توزیع و استمرار واژه های هدف کتاب فارسی دوم ابتدایی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 استادیار پژوهشکده علوم شناختی

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، کارشناس گروه‌های آموزشی، آموزش و پرورش شهر تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی چگونگی توزیع و استمرار واژه‌های هدف در کتاب‌های درسی بخوانیم و بنویسیم پایه دوم ابتدایی است، تحقیق از نوع توصیفی و روش آن تحلیل محتوای کمی است، نتایج نشان می‌دهد فراوانی واژه‌های هدف در دروس مختلف از منطق خاصی تبعیت نمی‌کند به‌گونه‌ای که میانگین واژه‌های هدف در چهار درس اول کتاب 75/28 و در چهار درس وسط (دروس 9 تا 12) با یک واژه کاهش 52/27 و چهار درس آخر با 23 واژه افزایش 75/50 واژه هدف می‌باشد. همچنین از 604 واژه هدف کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم، 04/8% واژه، هیچ بسامدی ندارند و 31/53% واژه‌های هدف بین 1 تا 4 بار تکرار شده‌اند و بقیه واژگان هدف بیشتر از چهار بار تکرار شده‌اند. بررسی ارزش بسامدی واژه‌های هدف نشان می‌دهد که تنها 30 واژه هدف 99/4% در همه‌ی دروسی که فرصت بروز داشته‌اند حداقل یک‌بار ظهور پیداکرده‌اند، و 35/45% واژه‌های هدف یعنی 274 واژه فقط بین 01/0 تا 09/0 فرصت بروز، ظاهرشده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Targt Keywords Distribution and Continuity in the Writing and Reading Textbook of Second Grade

نویسندگان [English]

  • M N 1
  • Sh N 2
  • A H 3
1 دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
2 استادیار پژوهشکده علوم شناختی
3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، کارشناس گروه‌های آموزشی، آموزش و پرورش شهر تهران
ایمن، لیلی، (1357) فهرست پربسامدترین واژه‌های خردسالان 6 تا 12 سال، تهران، کمیته ملی پیکار جهانی با بی‌سوادی.
بابامرادی، رسول.(1389).درآمدی برسند ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. چاپ نشده.
بدره‌ای، فریدون (1350). واژگان نوشتاری کودکان دبستانیایران. تهران: فرهنگستان زبان ایران.
سیف، علی اکبر (1388). روانشناسی پرورشی نوین، ویرایش ششم، دوران
صفارپور، عبدالرحمن (1370). واژگان پایه کلاس‌های اول تا پنجم دبستان. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر انتشارات کمک آموزشی.T تهران.
علاقمندان، جعفر. (1380). واژگان پایه در خدمت ادبیات کودک و برنامه‌ریزی درسی، کتاب ماه کودک و نوجوان، سال چهارم، شماره 11 شهریور
علاقمندان، جعفر،(بی تا)، سخنی با همکاران(جزوه)، سازمان پژوهش برنامه‌ریزی آموزشی.
قاسم پورمقدم، حسین (1378). برخی مبانی فلسفی، روانشناختی و زبان شناختی برنامۀ درسی فارسی در دروۀ ابتدایی. فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی، سال سوم، شماره 9، تابستان.
نلسون، آنابل (8419) طراحی برنامه درسی، ترجمه رضاپور، یوسف (1380)، سمت
نعمت زاده، شهین (1384).شناسایی واژگان پایه فارسی دانش‌آموزان ایرانی در دوره ابتدایی، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
نعمت زاده، شهین (1389). مدل فراواژه در خدمت نقد واژگانی راهنمای برنامه درسی دوره ابتدایی و کتاب فارسی بخوانیم پایه اول. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال نهم، شماره 35،
نوریان، محمد (1387). مقایسه برنامه‌های درسی پایه‌ی اول ابتدایی سال 1381 و 1382 از جنبه‌ی مفهوم برنامه‌ی درسی عقیم. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال سوم شماره 9.
نوریان، محمد (1388). تحلیل محتوای رسانه‌های آموزشی با تأکید بر کتاب‌های درسی. چاپ دوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
 
Alexander, R (ed). (2010). Children their world, their Education. London. Routledge.
Dever,M.T,Falconer,R,C.(2008). Foundations and Change in Early Childhood Education. New Jersy, John Wiley & Sons.
Education Bureau).2009(,Working Group on Textbooks and e-Learning Resources Development , main report Hong Kong, China (SAR)
 Hiebert, E. (Ed.). (2009(. Reading more, reading better:  Are American students reading enough of the right stuff? New York: Guilford Publications.
Issitt, John (2005). Reflections on the study of textbooks, History Of Education, Vol. 33, No. 6
Kelley, V.H. (1933). An experimental study of certain techniques for testing word meanings. Journal of Educational Research 27, 4: 277-282.
Marzano, R.J., & Pickering, D.J. (2005). Building academic vocabulary teacher’s manual. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Marzano, R.J., (2009). Six steps to better vocabulary instruction. Educational Leadership. September 2009 (67), 1. ASCD Alexandria: VA.Marzano, R. J., & Pickering, D. J. (2005). Building academic vocabulary.
Nagy, W.E., & Hiebert, E.H. (2007). Toward a theory of word selection. In Pearson, P.D. et al. (Eds.), Handbook of Reading Research (Vol. 4). NY: Longman.
Russell, David H.(1954).The Dimensions of Children's Meaning Vocabularies in Grades Four .Through Twelve. Publisher :University of California press .
Saarela, Leena Kaarina (1997). The development of schoolchildren's compositions from a vocabulary research perspective. Ph.D. Dissertations. ProQuest Dissertations & Theses (PQDT).
Sadker, David and Karen Zittleman. )2007(. “Gender Bias from Colonial America to Today’s Classrooms.” Pp. 135-169 in Multicultural Education: Issues and Perspectives, edited by James A. Banks and Cherry A. McGee Banks. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Snow, C. (2002). Reading for understanding. Toward an R&D program in eading comprehension. Santa Monica, CA: RAND
Whipple. (1925). Report of the National Committee on Reading. Bloomington, IL: Public School Publishing.
Yopp & Yopp, (2006, November). Primary Students and Informational Texts. Science and Children, v44 n3 p22-25. 4 pp.