بررسی اثر محیط دوزبانه کردی- فارسی بر پیشرفت سواد خواندن

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه زبان شناسی وزبانهای خارجی دانشگاه پیام نور

3 دانش آموخته دانشگاه پیام نور

چکیده

این نوشته، مختصری از پژوهش در قلمرو آموزش زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی و ملّی در نظام آموزش و پرورش ایران است. در این تحقیق، رویکرد و روش‌های آموزش زبان فارسی در گام نخست زبان‌آموزی بررسی شده است؛ از این رو، به اولین مرحله‌ی آموزش رسمی و برنامه‌ی آموزش فارسی توجه نموده، تنها به بررسی کتاب‌های فارسی اول دبستان پرداخته‌ایم. نخست، مقصود از رویکرد بیان شده، انواع رویکرد زبان­آموزی در تاریخ آموزش زبان فارسی از گذشته تا کنون به دست داده شده است. سپس روش‌های آموزش الفبا یا نشانه‌های زبان فارسی در مرحله‌ی نخست آموزش و یادگیری بررسی و تبیین شده، از دید روان شناسی و زبان شناسی مورد تأمل قرار گرفته است. سرانجام، ضمن بازشناسی رویکردها و روش‌های فارسی آموزی، روش مناسب‌تر آموزش زبان فارسی و رویکرد ویژه‌ی نظام آموزش رسمی امروز ایران نیز معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Kurdish – Persian Bilingual Environment on Improvement

نویسندگان [English]

  • A K 1
  • M Gh 2
  • S Kh 3
1 دانشیار دانشگاه پیام نور
2 استادیار گروه زبان شناسی وزبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
3 دانش آموخته دانشگاه پیام نور
بهمنی، علی (1387). تأثیر دسترسی به کتاب بر پیشرفت سواد خواندن دانش­آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
پیره، هادی (1388). بررسی دوره­ی پیش­دبستانی بر یادگیری زبان فارسی دانش­آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان سروآباد کردستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
رجبی، مجتبی (1385). بررسی و مقایسه میزان درک مطلب خواندن دانش­آموزان ترکمن زبان با دانش­آموزان فارسی زبان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
سرحدی، محسن (1387). تأثیر آموزش پیش­دبستانی بر مهارت خواندن دانش­آموزان دوزبانه کلاس اول دبستان شهر بانه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
سیگوان، سیگوئل و همکاران (1369). آموزش و مسئله دوزبانگی، ترجمه اصغر واقدی و همکاران، تهران: ادیب پور.
شفیعی، بیژن؛ مهرعلیان، زهره (1382). اختلال ناروایی گفتار در کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
عارفی، مرضیه (1382). بررسی مهارت‌های زبان­شناختی کودکان دوزبانه با زمینه­های اقتصادی فرهنگی متفاوت، فصلنامه نوآوری­های آموزشی (علمی - پژوهشی)، سال دوم، شماره 6
عباسی طاهر، لیلا (1386). بررسی میزان تأثیر دوزبانه بودن بر مهارت خواندن (فارسی) کودکان دوزبانه ترک در مقایسه با کودکان دوزبانه کرد پایه سوم ابتدایی شهرستان مهاباد، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
کاکو جویباری، علی‌اصغر؛ شقاقی، فرهاد؛ فرح، فاطمه (1387). تأثیر کتاب­های جدید فارسی دوره ابتدایی در سواد خواندن دانش­آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهر تهران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 3(9):61-83.
کریمی، عبدالعظیم (1387). نتایج ملی و بین‌المللی پرلز 2006 در مقایسه با پرلز 2001، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
کریمی، عبدالعظیم؛ کبیری، مسعود (1388). مقایسه دانش­آموزان دوزبانه و یک‌زبانه در وضعیت سواد خواندن بر­اساس مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن (PIRLS,2006)، چکیده مقالات اولین همایش ملی دوزبانگی و آموزش (چالش­ها، چشم­اندازها و راه­کارها)، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
کریمی، عبدالعظیم (1391). مهم­ترین نتایج آزمون تیمز و پرلز 2011، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
محمدزاده، اعظم(1365). بررسی میزان مطالب اندوخته شده بر حسب نوع زبان و ماهیت مطالب ارائه شده، پایان­نامه ارشد، دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه تهران.
محمدی، جهرمی؛ محمد، مهدی (1380). بررسی تأثیر مطالعات غیردرسی (کتاب، مجلات، نشریات) بر وضعیت تحصیلی دانش­آموزان مقطع راهنمایی منطقه 2 شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
محی­الدین، مهدی (1353). ترک زبان بودن والدین و تأثیر آن در یادگیری خواندن و نوشتن کودکان، پایان­نامه ارشد، دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه تهران.
موصلی، محمدامین (1380). بررسی تأثیر دوزبانگی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پایه اول ابتدایی شهر شیراز، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، تهران مرکزی.
نیلی پور، رضا (1371). توانایی­های دوزبانه شدن در کودکان و بزرگسالان، مجموعه مقالات سمینار بررسی ابعاد دوزبانگی.
 
Andrejs Geske, Antra Ozola (2008). University of Lativa, Riga, Lativa-Problems of Education In The 21st century, volume6.
Arthur,Reynolds, Judy A.Temple, Dylan L. Robert, Emily A. Mann, Mssw,(2001): Long-term Effects of an early childhood, Intervention on Educational Achievement and Juvenile Arrest, A 15-year Follow-up oflow- Income children, in public school, American Medical Association JAMA,VOL 285,no. 18 p,2339.
Baker, Colin, (2000). The Care and Education of young Bilinguals: An Introduction for Professionals. Multilingual Matters, Clevedon, England.
Ben-Zeev, S.(1977). Mechanisms by which Childhood Bilingualism Affects Understanding of Language and Cognitive Structure. Bilingualism, Psychological, Social, and Educational Implication. Ed. P. Hornby, pp. 29-55.
Boyd, P. A. (1975). The Development of Grammar Categories in Spanish by Anglo Children Learning a Second Language. TESOL Quarterly, 9, 125-135.
Camili, G., Vargas, S., Ryan, S., & Barnet, W.A. (2010). Meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive and social development. Teacher College Record, 112(3), 579-620. 
Cummins, Jim (1984).Bilingualism and special Education Issues in Assessment and pedagogy. College Hill Press San Diego.
Chastain, K. (1988). Developing second language skills: Theory and practice. 3rd ed. Orlando. Harcourt Brace Jovanovich Inc.
Celce-Murcia, M., &, L, McIntosh (1991).Teaching English as second or foreign Language. Rowely. Newbury House Publishers.
Dulay, H., and Burt, M. K. (1972). Goofing: an indicator of children's second language learning strategies. Language Learning, 22, 235-252.
Fredriksson, U (2002). Reading skills among students of immigrant origin in Stockholm. Stockholm: Institute of International Education, Stockholm University.
Grosjean, F (1982). Life with two languages: An introduction to bilingualism. Cambridge, Mass: Harvard University press.
Karami-nouri, R. Moniri, S. &Nilsson, L.G. (2003).Episodic and semantic memory in bilingual and monolingual children. Scandinavia Journal of Psychology, 44, 47-54.
Karami-nouri,R.Shojaei,R-S.Moniri,S.Gholami,A.L.Moradi,A.L.Akbari-Zarkhaneh,S.&Nilsson,L.G.(2008).The effect of children bilingualism in episodic and semantic memory tasks. Scandinavian journal of psychology, 49, 93-109.
Lawrence J.Schweinhart (2003). Benefits, costs, and Explanation of the High/Scope perry preschool program High/Scope Educational Research Foundation, Meeting of the society for Research in child Development Tampa, Florida.
Martin,M.O. Mullis,I.V.S., & Kennedy, A.M. PIRLS 2011 International Report. Chestnut Hill, MA: Boston College.
McLaughlin, B (1987).Theories of Second Language Learning. London: Edward Arnold.
Peal, Elizabeth & Lambert, Wallance (1962). The Relation of Bilingualism to intelligence. Psychological Monographs, 76, 1-23.
PIRLS 2006 International Report.IEA’s Progress in International Reading Literacy Study in Primary school in 40 Countries.
Rivers, Wilga M. (1981). Teaching foreign language skills. 2d ed. Chocago: university of Chicago Press.
Selinker, L. (1972). 'Interlanguage,' IRAL, X, 219-231.
Temur, Turan. Kargin, Tolga., AylinBayar, saadet., Bayar, Volkan(2010). Metacognitive a wareness of grades 6, 7, 8 students in reading process. Piocedia social and Behavioral sciences, 2, 4193-4199.
Vygotsky, L. (1962).Thought and Language. Cambridge, Mass: MIT Press.