نیازسنجی برنامه درسی زبان آموزی دانش آموزان پیش دبستانی مناطق دوزبانه، براساس مدل کلاین

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

2 استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

3 استادیار دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان

چکیده

هدفِ پژوهش حاضر، نیازسنجی برنامه‌ی درسی زبان­­آموزیدانش­آموزان مناطق دوزبانه، بر­اساس مدل کلاین است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و فن نیازسنجی «رویداد مهم» است.جامعه آماریِ پژوهش شامل 33 نفرمربی پیش­­دبستانی و 73 نفر معلّم پایه اوّلِ ابتدایی است. ابزارهای پژوهش پرسش­­نامه محقق ساخته، مشاهده و مصاحبه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که در عنصر «اهداف» مقوله گوش دادن؛ در «محتوا» فعالیت­­های آموزشی جذاب؛ در «فعالیت­های یادگیری» زبان­ آگاهی تکیه­­گاه آموزش نباشد؛ در «ارزشیابی» فعالیت­محور بودن؛ در«راهبردهای تدریس» قصه­­گویی؛ در «منبع، و ابزار» استفاده از تصاویر، لوح و CD؛ در «زمان»30 دقیقه؛ در «محیط» فضای آموزشی دوسویه و در عنصر «گروه­بندی»10 تا 15 نفر؛ بالاترین اولویت را در بین نیازها به خود اختصاص داده است. و نیز بین نظرات مربیان پیش­دبستانی و معلّمان پایه اوّل ابتدایی در مورد نیازها بر­اساس عناصر کلاین به غیر از عنصر «زمان» تفاوتِ معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Needs Analysis for Language Learning Program for Pre-school in a Bilingual Environment based on Klein's Model

نویسندگان [English]

  • G V 1
  • H Gh 2
  • M P 3
1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
2 استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
3 استادیار دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان
ادیب، یوسف (1372). مقایسه تأثیر دوره آمادگی بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان پسر دوزبانه و یک زبانه مقطع ابتدایی در شهرهای تبریز و تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
سیگوان، میگوئل و مک کی، ویلیام رالف (1369). آموزش و مسأله دو زبانگی، ترجمه اصغر اقدی، لیلی انگجی و .... انتشارات ادیب­پور.
عربی، معصومه (1387). طراحی برنامه درسی دوره پیش­دبستانی (آمادگی) برای ورود دانش­آموزان مناطق دوزبانه به دوره ابتدایی. رسالهی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
عظیمی­فرد، فاطمه (1382). بررسی تأثیر استفاده از تصویر در کمک به یادگیری فارسی به‌عنوان زبان دوم، رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه.
کاکوجویباری، علی‌اصغر (1383). روش­های سواد­آموزی در زبان فارسی در پایه اوّل ابتدایی. تهران: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت. چاپ اوّل.
گاردنر، ربرت، سی و لامبرت، والاس. ای (1375). نگرش و انگیزش در یادگیری زبان دوّم. ترجمه زهره کسائیان. انتشارات دانشگاه اصفهان.
گروه پیش­دبستانی دفتر برنامه­ریزی و تألیف کتب درسی، راهنمای برنامه و فعالیت­های آموزشی و پرورشی دوره­ی پیش­دبستانی. (1388). انتشارات مدرسه.
ناعمی، محمّد­علی. (1383). روانشناسی آموزش خواندن. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 
Anderson, L.M, CM. Evertson and J.Brophy.(1979). An Expereimental study of Effective Teaching in First-grade Reading Groups. Elementary School Journal 79.
Ben-Zee,s.(1977)The in fluence of bilinguals on congnitive strategy and cognitive development,48,1009-1018
Bialystok, Ellen.(1999).cognitive complexity and attentional control in the bilinguai mind, child development,V01,70,No,3,pp636-644
Cardo za. D.(1984). The Reclassification Survey: Astudy of Entry and Exitz classification procedures. Billingual Education studies progress Report. LOS Alamitos, National center for Billingual Resarch.
Issued by the curriculum evelopment council Recommended For Use in pre-primary lnstitutions by the Education and Manpower Bureau HKSAR (2006) Cuide to the pre-primary curriculum www.edb.gov.hk
Krashen, Stephen. (1994). Bilingual Education and second Language Theory, schooling and Language Minority students: ATheoretical Framework, Evaluation, Dissemination and Assessment center: Los Angeles.
ِMontie Childhood Research Quarterly, 21, 313 - 331.
SWANBOURNE PRIMARY SCHOOL PRE-PRIMARY. (2011). www.swanbourneprimary.wa.edu.au
, J. E. , Xiang, Z. , & Schweinhart, L.J. (2006). Preschool experience in 10 countries: Gognitive and language performance at age 7. Early.