دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، اسفند 1393، صفحه 1-128 
بررسی اثر محیط دوزبانه کردی- فارسی بر پیشرفت سواد خواندن

صفحه 23-38

علی‌اصغر کاکوجویباری؛ مریم السادات غیاثیان؛ سمیرا خان حسنی