دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، اسفند 1396، صفحه 1-170 
تجارب دانش آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی)

صفحه 145-166

فریبرز محمدی فارسانی؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی