، علی نقی، (1377). تبیین هدف‌ها در اقتصاد آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
George S. Mouzakitisa (2010). The role of vocational education and training curricula in economic development، Profiling:Conceptual Underpinnings Economic Department.
Cheng, Ching-Hsue & Lin, Yin, (2002).The fuzzy Delphi method is derived from the traditional Delphi method and the fuzzy set theory. European Journal of Operational Research, vol.142, p.147.
William B. Walstad and Michael Watts (2015). The Status of Economics in the High School Curriculum, Available at: http://www. Um. edu.
Eyler, Robert (2007). Economic Sanctions International Policy and Political Economy at Work, Palgrave Macmillan. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19 No.5, pp.508-23.
McKinley, Michael (2007). Economic Globalization as Religious War. London: Routledge. Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York, NY,
Creswell & Clarke (2009).New Jersey Core Curriculum Content Standards for Social Studies. Journal of Economic Education 43 (3): 339–47.
Walsh (2002), "Professional education, is there a role here for a competency- based approach?" New York: National Council on Economic Education. vol.17 ,No.3 ,p.111.
Cooper (2005) "A curriculum based on the principles of social constructivism focused on the development of individuals for the future world".http://dx.doi.org/10.1057/eej. 2011.21.