دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 1-174 
2. ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه های درسی نال

صفحه 35-58

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ مهدی محمدی؛ پریسا زارع


4. چشم اندازی تاریخی به بازنگری برنامه های درسی تربیت‌معلم در ایران

صفحه 85-118

عاطفه عطاران؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد عطاران؛ علی حسینی خواه