طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی-گروه علوم تربیتی

2 گروه آموزشی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز- گروه فیزیک

چکیده

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه است. با توجه به اهمیت نقش انرژی در زندگی و نقش محوری آموزش و پرورش در آموزش انرژی، طراحی الگوی تلفیقی سواد انرژی می‌تواند به رشد دانش، نگرش و مهارت و توانایی دانش‌آموزان کمک نماید. بدین منظور، در پژوهش حاضر دو پرسش اساسی مورد بررسی قرار گرفت: الگوی مطلوب برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه چه ویژگی‌هایی دارد؟ الگوی پیشنهادی از نظر متخصصان حوزه مطالعات برنامه درسی و آموزش محیط زیست تا چه میزان معتبر است؟ جهت پاسخ به این سوالات از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده شده است. در مرحله اول، برای طراحی الگو و شناسایی عناصر الگو از روش کیفی از نوع تحلیلی-استنباطی و در مرحله دوم برای اعتبارسنجی و اطمینان از کارآمدی الگوی برنامه درسی از روش کمی استفاده شده است. الگوی پیشنهادی با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند در اختیار 12 نفر از متخصصان حوزه مطالعات برنامه درسی و آموزش محیط زیست قرار گرفت و داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. الگوی برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی براساس عناصر نه گانه کلاین طراحی گردید که مقوله‌های اصلی در الگوی مطلوب شامل مفاهیم پایه، اصول و اصطلاحات انرژی، منابع انرژی، انرژی و محیط زیست، وضعیت انرژی در ایران و جهان، انرژی و فناوری، مدیریت انرژی، انرژی و امنیت می‌باشند. نتایج اعتبارسنجی نشان داد که الگوی پیشنهادی از نظر متخصصان مطالعات برنامه درسی و آموزش محیط زیست مناسب بوده و این افراد در سطح بالایی الگوی پیشنهادی را تأیید کردند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating the optimal Model of integrated curriculum of energy literacy in secondary education

نویسندگان [English]

 • somayyeh mola 1
 • eskandar fathiazar 2
 • yousef adib 2
 • abdolrahman namdar 3
1 Univercity of tabriz- psychology & educational sciences faculty- department of educational sciences
2 tabriz university
3 University of Tabriz- department of Atomic and Molecular Physics,
چکیده [English]

This study aims to design and validate the model of integrated curriculum of energy literacy in secondary education. According to the importance of energy in life and the main role of education in teaching energy, planning integrated model of energy literacy can help develop and grow students' knowledge, attitudes, skills and abilities. For this purpose, two main questions were investigated in this study: 1) what are the characteristics of integrated curriculum model of energy literacy in secondary education? 2) To what extent is the proposed model valid from the view point of experts of curriculum studies and environmental education? The mixed method (qualitative and quantitative) was used to answer the questions. In first step, the deductive- analytic type of qualitative method was employed to plan model and determine the components of model. In the second step, the quantitative method was used to validate the efficiency of curriculum model. By using purposive sampling, the proposed model was presented to 12 experts in the field of curriculum and environmental education and the obtained data were analyzed by descriptive statistics. The integrated curriculum model of energy literacy was planned on the basis of nine components of Klein's curriculum. The main categories in ideal model include basic concepts, energy principles and terminology, energy sources, energy and environment, energy condition in Iran and the world, energy and technology, energy management, and energy and security. The validation results showed that from the viewpoint of curriculum studies and environmental education experts, the proposed model is appropriate and highly confirmed. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • integrated curriculum
 • energy literacy
 • optimal model
 • secondary
احمدی، پروین (1390). طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی: رویکرد بین رشته­ای در برنامه درسی تلفیقی. تهران: آییژ.
آخوندی، محمد؛ پورشافعی، هادی؛ راشدی، فرزانه (1392). نقش نیروی انسانی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی. مجموعه مقالات دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. صص84-67.
السون، متیو اچ و هرگنهان، بی آر. (1390). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف. تهران: نشر دوران.
تاجیک اسمعیلی، عزیزالله (1387). بخش فوق برنامه الگوی نظری خرده نظام برنامه‌ریزی درسی و فناوری آموزشی. طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش. تهران: وزارت آموزش و پرورش.
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (1391)، www.shana.ir
شبیری، سیدمحمد؛ لاریجانی مریم ودخت زینالی، سیمین (1394). آموزش سواد انرژی در راستای عملیاتی کردن رفتار زیست محیطی. نشریه انرژی ایران، دوره18، شماره4،.140-133.
صادقی، مهدی؛ جعفری، پریوش و قورچیان، نادر (1392). ارائه الگویی برای دانشگاه پایدار در دانشگاه آزاد اسلامی. مجموعه مقالات دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. صص 174-147.
گوهری، گلزار (1395). تحلیل محتوای کتب درسی علوم متوسطه اول براساس استانداردهای سواد انرژی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.
ظرافت دوست، ندا (1391). طراحی فعالیت عملی برای آموزش منابع انرژی در علوم تجربی سوم دبستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
فطرس، محمدحسن وبراتی، جواد (1390). تجزیه انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی به بخش­های اقتصادی ایران: یک تحلیل تجزیه شاخص. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره28، صص73-49.
گلینی، محبوبه (1389). نقش مدیریت دانش در توانمند کردن معلمان. تکنولوژی آموزشی، 3 (26)، 14-12.
محمودی، فیروز (1392). ارائه الگوی آموزش توسعه پایدار در برنامه­های درسی آموزش عالی ایران. مجموعه مقالات دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. صص190-175.
ملکی، حسن (1387). مبانی برنامه­ریزی درسی آموزش متوسطه. تهران: انتشارات سمت.
مهرمحمدی، محمود (1393). برنامه درسی نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها. مشهد: انتشارات به نشر آستان قدس رضوی.
نادری، احمد؛ شیرعلی، ابراهیم و شهبازی، مهدی (1396). بررسی وضعیت سواد انرژی در بین شهروندان منطقه 19 شهرداری تهران و رابطه آن با مصرف کالاهای فرهنگی، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره6، شماره3، 408-391.
نیکوکار، افسانه و امیری، هلیا (1392). نقش آموزش عالی در دستیابی به توسعه پایدار از دیدگاه نظریه­های نوین توسعه. مجموعه مقالات دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. صص 124-113.
Akitsu,Y., Ishihara, K. N., Okumura, H., & Yamasueb, E. (2017). Investigating energy literacy and its structural model for lower secondary students in Japan. International Journal of Environmental & Science Education , 12 (5) , 1067-1095.
Bailis, S. (2006). Interdisciplinary Curriculum Design and Instructional Innovation: Notes on the Social Science Program at San Francisco State University. In Carolyn Haynes (Ed.) , Innovations in Interdisciplinary Teaching Westport. CT: Oryx Press. pp: 3-15
Barrow, L. H. & Morrisey, J. T. (1989). Energy literacy of ninth-grade students: A comparison between Maine and New Brunswick. Journal of Environmental Education, 20 (2) , 22–25.
Baumgartner, E., & Zabin, C. J. (2008). A case study of project-based instruction in the ninth grade: A semester-long study of intertidal biodiversity. Environmental Education Research, 14 (2) , 97–114.
Beane, J. A. (1997). Curriculum integration: Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.
Bodzin, A. (2011). What do eighth grade students know about energy resources? Paper presented at the 2011 National Association for Research in Science Teaching (NARST) Annual Meeting, Orlando.
Bodzin, A. M., Peffer,T. & Kulo,V. (2013). The Impact of a Geospatial Technologies-Integrated Curriculum to Promote Energy Literacy. Paper presented in the 2012 Association for Science Teacher Education (ASTE) Annual Meeting in Clearwater Beach, FL.
Cheng, S.Y; Huang, J.Y. &Yu.h.c. (2017). Analysis of Energy Literacy and Misconceptions of Junior High Students in Taiwan. Sustainability, 9, 423.
Craig, C.A., Allen, M.W. (2015). The impact of curriculum-based learning on environmental literacy and energy consumption with implications for policy. Utilities Policy, 35 , 41-49.
Department of Energy (DOE). (2013). “Energy Literacy: Essential Principles and Fundamental Concepts for Energy Education Version 2.0.” U.S. Department of Energy. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. http://energy.gov/eere/education/energy-literacy-essential-principles.
DeWaters, J. E. (2011). Energy Literacy and the Broader Impacts of Energy Education among Secondary Students in New York State. Dissertation of PhD, Clarkson University.
DeWaters, J. E., Powers, S. E. & Graham, M. (2007). Developing an energy literacy scale.American Society for Engineering Education: Proceedings of the 114th Annual ASEEConference & Exposition, Honolulu, HI. Retrieved fromhttp://www.clarkson.edu/highschool/k12/pdf/ASEE07-energyliteracy.pdf.
DeWaters, J. & Powers, S. (2008). Energy literacy among middle and highschoolyouth. Paper presented at the 38th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference,Sarasota.
DeWaters, J., & Powers, S. (2013). Establishing measurement criteria for an energy literacyquestionnaire. Journal of Environmental Education, 44 (1) , 38-55.
DeWaters, J., Qaqish, B., Graham, M. & Powers, S. (2013). Designing an energy literacyquestionnaire for middle and high school youth. Journal of Environmental Education, 44 (1) ,56-78.
Drake, S. & Burns ,R. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. ASCD.Va:Alexandra.
Mola,S.,Fathi azar,E., Adib,Y. & Namdar,A. (2018). Energy literacy: Review of knowledge, attitude and behavior of middle school students in the city of Orumiyeh. Journal of environmental education and sustainable development, 6 (4) , pp 91-102.
Fortus,D., Sutherland Adams, L. M., Krajcik ,J.& Reiser,B. (2015). Assessing the Role of Curriculum Coherence in Student Learning About Energy. Journal of Research in Science Teaching, 52 (10) , pp. 1408–1425.
Herrmann-Abell, C. F.& Deboer, G. E. (2011). “Investigating Students Understanding of Energy Transformation, Energy Transfer, and Conservation of Energy Using Standards-Based Assessment Items”. Paper presented at the 2011 NARST Annual Conference Orlando, FL.
Holden, C. C. & Barrow, L. H. (1984). Validation of the test of energy concepts and values for high school. Journal of Research in Science Teaching, 21 (2) , 187-196.
Holmes, B. (1978). Energy: Knowledge and attitudes, a national assessment of energy awareness among young adults. Denver, CO: National Assessment of Educational Progress.
Karpudewan, M., Ponniah, J., & Zain, MD. (2015). Project-Based Learning: An Approach to Promote Energy Literacy Among Secondary School Students. The Asia-Pacific Education Researcher, 25 (2) , 229-237.
Lawrenz, F. (1988). “Student Knowledge of Energy Issues”. School science and mathmatics, 83 (7) , 587–595.
Lin, K.Y.& Lu, S.C. (2018). Effecs of project-based activities in developing high school students energy literacy. Journal of Baltic science education, 17 (5) , 867-877.
Liu, X. & Ruiz, M. E. (2008). Using Data Mining to Predict K–12 Students’ Performance on Large-Scale Assessment Items Related to Energy. Journal of research science teaching , 45 (5) , 554-573.
Matthews, W. (1978). Practical use of energy in the home. Journal of Consumer Studies and Home Economics, 2, 99-118.
Morrisey, T.J. & Barrow, L. (1984). A review of energy education: 1975 to NEED 1981. Science Education, 68 (4) , 365-379.
Onge,J.St. & Eitel, K. (2016). Increasing Middle School Students' Energy Literacy. Research in Outdoor Education, 14, pp.41-63.
Oykun,T; Abbasoglu, S. (2017). Energy literacy survey at high schools in northern cyprus. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 6 (2).
 Pearson, G., & Young, A.T. (2002). Technically speaking: Why all Americans need to know more about technology. Washington, DC: National Academy Press.
Polikovsky M, Sharon, A. & Golberg A. (2018). Enhancing energy literacy in children using zn/cu/potato batteries[version 1; referees: awaiting peer review] F1000Research, 7 (24) , (doi: 10.12688/f1000research.13228.1).
Reiner, D.M. (2008). From public understanding to public policy: Public views on energy, technology & climate science in the United States. Working Paper EPRG0607: Electric Policy Research Group, University of Cambridge.
Rodriguez, S.I., Roman, M.S., Sturhahmn,S.H. & Terry ,E.H. (2002).Sustainability assessment and reporting for the university of michigans Ann Arbor Campus. Aproject submitted in partial fulfillment of requirements for the degree of master of science,university of Michigan.
Rosalyn, M. (2002). Education for sustainable development toolkit version2. Available at: www.esdtoolkit.org
Rules, A. (2005). Elementary students' ideas concerning fossil fuel energy. Journal of GeoscienceEducation, 53 (3) , 309-318.
Segovia, V. M. (2010).Transforming mindsets through education for sustainable development. International encyclopedia of education, pp 746-752.
Solomon, J. (1992). Getting to know about energy: In school and society. London: The Falmer Press.
UNESCO (2009). “Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable Development”. Available at: http://www.unesco.org
Yergin, D. (2011). The quest: Energy, security, and the remaking of the modern world. New York, NY: Penguin Press.
Zografakis, N., Menegaki, A. N. & Tsagarakis, K. P. (2008). “Effective education for energy efficiency. Energy Policy, 36 (8) , 3226–3232.
دوره 13، شماره 49 - شماره پیاپی 49
با تمرکز بر برنامه درسی دوره متوسطه
شهریور 1397
صفحه 89-124
 • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1397
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1397
 • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 03 اسفند 1397